Тази уеб страница използва методите за събиране на данни, описани в Политиката за използване на "бисквитки". За да разберете кои типове "бисквитки" се използват от нашата уеб страница, моля, разгледайте приложението към този документ. Моля, продължете да използвате нашата уеб страница, ако сте съгласни с употребата на "бисквитки". Още...

Условия за ползване
на уеб сайта JANSSEN 4 PATIENTS

I. Определения
 1. Уеб сайт – онлайн платформа, функционираща на janssen4patients.com, чрез която се предлагат Функционалности, предназначени за Потребителите от местните пазари и предлагани в съответния пазар от:
  1. В Полша, от Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warsaw;
  2. В Словакия, от Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava;
  3. В Чешката република, от Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha;
  4. В Унгария, от Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapest;
  5. В Румъния, от Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti;
  6. В Словения, от Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana;
  7. В Хърватия, от Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb.
  8. В България, от Джонсън & Джонсън България ЕООД, ЕИК 201306450, гр. София, 1715, Бизнес Парк София, сграда 4, ет. 1
 2. Функционалности – дадени възможности и форми на ползване на Уеб сайта, състоящи се по-специално в споделянето на:
  1. Информация за лечебни заведения, които предлагат здравни услуги съобразно конкретните заболявания. За избягване на съмнение, тази информация не е предназначена, не следва да съдържа или да се счита за реклама, а има само и единствено информационен характер и обслужва информационни цели;
  2. Информация за пациентски организации съобразно конкретните заболявания;
  3. Информация за събития, провеждани от пациентски организации съобразно конкретните заболявания;
  4. Материали, както е посочено подробно в раздел VI.
 3. Материал – един материал, включително аудиовизуален, споделен безплатно на Уеб сайта по такъв начин, че всеки Потребител на Уеб сайта да може да има достъп до него на място и време, индивидуално избрани от Потребителя.
 4. Потребител – всяко лице, което посещава Уеб сайта и е получател на Материалите, публикувани на Уеб сайта, както и всяко лице, което може да използва Функционалностите в съответствие с раздел VI.
 5. Janssen Group – групата от дружества Johnson&Johnson, която включва Джонсън & Джонсън България ЕООД, ЕИК 201306450, гр. София, 1715, Бизнес Парк София, сграда 4, ет. 1;
 6. Местен оператор – отделно дружество, принадлежащо към Janssen Group, което съгласно настоящите Условия за ползване отговаря за Функционалностите на Уеб сайта и правилното му функциониране на съответния местен пазар, т.е.:
  1. На полския пазар: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. от Варшава;
  2. На чешкия пазар: Janssen-Cilag s.r.o. от Прага;
  3. На словашкия пазар: Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III от Братислава;
  4. На унгарския пазар: Janssen-Cilag Kft. от Будапеща;
  5. На хърватския пазар: Johnson & Johnson S.E. d.o.o. от Загреб;
  6. На словенския пазар: Johnson & Johnson d.o.o. от Любляна;
  7. На румънския пазар: Johnson & Johnson România SRL от Букурещ;
  8. На българския пазар: Джонсън & Джонсън България ЕООД, ЕИК 201306450, гр. София, 1715, Бизнес Парк София, сграда 4, ет. 1.
II. Общи разпоредби
 1. Настоящите условия за ползване („Условия за ползване“) уточняват правилата за Потребителите, които използват Функционалностите, и отговорността на Местните оператори за Уеб сайта на конкретните местни пазари, както и задълженията на Janssen Polska, произтичащи от функционирането и координирането на Уеб сайта.
 2. Местните оператори трябва да използват и управляват Уеб сайта на съответния местен пазар в съответствие с приложимите правни разпоредби, социални и морални норми, най-добрите практики и настоящите Условия за ползване.
 3. Собственикът и координаторът на Уеб сайта е Janssen-Cilag Polska Spółka, дружество с ограничена отговорност, от Варшава, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warsaw, вписано в Търговския регистър, част от Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд за столицата Варшава във Варшава, отдел XIII (Търговски дела и дела на националния съдебен регистър), под номер 0000143626, NIP (данъчен идентификационен номер): 5222665719, REGON (статистически номер): 015296339, адрес на електронна поща: info@janssen.pl („Janssen Polska“ или „Координатор“).
 4. Чрез Уеб сайта Janssen Polska и Местните оператори трябва да предоставят на Потребителите достъп до Материалите и възможност да използват Функционалностите на Уеб сайта в съответствие с настоящите Условия за ползване.
 5. Местните оператори носят отговорност пред местните Потребители, по-конкретно за неправилната работа на Функционалностите на Уеб сайта, в съответствие с настоящите Условия за ползване.
 6. Потребителите могат да получат достъп до настоящите Условия за ползване по всяко време и да ги разпечатат чрез връзка, намираща се в долната част на Уеб сайта, която е достъпна на всяка страница.
 7. Уеб сайтът е достъпен на езиковите версии на всички Местни оператори, както и на английски език, и е предназначен за Потребителите според местоположението, на което го използват.
 8. Нито Местният оператор, нито Janssen Polska са доставчици на интернет. За да се използва Уеб сайта, е необходимо устройство с достъп до интернет. Функционалностите, предлагани на Уеб сайта, могат да се използват изцяло, при условие че Местният оператор отговаря на техническите изисквания, посочени в раздел VIII.
 9. Janssen Polska си запазва правото да спира, отменя или променя Функционалностите, предлагани на Уеб сайта, по правни или технически причини, включително:
  • Изисквания за поверителност или защита на личните данни или други правни въпроси, свързани със съдържанието или функционирането на Уеб сайта;
  • Технически трудности, свързани с функционирането на Уеб сайта или интернет.
 10. Местният оператор и Janssen Polskа не носят отговорност за липсата на достъп до Уеб сайта по причини, които са извън техния контрол и поради неочаквани обстоятелства.
 11. Janssen Polska си запазва правото да спре или да изведе от експлоатация Уеб сайта по всяко време и по всякакви причини.
 12. Фактът, че уеб сайтове на трети страни съдържат връзки към Уеб сайта, не означава, че Janssen Polska или Местният оператор разрешават това или носят отговорност за функционирането или съдържанието на такива уеб сайтове на трети страни.
 13. Използването на Уеб сайта е изцяло на собствен риск и отговорност на Потребителя. Janssen Polska и Местният оператор не отговарят за евентуално причинени на Потребителя или на трети лица при ползване на Уеб сайта вреди, освен ако са причинени от Janssen Polska или Местният оператор умишлено или при проявена груба небрежност. Това ограничение на отговорността включва и всякакви щети, нанесени на компютърно оборудване на Потребителя от компютърни вируси, които го инфектират, или от загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством използване на Уеб сайта.
 14. Janssen Polska и Местният оператор нe носят отговорност за потенциалните загуби или щети, претърпени от Потребителите в резултат на форсмажорни обстоятелства, прекъсвания на електрозахранването, трудови спорове, правни разпоредби, небрежност или бездействие на властите, повреди в телекомуникациите или всякакви забавяния или повреди, причинени от трети страни. В такива случаи Janssen Polska си запазва правото да анулира или спре функционирането на Уеб сайта, без да носи никаква отговорност за това.
 15. Janssen Polska и Местният оператор не гарантират, че информацията на Уебсайта ще бъде вярна, точна и актуална, както и че Уеб сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.
 16. Janssen Polska и Местният оператор не носят отговорност за повреди на устройствата или софтуера, използвани от Потребителите, които ще попречат на Потребителите да имат достъп до или да се свържат с Уеб сайта, независимо от местоположението и администрирането им.
 17. Съответните Местни оператори носят изключителна отговорност за информацията и Материалите, публикувани на местните версии на Уеб сайта, посочени в раздел I.1. 
III. Политика за защита на личните данни на Уеб сайта
 1. Можете да получите достъп до политиката за защита на личните данни, която е неразделна част от настоящите Условия за ползване, чрез връзката Политика за защита на личните данни.
IV. Правила за ползване на Уеб сайта и предотвратяване на злоупотреби
 1. Потребителите трябва да използват Уеб сайта за целите и по начина, определени в настоящите Условия за ползване. Това означава, че Потребителите не бива да използват Уеб сайта за никакви други цели или по никакъв друг начин.
 2. Потребителите не трябва да използват нечестни методи при употребата на Уеб сайта. Освен това е забранено Потребителите да предприемат каквито и да било действия, които могат да доведат до прекъсване или нарушаване на функционирането на Уеб сайта.
 3. Janssen Polska си запазва правото да спре или да откаже достъп до Уеб сайта или части от него, ако действията на Потребителя нарушават настоящите Условия за ползване, правните разпоредби, принципите на социалното съжителство или добрите обичаи.
V. Интелектуална собственост
 1. Всякакви и всички авторски права, търговски марки и други права върху интелектуалната собственост, отнасящи се до Уеб сайта или използвани в него, са изключителна собственост на Janssen Polska или Местния оператор. Никой не може да копира, разпространява, представя публично или да създава производни материали на основата на Уеб сайта или всякакви други материали, получени от него, без предварителното писмено съгласие на Janssen Polska или съответния Местен оператор, с изключение на правата за свободно ползване съгласно съответното приложимо законодателство.
 2. Забранено е използването на правата върху интелектуалната собственост на Janssen Polska или Местния оператор за цели, различни от тези, които са строго свързани с употребата на Уеб сайта в съответствие с настоящите Условия за ползване.
VI. Услуги, предоставяни на Уеб сайта
 1. Чрез Уеб сайта Janssen Polska предлага по-специално следните Функционалности на Потребителите:
  1. Като част от обмена на информация за лечебни заведения, предоставящи здравни услуги съобразно конкретните заболявания — публикуване на Уеб сайта на информация за лечебни заведения и тяхната дейност, включително данни за контакт, след предварителна проверка от Местния оператор на доклада за дадено заведение, т.е. дали докладваните данни са верни и в съответствие с политиката на Janssen Group. За избягване на съмнение, тази информация не следва да бъде предназначена, да съдържа или да се счита за реклама, а следва да има само и единствено информационен характер и да обслужва информационни цели;
  2. Като част от обмена на информация за пациентски организации съобразно конкретните заболявания — публикуване на Уеб сайта на информация за пациентски организации и тяхната дейност, включително данни за контакт, след предварителна проверка от Местния оператор на доклада за дадена организация, т.е. дали докладваните данни са верни и в съответствие с политиката на Janssen Group;
  3. Като част от обмена на информация за събития, провеждани от пациентски организации— публикуване на Уеб сайта на информация за дадено събитие, съобщено от горепосочените организации, след предварителна проверка от Местния оператор на доклада за дадено събитие и организация, т.е. дали докладваните данни са верни и в съответствие с политиката на Janssen Group;
  4. Възможност за подаване и публикуване на нов Материал на Уеб сайта след предварителната му проверка от съответния Местен оператор по отношение на достоверността му и съответствието с политиката на Janssen Group;
  5. Други услуги, условията за които Janssen Polska посочва отделно, под формата на приложение към тези Условия за ползване.
 2. Проверката на докладите, посочени в раздели VI.1.1–VI.1.3 се извършва изключително чрез формуляра, достъпен на Уеб сайта, който трябва да бъде попълнен от Потребителя в съответствие с правилата, определени в настоящия формуляр („Доклад“).
 3. Местният оператор проверява Докладите незабавно, не по-късно от 14 дни след получаването на правилно попълнен формуляр.
 4. Местният оператор има право да даде отрицателна оценка на даден Доклад и да откаже публикуването на Уеб сайта на информация, съдържаща се в Доклада, ако проверката, посочена в раздели VI.1.1–VI.1.3, показва, че данни са неверни или непълни или че Докладът е в разрез с политиката на Janssen Group, или че нарушава настоящите Условия за ползване, правните разпоредби, принципите на социалното съжителство или добрите обичаи.
 5. Ако Докладът получи положителна оценка, на Уеб сайта може да бъде публикува връзка към уеб сайта на Потребителя, заедно с основните данни за контакт или данните за даденото събитие, както и логото на Потребителя; публикуването на лого или други обозначения на Уеб сайта от Janssen Polska или Местния оператор не е нарушение на правата върху интелектуалната собствено на Потребителя.
 6. Подаването на Материал или публикуването му на Уеб сайта е възможно след предварителна проверка, както е посочено по-горе, въз основа на индивидуални споразумения със съответния Местен оператор.
 7. Ако на Уеб сайта бъдат публикувани материали или други права върху интелектуалната собственост на Потребителя, се счита, че Потребителят е предоставил на Janssen Polska правото да ги използва на Уеб сайта за максималния допустим от приложимото законодателство период от време.
VII. Жалби
 1. Жалби по отношение на Уеб сайта могат да бъдат подавани под всякаква форма, включително на адреса на електронната поща на съответния Местен оператор, т.е. 
 2. Жалбата трябва да съдържа поне името и фамилията или търговското наименование на жалбоподателя, както и подробно описание и причината за нея.
 3. Жалбите се разглеждат незабавно след получаването им, според последователността на подаването им, не по-късно от 14 дни от получаването при съответния Местен оператор.
 4. Страната, подала жалбата, бива информирана за резултата от разглеждането на жалбата по същия канал, използван за нейното подаване или чрез писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата.
VIII. Технически изисквания
Правилното ползване на Уеб сайта е възможно само ако ИКТ системата на Потребителя отговаря на следните минимални технически изисквания:
 1. Компютърът/таблетът/смартфонът на Потребителя трябва да е свързан към интернет чрез връзка с минимална ISDN скорост от 1.5 Mb/s.
 2. Потребителят трябва да използва най-новите версии на един от следните браузъри: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox или Safari, като се поддържа включването на актуалното разширение Adobe Flash Player.
 3. Устройството на Потребителя трябва да е оборудвано с процесор 2.33 GHz или по-бърз, x86-съвместим процесор, 1.6 GHz или Intel® Atom™ процесор за нетбук, 1 GB RAM и звукова карта с правилно включени говорители.
IX. Обработване на лични данни
Данните на Потребителя се обработват в съответствие с приложимите местни правни разпоредби и Политиката за защита на личните данни, изключително до степента, необходима за проверка на Доклада. Администраторите на лични данни са: за полския пазар—Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. от Варшава, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warsaw; за чешкия пазар—Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha; за словашкия пазар—Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava; за унгарския пазар—Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapest; за румънския пазар—Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti; за словенския пазар—Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana; за хърватския пазар—Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb; за българския пазар: Джонсън & Джонсън България ЕООД, ЕИК 201306450, гр. София, 1715, Бизнес Парк София, сграда 4, ет. 3. Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо за ползване на Уеб сайта. Лицата, които предоставят личните си данни, имат достъп до тях и могат да ги коригират.
X. Медицинска информация
Доколкото този Уеб сайт съдържа документи относно здравни услуги и/или продукти и/или информация, свързана с различни заболявания и тяхното лечение, тази информация се предоставя единствено с информационна цел и не трябва да бъде използвана като алтернатива за консултация, предоставяна от лекар или друг квалифициран медицински специалист, нито да бъде възприемана като реклама.
ХI. Заключителни разпоредби
 1. Правото, уреждащо правата и задълженията на Потребителите, е правото на юрисдикцията, в която Местният оператор, носещ отговорност за управлението на Уеб сайта на дадения местен пазар, има седалище, т.е.:
  1. За Потребителите от Полша: правото на Полша;
  2. За Потребителите от Чешката република: правото на Чешката република;
  3. За Потребителите от Словакия: правото на Словакия;
  4. За Потребителите от Унгария: правото на Унгария;
  5. За Потребителите от Хърватия: правото на Хърватия;
  6. За Потребителите от Словения: правото на Словения;
  7. За Потребителите от Румъния: правото на Румъния;
  8. За Потребителите от България: правото на България.
 2. Janssen Polska си запазва правото да възложи на трето лице някои от или всички права и задължения, произтичащи от настоящите Условия за ползване и от функционирането на Уеб сайта. Потребителят няма право да прехвърля или да се отказва от каквито и да било права и задължения, произтичащи от настоящите Условия за ползване и от функционирането на Уеб сайта, без писменото съгласие на Janssen Polska.
 3. Ако дадени клаузи от Условията за ползване станат невалидни или неефективни с оглед на приложимите правни разпоредби, това не засяга валидността и ефективността на другите клаузи от Условията за ползване.
 4. Janssen Polska може да откаже да продължи да предоставя на Потребителя достъп до Уеб сайта, ако Потребителят наруши настоящите Условия за ползване или ако Janssen Polska стигне до заключението, че действията на Потребителя могат да доведат до подвеждане под отговорност на някое от дружествата, принадлежащи към Janssen Group, или на трета страна.