Slovníček pojmů

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT
 • Přidaný klinický přínos

  Přidaný pozitivní účinek léčebného zákroku ve srovnání s jinými léčbami (např. prodloužení života, snížení bolesti, zlepšení funkce, zvýšení pocitu pohody)1

 • Vlastník rozpočtu

  Instituce/osoba, která je odpovědná za udržení nákladů a výdajů v mezích zvláštní části celkového rozpočtu na zdravotní péči. Například v případě léčiv je to zpravidla správce rozpočtu na léčivé přípravky. V případě diagnostiky to může být správce rozpočtu na diagnostiku nebo ambulantní péči atd.

 • Dopad na rozpočet

  Z lékařského hlediska se dopadem na rozpočet rozumí finanční dopad nové zdravotnické technologie na rozpočet na zdravotní péči.2

 • Analýza dopadu na rozpočet

  Analýza dopadů na rozpočet (BIA) se používá k posouzení toho, zda lze z hlediska nákladů zavést novou zdravotnickou technologii vzhledem k souvisejícím zdrojovým a rozpočtovým omezením. BIA se stále ve větší míře začíná považovat za důležitou, ne-li nezbytnou součást hodnocení zdravotnických technologií (HTA).2

 • Klinický koncový bod

  U klinických studií je to událost nebo výsledek, které lze objektivně změřit s cílem určit, zda je hodnocený zásah přínosný (např. přežití, zlepšení kvality života, zmírnění příznaků, vymizení nádoru)2

 • Srovnávací hodnocení

  Jeden z hlavních postupů při hodnocení zdravotnických technologií (HTA): komplexní analýza, při které jsou srovnávány klinické přínosy dvou nebo více zdravotnických technologií. Osoby s rozhodovací pravomocí se zpravidla zaměřují na přidaný klinický přínos, který určuje přípustná cenová omezení nebo omezení financování. Ekonomické aspekty obvykle vstupují na scénu při cenových jednáních, (země, ve kterých se používá srovnávací hodnocení v rámci HTA: Francie, Německo, Itálie, Japonsko).4

 • Srovnávací produkt

  Srovnávací produkt je definován jako léčivý přípravek, za který má být hodnocený produkt v klinické praxi zaměnitelný. Srovnávací produkt má podobné klinické přínosy jako příslušná nová zdravotnická technologie a používá se k posouzení toho, zda je přijetí této nové zdravotnické technologie nákladově dostupné a klinicky ověřené.5

 • Spoluúčast

  Zpravidla nízký fixní nebo procentuální poplatek, který zdravotní pojišťovna vyžaduje, aby pacient uhradil při vzniku zdravotních výdajů (jako je např. běžná návštěva u lékaře, chirurgický zákrok nebo lék na předpis), na které se vztahuje zdravotní pojištění.6

 • Efektivita nákladů

  Vztah mezi peněžními vstupy a požadovaným výsledkem, například mezi náklady na zdravotnickou technologii a jejími přínosy pro zdraví. Obvykle se používá pro uvedení příznivého vztahu.7

 • Analýza efektivity nákladů

  Analýza efektivity nákladů se používá k určení nákladově nejefektivnější možnosti dosažení předem stanovených cílů nebo kritérií, které nejsou měřitelné z peněžního hlediska (např. některé výsledky v oblasti zdraví). Existují čtyři typy analýzy efektivity nákladů (přičemž rozdíly spočívají v měření jednotky výsledku).

  • Analýza efektivity nákladů (CBA): CBA měří jak náklady, tak výsledky v peněžních jednotkách, nepoužívá se pro posuzování zdravotnických technologií.
  • Analýza efektivity nákladů (CEA): Náklady se měří v penězích, ale zdravotní přínosy se měří v přirozených jednotkách (např. krevní tlak, hladina cukru v krvi nebo bodová hodnocení v případě konkrétních chorob). Jedná se o běžný druh analýzy efektivity nákladů v případě hodnocení zdravotnických technologií.
  • Analýza užitečnosti nákladů (CUA): U tohoto typu analýzy se přínosy v oblasti zdraví převádějí na roky života upravené v závislosti na jeho kvalitě (QALY). Běžně se také používá při hodnocení zdravotnických technologií.

  Analýza minimalizace nákladů (CMA): Při CMA se srovnávají pouze náklady v případě dvou technologií. Používá se pouze v některých zvláštních případech, kdy lze předpokládat shodu zdravotnických výsledků. Například pokud přímá srovnávací studie prokáže, že ze dvou srovnávaných léčeb není jedna horší.8

 • Klasifikační systém DRG

  Ambulantní a lůžková péče jsou často financovány podle standardizovaných tarifů označovaných jako „klasifikační systém DRG“ U tohoto modelu nemůže poskytovatel zdravotní péče samostatně vypočíst a fakturovat plátci náklady každého jednotlivého případu. Zákroky specifické pro dané onemocnění jsou seskupeny do poměrně homogenních kategorií („skupin DRG“), přičemž každé skupině připadne financování ve stejné výši. Ke každému kódu DRG je přiřazeno bodové ohodnocení, které odráží nákladovou náročnost. Je definován základní tarif (který je upravován podle inflace v odvětví zdravotnických služeb). Každý zákrok bude hrazen jako součin svého bodového ohodnocení a základního tarifu.9

 • Přímé náklady

  Přímým nákladem se rozumí cena, kterou lze zcela přiřadit výrobě konkrétních výrobků nebo služeb. Přímé zdravotní náklady se týkají léků, zdravotnických prostředků, diagnostiky, ambulantní a lůžkové péče, dalších lékařských výkonů. Přímými nezdravotními náklady mohou být přeprava pacientů, náklady spojené se zvláštní stravou nebo jiné nezdravotní zákroky, jejichž předmětem je ale konkrétní pacient.10

 • Ekonomické hodnocení

  Jeden z hlavních postupů při hodnocení zdravotnických technologií (HTA): osoby s rozhodovací pravomocí se zaměřují na dopad na rozpočet a na efektivitu nákladů dané technologie. Ekonomické hodnocení je proces systematického zjišťování, měření a oceňování vstupů a výstupů (především peněžních) dvou alternativních technologií/léčeb atd. a jejich následné srovnávací analýzy (země, ve kterých se ekonomické hodnocení používá jako postup v rámci HTA : Česká republika, Spojené království, Jižní Korea, Thajsko, Brazílie, Turecko, Polsko, Maďarsko, Slovensko).8

 • Řízení využívání prostředků zdravotní péče

  Řízení využívání prostředků zdravotní péče je integrovaný proces, v jehož rámci spolupracují plátce, lékaři, lékárníci a jiný odborný zdravotnický personál s cílem podpořit klinicky smysluplnou a nákladově efektivní léčbu a dosáhnout pozitivního léčebného výsledku. Efektivní využívání prostředků zdravotní péče může minimalizovat celkové náklady na zdravotní péči, zlepšit přístup pacientů k cenově dostupnější péči a zajistit lepší kvalitu života.11

 • Přezkum prostředků zdravotní péče

  V zásadě jde o přehodnocení již financovaných technologií. Případně lze pro přezkum prostředků zdravotní péče použít i HTA.

 • Praktičtí lékaři (GP)

  V lékařské profesi je praktický lékař lékařem, který léčí akutní a chronická onemocnění a zajišťuje pro pacienty preventivní péči a zdravotní osvětu. Praktičtí lékaři obvykle pracují na úrovni primární péče a jsou pro pacienty zpravidla prvním kontaktním bodem a poté základním partnerem v průběhu další péče v rámci systému zdravotní péče.

 • Generický lék

  Návazné léčivo, které obsahuje stejnou účinnou/klíčovou složku jako již registrovaný originální) léčivý přípravek. Obvykle jsou generické léky navrženy tak, aby lékovou formou, bezpečností, účinkem, způsobem podání, kvalitou a parametry účinnosti odpovídaly originálnímu léku.12

 • Výdaje na zdravotní péči

  Částky vynaložené jednotlivci, skupinami, státy nebo soukromými nebo veřejnými organizacemi za celkovou zdravotní péči a/nebo její jednotlivé složky.13

 • Systém zdravotní péče

  Tento termín obvykle označuje systém nebo program, jakým se služby zdravotní péče poskytují obyvatelstvu a jakým jsou financovány vládou, soukromými podniky, nebo obojím. V širším smyslu zahrnují prvky systému zdravotní péče: (1) služby osobní zdravotní péče v případě jednotlivců a rodin, které jsou poskytovány v nemocnicích, na klinikách a v podobných institucích, v ordinacích lékařů a u klientů samotných doma; (2) veřejné zdravotnické služby, kterých je zapotřebí pro udržení zdravého životního prostředí, jako je regulace dodávek vody a potravin, regulace léčiv a bezpečnostní předpisy určené k ochraně obyvatelstva dané země; (3) vzdělávací a výzkumné činnosti související s prevencí, zjišťováním a léčbou onemocnění; a (4) krytí služeb poskytovaných v rámci systému třetí stranou (zdravotní pojištění).14

 • Zdravotní výsledky

  Zdravotními výsledky se rozumí změna ve zdravotním stavu jednotlivce, skupiny nebo celého obyvatelstva, kterou lze chápat jako výsledek plánovaného zákroku nebo série zákroků bez ohledu na to, zda byla zamýšleným cílem tohoto zákroku změna zdravotního stavu.4

 • Hodnocení zdravotnické technologie (HTA)

  Systematické hodnocení klinické účinnosti a/nebo nákladové‐efektivity a/nebo sociálního a etického dopadu zdravotnické technologie na životy pacientů a systém zdravotní péče Jeho hlavním účelem je poskytnout vstupní informace tvůrcům politiky v oblasti zdravotní péče.

  V rámci tohoto procesu jsou podávány informace o tom, zda by měla být použita daná zdravotnická technologie, a pokud ano, jak je možné jí nejlépe využít a pro které pacienty bude nejpřínosnější. Jednotlivá posouzení se mezi sebou liší, ale většina z nich se zaměřuje na přínosy a rizika jejich použití. Rovněž se zaměřují na náklady a širší dopady, které by technologie mohla mít na obyvatele nebo na společnost.4

 • Výskyt

  Počet nových případů onemocnění v rámci určité skupiny osob během určitého časového období (zpravidla 1 roku).4

 • Poměr inkrementálních nákladů a přínosů (ICER)

  Poměr, ze kterého vyplývají vícenáklady na nákladnější test nebo léčbu ve srovnání s levnější léčbou nebo absencí léčby, dělené rozdílem ve zdravotním výsledku. V ekonomickém hodnocení je hodnota ICER rozhodujícím faktorem v konečném rozhodnutí o procesu úhrady.4

 • Nepřímý náklad

  Náklady, které přímo nesouvisí s výrobou konkrétního zboží nebo služeb. Nepřímé náklady mají zpravidla význam jen ze společenského hlediska. Z lékařského hlediska sem mohou patřit veškeré zboží, služby a další zdroje, které jsou používány k zajištění testu nebo léčby nebo při zvládání nežádoucích účinků nebo jiné aktuální nebo budoucí aspekty s tím spojené. Mezi příklady lze uvést pokles produktivity, ztrátu, zvýšení zátěže rodin nebo pečovatelů, platby nemocenské, náklady spojené s předčasným odchodem do důchodu.4

 • Inovativní (originální) lék

  Nový lék, který obsahuje novou účinnou látku, kterou agentury pro kontrolu léčiv klasifikují jako novou molekulární entitu. Obvykle trvá několik (8 a více) let, než se nová molekula stane lékem, a celý proces si vyžádá významné finanční investice. Účinná látka inovativního léku požívá patentové ochrany, která se může v jednotlivých zemích lišit, ale obvykle je v délce 20 let. Až do konce doby platnosti patentu má právo vyrábět daný lék pouze společnost, která jej vyvinula.15

 • Lůžková péče

  Péče o pacienty, jejichž stav vyžaduje jejich příjetí do nemocnice, kde jsou hospitalizováni po dobu delší 24 hodin.

 • Očekávaná délka života při narození

  Očekávanou délkou života při narození se rozumí věk, jakého se lze očekávat, že se v průměru dožije novorozenec, pokud se nezmění aktuální úmrtnost. Pokud úmrtnost klesá, bude skutečná délka života vyšší než je jeho očekávaná délka vypočtená podle současných hodnot úmrtnosti. Očekávaná délka života při narození je jedním z nejčastěji používaných ukazatelů zdravotního stavu.16

 • Vstup na trh

  Vstupem na trh se rozumí proces, kterým společnost uvádí léky na trh tak, aby byly dostupné pro pacienty. Vstup je definován jako schopnost pacienta získat zdravotní péči.

 • Úmrtnost

  Podíl obyvatel, kteří umřou za určité časové období, například jednoho roku. Úmrtnost se často udává ve formě určitého počtu na 1000 osob. Úmrtnost se často používá také k porovnání výsledků určité choroby ve více zemích.4

 • Multikriteriální hodnocení (vyvážené hodnocení)

  Jeden z hlavních postupů při hodnocení zdravotnických technologií (HTA): osoby s rozhodovací pravomocí se zaměřují na ekonomické i neekonomické faktory dané technologie. Lék se může stát způsobilým k financování jak na základě ekonomických, tak klinických hodnot. V těchto systémech často hrají prim silné ekonomické tradice, ovšem zvažovány jsou i klinické, etické nebo společenské aspekty. Ne vždy je toto hodnocení považováno za samostatný postup, neboť je to v podstatě kombinace postupů ekonomického hodnocení a srovnávacího hodnocení (země, kde se používá multikriteriální hodnocení jako postup při HTA: Kanada, Austrálie, Nizozemsko, Švédsko).

 • Národní zdravotní pojištění (NHI)

  Národní zdravotní pojištění (NHI) - někdy označované jako zákonné zdravotní pojištění (SHI) - je zákonem vymáhaný systém zdravotního pojištění, v jehož rámci jsou pojišťováni obyvatelé daného státu vůči nákladům na zdravotní péči. Může být spravován veřejným sektorem, soukromým sektorem nebo kombinací obou. Mechanismy financování se liší podle konkrétního programu a země. Národní nebo zákonné zdravotní pojištění není totéž co zdravotní péče provozovaná nebo financovaná vládou, ale obvykle je právně ukotveno vnitrostátními právními předpisy.

 • Čisté veřejné výdaje na léčivé přípravky

  Čisté veřejné výdaje na léčivé přípravy zahrnují výdaje na léky na lékařský předpis upravené o případné slevy, které kryjí výrobci, velkoobchodníci nebo lékárny. Léčivé přípravky spotřebované v nemocnicích a v jiných zdravotnických zařízeních jsou vyloučeny, stejně jako volně prodejné léky. Jinými slovy, jedná se finanční prostředky, které vlády fakticky vyčleňují na nákup léků pro obyvatelstvo.17

 • Ambulantní péče

  Lékařská péče poskytovaná ambulantně, včetně služeb diagnostiky, pozorování, konzultací, léčby, zákroků a rehabilitace. Ambulantní péče nevyžaduje hospitalizaci po dobu delší 24 hodin, ale může při ní dojít k použíti pokročilých zdravotnických technologií.  V širším výkladu patří do služeb ambulantní péče i léčivé přípravky na předpis a zdravotnické prostředky.

 • Celkové přežití (OS)

  Doba měřená buď od data diagnózy nebo začátku léčby nemoci, jako například rakoviny, po kterou zůstávají na živu pacienti, kterým byla tato nemoc diagnostikována. V klinické studii je měření celkového přežití jedním ze způsobů, jak zjistit, jak zabírá nová léčba. Označuje se také zkratkou OS.18

 • Plátce

  Plátcem se rozumí jiné subjekty než samotný pacient, které financují nebo hradí náklady na zdravotní služby. Ve většině případů tento termín označuje pojišťovny, jiné plátce třetích stran nebo sponzory plánů zdravotní péče (zaměstnavatele nebo odbory).19

 • Výdaje na léčivé přípravky

  Výdaje na léčivé přípravky zahrnují výdaje na léky na předpis a na volně prodejné léky. V některých zemích sem patří i jiné zdravotnické netrvanlivé zboží. Léčivé přípravky spotřebované v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních jsou vyloučeny. Konečné výdaje na léčivé přípravky zahrnují velkoobchodní a maloobchodní marže a daň z přidané hodnoty.17

 • Politika v oblasti léčivých přípravků

  Politika v oblasti léčivých přípravků je odvětví zdravotnické politiky, která se zabývá vývojem, poskytováním a užíváním léků v rámci systému zdravotní péče. Zahrnuje léky (inovativní i generické), biologika (přípravky odvozené z živých zdrojů, na rozdíl od chemických složení), vakcíny a přírodní zdravotní produkty.

 • Četnost výskytu

  Popisuje, jak často se v rámci populace vyskytuje určitá choroba nebo zdravotní stav buď v určitém okamžiku, nebo v určitém období (zahrnuje nové a existující případy).4

 • Primární péče

  Primární péčí je každodenní zdravotní péče poskytovaná poskytovatelem zdravotní péče. Obvykle je tento poskytovatel pro pacienta prvním kontaktem a hlavním partnerem při další léčbě v rámci systému zdravotní péče a koordinuje další specializovanou péči, kterou pacient případně potřebuje. Pacienti obvykle čerpají primární péči u odborných pracovníků, jako jsou lékaři primární péče (praktický lékař nebo rodinný lékař) nebo zdravotní sestry. Financování primární péče může mít různé formy:

  • Podrobné seznamy služeb:praktičtí lékaři účtují plátci každou položku služeb, kterou poskytnou pacientům.
  • Pevné platby s úpravami:praktičtí lékaři inkasují fixní platbu za konkrétní období s individuálními úpravami zohledňujícími praxi, místo, počet obyvatel a další aspekty.
  • Kapitační platba: praktičtí lékaři jsou odměňování na základě počtu pacientů, kteří jsou u nich registrováni, s individuálními úpravami v závislosti na jejich praxi či místě působení, nebo bez těchto úprav

  Platba za výkon: praktičtí lékaři jsou alespoň zčásti odměňováni na základě jejich výkonnosti měřené podle určitých ukazatelů kvality, např. počtu očkování, stížností pacientů, účasti ve zvláštních programech atd.20

 • Doba přežití bez progrese (PFS)

  Doba během a po léčbě onemocnění, jakým je například rakovina, po kterou pacient žije s onemocněním, které se nezhoršuje. V klinických studiích je měření doby přežití bez progrese jedním ze způsobů, jak zjistit, jak zabírá nová léčba.21

 • Veřejné financování

  Veřejným financováním se rozumní jakékoli prostředky, za které plátci ve veřejném sektoru nakupují léčivé přípravky nebo je hradí pacientům.

 • Veřejné výdaje na zdravotní péči

  Částky vynaložené na celkovou zdravotní péči a/nebo její jednotlivé složky, které jsou financovány z veřejných rozpočtů.13

 • Počet let života upravený v závislosti na jeho kvalitě (QALY)

  Míra zdravotního stavu osoby nebo skupiny lidí, ve kterých jsou přínosy z hlediska délky života upraveny tak, aby odrážely kvalitu života. To znamená, že rok aktivního normálního života umožněný v důsledku léčby je hodnocen výše než rok s nižší kvalitou života (např. při zakoušení extrémní bolesti nebo v nemocnici). Často se měří z hlediska úrovně schopnosti člověka vykonávat činnosti každodenního života, absence bolesti a duševních obtíží.4

 • Úhrada

  Úhradami a subvencemi se rozumí jakékoli finanční prostředky poskytované pacientům ze strany veřejných nebo soukromých plátců, které mají zcela nebo zčásti pokrýt ceny léků.

 • Zdravotní pojišťovna

  Zdravotní pojišťovnou je poskytovatel zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny mohou být financovány jak z veřejných, tak také ze soukromých zdrojů.22

 • Systematické hodnocení

  Systematickým hodnocením je proces systematické identifikace, měření a hodnocení vstupů a výstupů dvou alternativních technologií/léčeb apod. a jejich následná srovnávací analýza.8

 • Zúčastněná osoba

  Osoba, skupina nebo organizace, která má v organizaci svůj podíl nebo účast. Zúčastněné osoby mohou mít vliv na činnosti organizace, její cíle a strategie, nebo jimi být ovlivněny.23

 • Neuspokojená potřeba

  Neuspokojenou potřebou je nemoc, pro kterou není k dispozici žádná uspokojivá povolená metoda diagnostikování, prevence nebo léčby.

 • Hodnota

  Míra toho, jak žádoucí nebo cenný je konkrétní zdravotní výsledek nebo zákrok4

 • Čekací listina

  Seznam lidí, kteří čekají na péči nebo léčbu, než bude dostupný příslušný nemocniční zdroj. Samostatný seznam vede každé specializované oddělení v nemocnici, přičemž tyto seznamy jsou rozděleny podle typu plánované služby (např. lůžková, denní - případy, denní - pacienti a ambulantní).24

Zdroje

 1. Free Dictionary organizace Farlex. Dostupný na adrese: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/clinical+benefit.
 2. Leelahavarong P., Budget impact analysis. J Med Assoc Thai., 2014. 97(5): s. 65-71.
 3. NCI Dictionary. Dostupný na adrese: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=346519.
 4. Ann Single, et al., HTAi consumer and patient glossary - A beginner’s guide to words used in health technology assessment. Health Technology Assessment International, 2009.
 5. WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, Annex 8 - Guidance on the selection of comparator pharmaceutical products for equivalence assessment of interchangeable multisource (generic) products. Forty-ninth report: s. 185-189.

#6        Slovník Merriam-Webster. Dostupný na adreese: http://www.merriam-webster.com/dictionary/co-payment.

7          Business Dictionary.

- 8 -      Roy Brouwer and Stavros Georgiou, Economic evaluation - Chapter 12. World Health Organization, 2012: s. 429-459.

 1. Health lawyers. Klasifikační systém DRG. Dostupný na adrese: https://www.healthlawyers.org/hlresources/Health%20Law%20Wiki/Diagnosis-related%20group%20(DRG).aspx.
 2. Investopedia. Direct cost; Dostupný na adrese: http://www.investopedia.com/terms/d/directcost.asp.
 3. Academy of Managed Care Pharmacy. Formulary Management 2009; Dostupný na adrese: http://www.amcp.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=9298.
 4. FDA. Generic Drug Facts. Dostupný na adrese: https://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/buyingusingmedicinesafely/understandinggenericdrugs/ucm167991.htm.
 5. Definitions.net. Dostupný na adrese: http://www.definitions.net/definition/health%20expenditures.
 6. Free Dictionary organizace Farlex. Health care system. Dostupný na adrese: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/health+care+system.
 7. European Medicines Agency, Innovative drug development approaches. 2007 (Final report).
 8. OECD. Očekávaná délka života při narození. Dostupný na adrese: https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm.
 9. OECD. Farmaceutické výrobky. Dostupný na adrese: https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm.
 10. National Cancer Institute Dictionary. Celkové přežití. Dostupný na adrese: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=655245.
 11. The Free Dictionary organizace Farlex. payer. Dostupný na adrese: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/payer.
 12. Oliver-Baxter J. et al, Primary health care funding models. PHCRIS Research Roundup, 2013(33).
 13. NIH National Cancer Institute Doba přežití bez progrese. Dostupný na adrese: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=44782.
 14. PNHP. Health Care Systems - Four Basic Models. Dostupný na adrese: http://www.pnhp.org/single_payer_resources/health_care_systems_four_basic_models.php.
 15. Dictionary, B. Stakeholder. Dostupný na adrese: http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html.
 16. Free Dictionary organizace Farlex. Čekací listina. Dostupný na adrese: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/waiting+list.
Zobrazit více