Jak mohou zástupci pacientských organizací vést konstruktivní dialog s autoritami

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Zástupci pacientů a skupiny hájící práva pacientů sehrávají stále významnější roli v rozhodovacím procesu vlád, orgánů zdravotní péče a nemocenských pojišťoven v oblasti zdravotní péče. Osoby s rozhodovací pravomocí věnují stále více pozornosti pacientským organizacím a postojům, kterými tyto skupiny přispívají k debatě o zdravotním systému.

Z tohoto zvýšeného zájmu samozřejmě nevyplývá jen růst počtu příležitostí, ale také větší odpovědnost. Úkolem a odpovědností osoby hájící práva pacientů je přiblížit institucím s rozhodovací pravomocí postoj pacientů, neboť to jim může pomoci nalézt řešení pro dosažení lepších výsledků v oblasti zdravotní péče. Aby mohli této příležitosti využít, a aby dokázali zvládnout tuto odpovědnost, musí mít ochránci práv pacientů na paměti tři naprosto zásadní věci: musí mít vizi, musí být legitimní a musí rozumět jazyku osob s rozhodovací pravomocí.

 

Vize. Znamená, že ochránci práv pacientů musí být schopni přiblížit osobám s rozhodovací pravomocí svůj pohled na budoucnost dané oblasti léčby. Také by měli vědět,  v jakém vztahu je tato oblast k jiným oblastem léčby.

Legitimita. Znamená, že ochránci práv pacientů musí být vnímáni osobami s rozhodovací pravomocí a plátci jako nezávislé orgány a tedy jako důvěryhodní partneři do diskuse.

Jazyk. Znamená, že ochránci práv pacientů musí chápat, jak přemýšlejí osoby s rozhodovací pravomocí a jaký jazyk používají. Není nutné, aby se ochránce práv pacientů v užívání takového jazyka přímo vyžíval, ale musí mu být schopen porozumět.

Specialisté dále stanovili celou řadu zásad, které pokud jsou ctěny, mohou ochráncům práv pacientů pomoci působit přesvědčivějším dojmem:

Zásada č. 1

Ochránci práv pacientů musí být obeznámeni s hlavními potřebami, které doposud nebyly v jejich oblasti léčby uspokojeny, a to jak z klinického, tak ze sociálního hlediska.

Zásada č. 2

Musí prozkoumávat horizont: znát nově vznikající technologie a změny, které nastávají v jejich oblasti léčby. Díky prozkoumávání horizontu si mohou ochránci práv pacientů spojovat nové technologie s neuspokojenými potřebami.

Zásada č. 3

Na základě aktuálních neuspokojených potřeb a nadcházejících změn musí mít jasný přehled o tom, jak by jejich terapeutická oblast měla vypadat v různých časových horizontech, jako například v období 1, 3 a 5 let.

Zásada č. 4

V rámci své 1leté, 3leté a 5leté vize musí mít jasně definovány priority.

Zásada č. 5

Ochránci práv pacientů by měli být odborníky: měli by mít kvalifikovaný názor na zdravotní péči, preference a zkušenosti pacientů, oblast jejich léčby a další oblasti spojené s jejich léčbou.

Zásada č. 6

Jejich organizace musí být profesionálně řízená, dostupná, proaktivní a reagující. Musí mít povědomí o tom, kde je jejich sídlo a kde jim zvoní telefon.

Zásada č. 7

Musí zajistit udržitelné a nezávislé financování. Nesmí dopustit, aby problémy jiných v oblasti legitimity zpochybnily jejich vlastní legitimitu.

Zásada č. 8

Měli by zamezit přílišnému nárůstu počtu skupin ochránců práv pacientů v oblasti jednoho onemocnění. Pokud v jedné oblasti léčby existuje hned několik navzájem si konkurujících skupin ochránců práv pacientů, ztrácejí všechny důvěru v očích institucí s rozhodovací pravomocí.

Zásada č. 9

Osoby s rozhodovací pravomocí přemýšlejí o pacientech jako o skupině osob, nikoliv jako o jednotlivcích; je to pro ně způsob, jak omezit kognitivní disonanci.

Zásada č. 10

Ochránci práv pacientů musí vědět, kdy použít emoce a kdy apelovat na rozum. Musí být schopni nabídnout svým partnerům v rozhovoru empatii a porozumění.

 Zásada č. 11

Ochránci práv pacientů by měl chápat, jak osoby s rozhodovací pavomocí uvažují a jak se rozhodují, ale jejich úkolem není následovat jejich způsob myšlení. Pokud je ochránce práv pacientů důvěryhodným partnerem a podaří se mu porozumět myšlení a řeči osob s rozhodovací pravomocí, má příležitost poukázat na případné slabiny jejich argumentace a získá tím možnost přiblížit postoje a potřeby pacientů.

Zobrazit více