Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..

Méně nemoci, více života

Onemocnění
Existuje oblast mozku, která je odpovědná za identifikaci toho, co osobně pokládáme za důležité, tj. toho, co se nás přímo dotýká. Tato část mozku se aktivuje, pokud narazíme na povědomou osobu (například když jdeme po ulici, míjíme celou řadu neznámých osob, ale jakmile narazíme na přítele nebo na známého, tato část mozku se aktivuje a my si uvědomíme, že tuto tvář (osobu) známe). Registrujeme informace, které jsou pro nás zajímavé, nebo které se nás nějakým způsobem týkají (například při procházce po ulici míjíme spoustu reklam a hledáme pouze jeden konkrétní předmět nebo místo). Jakmile reklamu na tento předmět nebo místo spatříme, tato část mozku se aktivuje. Uvědomíme si, že právě to je to, co hledáme. Náš mozek narazí na informaci, která se z nějakého důvodu může jevit významnou, důležitou nebo zajímavou (např. nadšencům do cyklistiky se to může přihodit, když narazí na vystavený nový model kola). 
Tato oblast mozku se aktivuje, i když se stane něco nového nebo neočekávaného; něco, co je pro nás překvapující. V takovém případě vygeneruje signál, že daná situace nebo událost je pro nás opravdu překvapivá, že jsme ji neočekávali. Činnost této části mozku umožňuje dopamin. Antipsychotika ovlivňují dopaminový systém. Dopamin je látka, která je přítomná v mozku každého člověka. Aktivita dopaminu se projevuje v určité části mozku. Tato část mozku identifikuje věci, které jsou významné, nové a překvapivé. Z vědeckého hlediska hovoříme o mezolimbické dráze, která spojuje několik oblastí mozku. Podobně, jako je tomu u kteréhokoli jiného tělesného orgánu, může být i činnost mozku normální, potlačená nebo posílená. Tímto způsobem lze porozumět psychóze. Pokud se tato část mozku stane hyperaktivní, bude si postižený člověk brát příliš mnoho věcí osobně a bude je na sebe vztahovat. Bude za významné považovat příliš mnoho věcí a cítit, že se jej všechny nějak dotýkají. Rovněž vyhodnotí příliš mnoho věcí jako překvapení. Tato nadměrná aktivace dopaminových účinků v mozku vede k psychóze. Pokud se vám taková věc stane, budete mít dojem, že vás na ulici nebo v prostředcích hromadné dopravy sledují neznámí lidé, že k vám promlouvají, dávají vám jakési signály nebo o vás něco vědí. Signály z okolí budete vnímat tak, jako by byly adresovány vám osobně; mohou to být reklamní tabule, poznávací značky vozidel, fragmenty rozhlasových nebo televizních programů nebo jakékoliv jiné okolní objekty a/nebo situace. Soustředíte se nejen na věci, které vás obvykle zajímají, ale také na všechny ostatní věci z okolí a budete mít pocit, že se vás nějak dotýkají, a zároveň pojmete podezření, že mezi nimi existují nějaké vzájemné vazby a/nebo že je v nich obsažen nějaký skrytý význam.
Léčba schizofrenie
Jak působí léky na předpis? Antipsychotika obnovují správnou funkci této části mozku. Léčí její „nadměrnou aktivitu“. Regulují činnost oblasti mozku, která je zodpovědná za identifikaci a rozlišování mezi tím, co s danou osobou souvisí, a tím, co je nové a překvapující. Léčivé přípravky mohou snížit nadměrné vnímání toho, co vidíte a slyšíte, jako něčeho, co má vztah k vaší osobě. Omezují příjem nadměrného množství signálů zvenčí a umožňují tak obnovení původního funkčního stavu před psychózou. Tyto léky pacientovi pomohou vnímat ve vztahu k sobě samému pouze věci, které se jej skutečně týkají. Cílem pravidelného dodržování režimu užívání předepsaných léčiv je pomoci vám vnímat ve vztahu k sobě samému na ulici jen ty osoby, které jsou vám skutečně známy, a zůstat netečný k ostatním kolemjdoucím; - nevnímat ve vztahu k sobě samému veškeré reklamy, které spatříte, nebo rozhovory nebo slova, která zaslechnete, nýbrž pouze ta, která se vás skutečně týkají; působení antipsychotik vám poskytne klid duše, sníží vaše nervové napětí, úroveň hněvu nebo agresivity, zlepší vaši činnost ve dne a dopomůže vám k lepšímu spánku v noci. Léčivé přípravky pomáhají pacientovi vnímat ve vztahu k sobě samému pouze to, co se jej skutečně týká.
Tyto léky najednou nevyřeší všechny vaše životní problémy, ale bez nich budou tyto problémy pouze narůstat. Možná se obáváte, že léky „poškodí vaše játra nebo váš mozek, budou mít řadu nežádoucích účinků a v konečném důsledku povedou ke změně toho, kým jste“. Nebo naopak považujete léky za „zázračný prostředek“, který vyřeší všechny vaše životní problémy. Přehnané nebo plané obavy vám ve vašem léčení nepomohou. Stejně marná jsou i nenaplnitelná očekávání, že tyto přípravky přinesou nějaké „zázračné řešení“. Pomohou vám váš vlastní rozumný a racionální postoj a vaši příbuzní a přátelé. A také váš lékař, psycholog a profesionální zdravotní personál. Podpora psychologa, psychoterapie, psychoedukace nebo jiné formy psychologické pomoci poskytované při užívání léčivých přípravků jsou důležitými prvky terapie. Antipsychotika by měla být užívána v průběhu přímé léčby psychotických příznaků i pro prevenci recidivy psychózy, neboť napravují případy nadměrné míry prožívání věcí kolem nás tak, jakoby s námi souvisely. Oproti tomu po remisi psychózy mají léky, které se tehdy podávají v menších dávkách nebo v dávkách s delším účinkem, zamezit opětovnému výskytu psychotických epizod. Způsob řízení léčby závisí na vašem rozhodnutí, které uskutečníte společně s ošetřujícím lékařem. Antipsychotika jsou k dostání ve dvou formách. U obou forem, ve kterých jsou tyto léky podávány, byly prokázány léčebný účinek i bezpečnost: perorální léky (nejčastěji tablety, některé přípravky jsou k dostání i v kapalné formě). Nabídka těchto léků je široká.  Měly by být užívány pravidelně v souladu s doporučeními lékaře.  Tyto léky se povětšinou užívají jednou denně. U některých přípravků je zapotřebí několik dávek za den. V případě tablet jsou pacienti schopni jejich užívání zvládat sami. Tyto léky jsou účinné za předpokladu systematického dodržování předepsaných dávek. Doporučenou dávku předepsaného léku je nutné užívat denně; - léky v dlouhodobě působících formách (podávány injekčně). V závislosti na jeho druhu může být lék podáván jednou za 2 až 4 týdny.  Lék účinně působí po celou dobu mezi jednotlivými podáními. Při této formě léčby nejste nuceni neustále myslet na každodenní režim užívání léků a riziko vynechání dávky je tak mnohem nižší.  Bez ohledu na formu léčivých přípravků (perorální pilulky nebo injekce s dlouhodobým působením) má zásadní význam přísné dodržování předepsaného léčebného režimu – tj. buď denně nebo jednou za 2 – 4 týdny. Tyto léky normalizují činnost hyperaktivního dopaminergního systému. Tímto způsobem dochází jejich působením mimo jiné k normalizaci výše uvedených procesů: - Nadměrné zdůrazňování a vyzdvihování významu věcí z okolí; - Všímání si „chyb v předpovědích“, které ve skutečnosti neexistují. Cílem podávání antipsychotik je eliminace výše uvedené „hyperaktivity“ a „regulace“ činnosti dopaminergního systému tak, aby byly potlačeny výše popsané patologické procesy.  Tedy to, aby si pacient všímal pouze situací nebo podnětů, které se ho skutečně týkají. Nebo podle novějších teorií to, aby tento systém přestal vyhodnocovat jednotlivé události jako nové, významné a překvapivé, ačkoli na základě jejich povahy se jedná o skutečnosti a signály triviální a všední. Možná je důležité mít na paměti, že popsaný systém by neměl být potlačován příliš silně (regulací nadměrně potlačený), protože poté může léčená osoba ztratit zájem o všechno dění kolem. V takovém případě jí jako nové, zajímavé nebo významné nepřipadne vůbec nic. Takový postoj bude mít negativní dopad na motivační procesy (a tím pádem bude vyvolávat druhotné negativní příznaky).
Mapy
Mapa
Nic jsme nenašli.

PŘIDAT SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

<span>Jejda, chyba formuláře </span> PŘIDAT KLINIKU<span>!</span>

*Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prohlašujeme, že kontaktní údaje, které jste poskytl/a v tomto formuláři, budou zpracovány a použity v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Informace o novém zdravotním zařízení budou zkontrolovány a zveřejněny na našich webových stránkách. Odesláním tohoto formuláře prohlašujete, že jste oprávněni zdravotním zařízením tak učinit. 

Příběhy pacientů

Život se schizofrenií: Příběh Romana

Podívejte se na video, ve kterém pacient hovoří o tom, jak se žije se schizofrenií. Zjistíte, jaké měl příznaky a jak mu léčba pomohla v dalším životě.

Video