Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..

Pravidla a podmínky
použití webových stránek JANSSEN 4 PATIENTS

I.Definice
 1. Webové stránky – online platforma provozovaná na adrese janssen4patients.com, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány funkce uživatelům místního trhu:
  1. v Polsku od společnosti Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warsawa;
  2. na Slovensku od společnosti Janssen, divízia Johnson & Johnson, s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava;
  3. v České republice od společnosti Janssen-Cilag, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha;
  4. v Maďarsku od společnosti Janssen-Cilag, Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapest;
  5. v Rumunsku od společnosti Johnson & Johnson România, SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti;
  6. na Slovinsku od společnosti Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana;
  7. v Chorvatsku od společnosti Johnson & Johnson, S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb.
 2. Funkce – příslušné možnosti a formy použití webových stránek, sestávající především ze sdílení:
  1. informací o zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní služby, podle konkrétních nemocí;
  2. informací o organizacích pacientů, dle konkrétních nemocí;
  3. informací o akcích pořádaných organizacemi pacientů, dle konkrétních nemocí;
  4. materiálů, jak je blíže specifikováno v oddílu VI.
 3. Materiál – jedna jednotka materiálu, včetně např. audiovizuálního materiálu, zdarma sdíleného prostřednictvím webových stránek tak, aby k němu měl každý uživatel webových stránek přístup z libovolného místa a v libovolném okamžiku.
 4. Uživatel – jakákoli osoba navštěvující webové stránky, která je současně příjemcem materiálů zveřejněných na webových stránkách, a rovněž jakýkoli subjekt, který může využívat funkce v souladu s oddílem VI.
 5. Janssen Group – skupina společností Johnson & Johnson, do které patří také Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o. ve Varšavě, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warsawa.
 6. Místní provozovatel – konkrétní firma spadající do skupiny Janssen Group odpovídající na základě těchto pravidel a podmínek použití za funkce webových stránek a za jejich správné fungování na příslušném místním trhu, tj.:
  1. Pro polský trh: Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o., Varšava;
  2. Pro český trh: Janssen-Cilag, s.r.o., Praha;
  3. Pro slovenský trh: Janssen, divízia Johnson & Johnson, s.r.o., CBC III, Bratislava;
  4. Pro maďarský trh: Janssen-Cilag, Kft., Budapešť;
  5. Pro chorvatský trh: Johnson & Johnson, S.E. d.o.o., Záhřeb;
  6. Pro slovinský trh: Johnson & Johnson, d.o.o., Lublaň;
  7. Pro rumunský trh: Johnson & Johnson România, SRL, Bukurešť.
II. Všeobecná ustanovení 
 1. Tato pravidla a podmínky použití (dále jen „pravidla a podmínky použití“) upravují pravidla pro uživatele týkající se použití funkcí a odpovědnost místních provozovatelů s ohledem na webové stránky na jednotlivých místních trzích, stejně jako povinnosti společnosti Janssen Polska vyplývající z provozování a koordinace webových stránek.
 2. Místní provozovatelé využívají a spravují webové stránky na příslušných místních trzích v souladu s platnými právními předpisy, společenskými a etickými standardy, osvědčenými postupy a těmito pravidly a podmínkami použití.
 3. Vlastníkem a koordinátorem těchto webových stránek je společnost Janssen-Cilag Polska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sídlem ve Varšavě, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warsawa, zapsaná v obchodním rejstříku, jež je součástí národního soudního rejstříku vedeného u okresního soudu hlavního města Varšavy ve Varšavě, oddíl XIII (Obchodní věci a věci národního soudního rejstříku), pod číslem 0000143626, NIP (daňové identifikační číslo): 5222665719, REGON (identifikační číslo): 015296339, e-mail: info@janssen.pl (dále jen „Janssen Polska“ nebo „Koordinátor“).
 4. V souladu s těmito pravidly a podmínkami použití společnost Janssen Polska a místní provozovatelé prostřednictvím webových stránek poskytují uživatelům přístup k materiálům a možnost využití funkcí webových stránek.
 5. V souladu s těmito pravidly a podmínkami použití nesou místní provozovatelé odpovědnost vůči místním uživatelům, a to zejména za nesprávné provozování funkcí webových stránek.
 6. Uživatelé mají časově neomezený přístup k těmto pravidlům a podmínkám použití a mohou si je vytisknout, a to prostřednictvím odkazu umístěného ve spodní části webových stránek, který je na každé stránce.
 7. Webové stránky jsou k dispozici v jazykových verzích pro všechny místní provozovatele a v angličtině a jsou určeny uživatelům dle lokality, kde jsou webové stránky užívány.
 8. Místní provozovatelé ani společnost Janssen Polska nejsou poskytovateli internetu. K využívání webových stránek je zapotřebí zařízení s přístupem k internetu. Funkce nabízené na webových stránkách lze plně využívat za předpokladu, že místní provozovatel splňuje odpovídající technické požadavky uvedené v oddílu VIII. Místní provozovatel nese výlučnou odpovědnost za zajištění shody vlastního počítačového systému a webových stránek.
 9. Janssen Polska si vyhrazuje právo pozastavit, ukončit nebo upravit funkce nabízené na webových stránkách, a to z právních nebo technických důvodů, včetně:
 • z důvodu ochrany osobních údajů a požadavků na ochranu dat či jiných zákonných požadavků souvisejících s obsahem či fungováním webových stránek;
 • z důvodu technických obtíží spojených s fungováním webových stránek nebo internetu.
 1. Místní provozovatel a společnosti Janssen Polska nenesou odpovědnost za nedostupnost webových stránek způsobenou neočekávanými okolnostmi nebo okolnostmi, jež nemohli ovlivnit.
 2. Společnost Janssen Polska si vyhrazuje právo pozastavit nebo zastavit provoz webových stránek, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu.
 3. Skutečnost, že odkazy na tyto webové stránky se nachází na webech třetích stran, neznamená, že společnost Janssen Polska nebo místní provozovatel povolili fungování či obsah takových webů třetích stran nebo že za ně nesou odpovědnost.
 4. Společnost Janssen Polska a místní provozovatel nenesou odpovědnost za jakoukoli nedbalost v plnění povinností na základě těchto pravidel a podmínek použití, pokud k ní došlo z důvodů, za které nenesou odpovědnost.
 5. Společnost Janssen Polska a místní provozovatel nenesou odpovědnost za případné ztráty či škody utrpěné uživateli z důvodu vyšší moci, výpadků proudu, pracovních sporů, právních omezení, nedbalosti či nečinnosti úřadů, poruch telekomunikací nebo z důvodu jakýchkoli zpoždění či selhání třetích stran. V takových případech si společnost Janssen Polska vyhrazuje právo zrušit nebo pozastavit provoz webových stránek, aniž by tím na sebe brala jakoukoliv odpovědnost.
 6. Společnost Janssen Polska a místní provozovatel nenesou odpovědnost za selhání zařízení či softwaru používaných uživateli, kvůli kterým nemají uživatelé přístup k webovým stránkám či kontakt s webovými stránkami, a to bez ohledu na jejich lokalitu a správní oblast.
 7. Jednotliví místní provozovatelé nesou výlučnou odpovědnost za informace a materiály zveřejňované na místních verzích webových stránek uvedených v oddílu I.1.
 III. Zásady ochrany osobních údajů webových stránek 
 1. Zásady ochrany osobních údajů je možné zobrazit prostřednictvím odkazu na Zásady ochrany osobních údajů.
 IV. Pravidla používání těchto webových stránek a předcházení zneužití
 1. Tyto webové stránky by měly být uživateli využívány způsobem a k účelům uvedeným v těchto pravidlech a podmínek použití. Jinými slovy, uživatelé nesmí tyto webové stránky používat k žádným jiným účelům a žádným jiným způsobem.
 2. Uživatelé nesmí při používání těchto webových stránek postupovat nepoctivě. Dále je zakázáno, aby uživatelé postupovali způsobem, který by mohl vyústit v přerušení či narušení fungování webových stránek.
 3. Společnost Janssen Polska si vyhrazuje právo pozastavit či zakázat přístup k webovým stránkám či k jejich částem v případě, že je chování uživatele v rozporu s těmito pravidly a podmínkami použití, právními předpisy, principy společenského soužití či dobrými mravy.
 V. Duševní vlastnictví
 1. Veškerá autorská práva, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví související s webovými stránkami či tam použitá zůstávají ve výhradním vlastnictví společnosti Janssen Polska či místního provozovatele. Bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Janssen Polska nebo příslušného místního provozovatele nesmí nikdo kopírovat, množit, veřejně představovat webové stránky či další materiály na nich získané, ani od nich vytvářet odvozená díla.
 2. Je zakázáno využívat vlastnická práva duševního vlastnictví, jejichž držitelem je společnost Janssen Polska nebo místní provozovatel, za jinými účely, než z důvodů přímo souvisejících s využíváním webových stránek v souladu s těmito pravidly a podmínkami použití.
VI. Služby nabízené webovými stránkami
 1. Prostřednictvím webových stránek společnost Janssen Polska nabízí svým uživatelům zejména následující funkce:
  1. V rámci sdílení informací o zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní služby, podle konkrétních nemocí – publikování informací na webových stránkách o zdravotnických zařízeních a jejich činnosti včetně kontaktních údajů, a to po předchozím ověření zprávy o daném zařízení u místního provozovatele, tj. ověření, zda jsou ve zprávě uváděné údaje pravdivé a v souladu se zásadami skupiny Janssen Group;
  2. V rámci sdílení informací o organizacích pacientů, dle konkrétních nemocí – publikování informací na webových stránkách o organizacích pacientů a jejich činnosti včetně kontaktních údajů, a to po předchozím ověření zprávy o dané organizaci u místního provozovatele, tj. ověření, zda jsou ve zprávě uváděné údaje pravdivé a v souladu se zásadami skupiny Janssen Group;
  3. V rámci sdílení informací o akcích pořádaných organizacemi pacientů – publikování informací na webových stránkách o daných akcích na základě údajů poskytnutých výše zmíněnými organizacemi, a to po předchozím ověření zprávy u místního provozovatele, tj. ověření, zda jsou ve zprávě uváděné údaje pravdivé a v souladu se zásadami skupiny Janssen Group;
  4. Možnost zaslat na webové stránky nový materiál a publikovat jej na nich po jeho předchozím schválení příslušným místním provozovatelem s ohledem na jeho pravdivost a soulad se zásadami skupiny Janssen Group;
  5. Další služby, jejichž pravidla a podmínky použití společnost Janssen Polska stanoví zvlášť, a to formou přílohy k těmto pravidlům a podmínkám použití.
 2. Ověřování údajů ve zprávách zmíněné v oddílech VI.1.1–VI.1.3 probíhá výhradně prostřednictvím formuláře webových stránek, který vyplňují uživatelé v souladu s pravidly uvedenými v tomto formuláři (dále jen „zpráva“).
 3. Zprávy jsou ověřovány místním provozovatelem okamžitě, vždy do 14 dní od obdržení správně vyplněného formuláře.
 4. Místní provozovatel má právo provést ověření zprávy s negativním výsledkem a odmítnout publikaci informací uvedených ve zprávě na webových stránkách, pokud zpráva dle oddílů VI.1.1–VI.1.3 obsahuje nepravdivá nebo neúplná data, nebo v případě, že daná zpráva není v souladu se zásadami skupiny Janssen Group nebo pokud je zpráva v rozporu s těmito pravidly a podmínkami použití, právními předpisy, principy společenského soužití či dobrými mravy.
 5. Je-li zpráva ověřena s pozitivním výsledkem, je možné na webových stránkách publikovat odkaz na web uživatele, spolu se základními kontaktními údaji či údaji o dané akci, a logo uživatele; zveřejnění loga či jiných označení uživatele společností Janssen Polska či místním provozovatelem nepředstavuje porušení žádných práv duševního vlastnictví uživatele.
 6. Zaslání materiálu a jeho zveřejnění na webových stránkách je možné po předchozím ověření, jak je zmíněno výše, a to dle konkrétních jednotlivých ujednání s příslušným místním provozovatelem.
 7. Je-li na webových stránkách zveřejněno dílo uživatele nebo jakákoli jiná práva duševního vlastnictví, má se za to, že uživatel společnosti Janssen Polska udělil právo k jejich použití na webových stránkách.
VII. Stížnosti 
 1. Stížnosti týkající se webových stránek lze zaslat libovolnou formou, včetně e-mailu, příslušnému místnímu provozovateli, např. 
 2. Stížnost by měla obsahovat přinejmenším jméno a příjmení stěžovatele nebo název firmy, dále detailní popis stížnosti a její důvody.
 3. Stížnosti jsou projednávány bezodkladně po doručení, v pořadí, v jakém byly zaslány, a to do 14 dní od okamžiku, kdy příslušný místní provozovatel danou stížnost obdrží.
 4. Stěžovatel bude o výsledku projednání stížnosti informován stejnou formou, jakou byla zaslána stížnost, případně dopisem zaslaným na adresu poskytnutou stěžovatelem.
VIII. Technické požadavky
Správné užívání webových stránek je možné pouze v případě, že IKT systém uživatele splňuje následující minimální technické požadavky:
 1. Počítač/tablet/smartphone uživatele musí mít internetové připojení s šířkou pásma ISDN alespoň 1,5 Mb/s.
 2. Uživatel musí pracovat s nejnovější verzí jednoho z níže uvedených prohlížečů: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Safari, se zapnutou podporou pro aktuální rozšíření Adobe Flash Player.
 3. Zařízení uživatele musí být vybaveno 2,33 GHz nebo rychlejším x86 kompatibilním procesorem případně 1,6 GHz nebo rychlejším Intel® Atom™ procesorem v případě netbooků, musí mít 1 GB RAM, zvukovou kartu a správně zapojené reproduktory.
 IX. Zpracování osobních dat
Údaje uživatelů jsou zpracovávány v souladu s platnými místními právními předpisy, a to výhradně pouze v rozsahu nutném pro ověření zprávy. Správci osobních údajů jsou následující subjekty: pro polský trh –  Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o., Varšava, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warsawa; pro český trh – Janssen-Cilag, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha; pro slovenský trh – Janssen, divízia Johnson & Johnson, s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava; pro maďarský trh – Janssen-Cilag, Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapest; pro rumunský trh – Johnson & Johnson România, SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti; pro slovinský trh – Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana; pro chorvatský trh – Johnson & Johnson, S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, nicméně pro některé funkce webových stránek je vyžadováno. Osoby poskytující osobní údaje mají právo přístupu k těmto údajům a možnost je opravit.
X. Závěrečná ustanovení
 1. Práva a povinnosti uživatelů se řídí právními předpisy v jurisdikci sídla místního provozovatele odpovědného za provozování webových stránek na příslušném místním trhu, tj.:
  1. Pro uživatele v Polsku: polské právní předpisy;
  2. Pro uživatele v České republice: české právní předpisy;
  3. Pro uživatele na Slovensku: slovenské právní předpisy;
  4. Pro uživatele v Maďarsku: maďarské právní předpisy;
  5. Pro uživatele v Chorvatsku: chorvatské právní předpisy;
  6. Pro uživatele na Slovinsku: slovinské právní předpisy;
  7. Pro uživatele v Rumunsku: rumunské právní předpisy;
 2. Veškeré záležitosti týkající se uživatele a společnosti Janssen Polska se řídí polskými právními předpisy.
 3. Společnost Janssen Polska si vyhrazuje právo převést některá či veškerá práva a povinnosti vyplývající z těchto pravidel a podmínek použití a z fungování těchto webových stránek na třetí stranu. Uživatel není bez předchozího souhlasu společnosti Janssen Polska oprávněn převést jakákoli práva a povinnosti vyplývající z těchto pravidel a podmínek použití a z používání těchto webových stránek ani se jich zřeknout.
 4. Stanou-li se některé z pravidel nebo podmínek použití neplatnými nebo neúčinnými z hlediska platných právních předpisů, není tím nijak ovlivněna platnost či účinnost ostatních pravidel a podmínek použití.
 5. Společnost Janssen Polska má právo odmítnout nadále poskytovat uživateli přístup k webovým stránkám, dojde-li ze strany uživatele k porušení těchto pravidel a podmínek použití, nebo dojde-li Janssen Polska k názoru, že činnost uživatele by mohla vyústit ke vzniku závazku pro jakoukoli ze společností patřících do skupiny Janssen Group nebo pro třetí stranu.