Lepší život bez nemoci

Podívejte se, jak může hypoteticky vypadat den u léčeného a neléčeného pacienta se schizofrenií!


Číst dále

Lepší život bez nemoci

Podívejte se, jak může hypoteticky vypadat den u léčeného a neléčeného pacienta se schizofrenií!

Číst dále
Watch the video

Dá se žít se schizofrenií plnohodnotný život?
Ano, je to možné.

Schizofrenii je v současnosti možné u většiny pacientů účinně léčit léčivými přípravky podávanými:

jednou denně / jednou za dva týdny / jednou měsíčně
nebo
jen 4× ročně.

Více informací o možnostech léčby

Duševní rovnováhy je možné dosáhnout spojením léčby a rehabilitačních programů určených pro nemocné a jejich příbuzné.

Lepší život bez nemoci
Dá se žít se schizofrenií plnohodnotný život?

Lepší život bez nemoci

Schizofrenie je závažná duševní porucha, která často zaútočí zcela nečekaně a bez varování. To samozřejmě může nemocného i jeho blízké vyděsit. Se schizofrenií se pojí celá řada dezinformací a stigmatizace. Dlouhodobá léčba (antipsychotiky) a psychosociální terapie (rozvoj dovedností, zvládání stresu, podporované zaměstnávání) však nabízí možnost návratu k plnohodnotnému životu.

Podívejte se, jak může hypoteticky vypadat den u léčeného a neléčeného pacienta se schizofrenií!

Pokud se Vás schizofrenie dotýká jako pacienta nebo jste blízkou osobou pacienta, poraďte se o možnostech vhodné léčby s psychiatrem!

Podívejte se, jaké jsou možnosti léčby

Nemoc
Lepší život bez nemoci

Nemoc8

Schizofrenie je onemocnění, které negativně ovlivňuje správné fungování lidské mysli. Může vyústit v epizody intenzivní psychózy zahrnující bludy, halucinace a delší období zhoršeného vyjadřování, poklesu motivace a fungování. Schizofrenie je léčitelná.

Léčba
Nemoc

Léčba

Jaké jsou cíle léčby?

Před zahájením dlouhodobé léčby stanoví lékařský tým (zahrnující psychiatra, psychologa, zdravotní sestry a sociálního pracovníka) ve spolupráci s pacientem léčebné cíle. Je přínosné zahrnout do diskuze o léčbě co možná nejdříve i příbuzné pacientů.

Cíle se mohou u jednotlivých pacientů lišit. Prvním z hlavních cílů je pomoci pacientovi znovu nastolit duševní rovnováhu, a to následujícím způsobem:

  • snížením nebo eliminací příznaků,
  • prevencí relapsu a hospitalizace,
  • zmírněním nebo eliminací možných nežádoucích účinků léčby.

Jakmile je dosaženo rovnováhy, lze se zaměřit na náročnější cíle, které mají pacientovi pomoci v návratu k jeho bývalému životu, než jej zasáhlo onemocnění. Jedná se o následující:

  • návrat zpět do školy nebo do zaměstnání,
  • nezávislý život,
  • obnovení narušených osobních vztahů.

Včasná léčba

Včasné stanovení diagnózy a účinná léčba jsou pro dosažení co nejlepších léčebných výsledků zcela zásadní.

Schizofrenie je onemocnění, které se objevuje v mladém věku, takže pacienty bývají mladí lidé, kteří dosud studují nebo stojí na prahu své pracovní kariéry. Psychotické epizody a další příznaky schizofrenie mohou narušit jejich studium i práci. Včasné nasazení účinné léčby hned od počátku proto může být tím, co rozhodne, jak silně zasáhne onemocnění do života těchto pacientů. Nasazení léčby co nejdříve má velký význam, neboť správná léčba může usnadnit pacientovi návrat k jeho starému životu z doby před propuknutím schizofrenie.

Léčba: možnosti

Léčivé přípravky pro dlouhodobou léčbu schizofrenie lze rozdělit do dvou hlavních typů lékových forem: tablety, které je třeba brát každý den a injekce s dlouhodobým účinkem, které mohou být podávány jednou za dva týdny, jednou měsíčně nebo jednou za tři měsíce. Všechny dostupné terapeutické možnosti se vyznačují vysokou účinností, ale pouze za předpokladu, že jsou užívány/podávány přesně dle doporučení lékaře.

Co se však děje ve skutečnosti?

Po hospitalizaci v nemocnici pro první epizodu psychózy je pacientovi při propuštění předepsán léčivý přípravek ve formě tablet s podáním jednou denně. Tato léčba by měla pomoci vrátit rodinný život pacienta zpět k normálu. V důsledku řady faktorů souvisejících se schizofrenií je však pro pacienta obtížné dodržet pravidelnost léčby: 54 % pacientů si předepsanou antipsychotickou léčbu nevyzvedne nebo ji dodržuje jen méně než jeden měsíc.1 Kvůli tomu je vysoce pravděpodobné, že u pacientů dojde k opakovaným relapsům epizod psychózy.2 Jednou z nejčastějších příčin recidivy onemocnění je přerušení užívání předepsané léčby.6

Existuje nějaká alternativní možnost léčby?

Ano, taková možnost existuje! S cílem snížit riziko relapsu v důsledku nedodržování pravidelné léčby byla vyvinuta antipsychotika s dlouhodobým účinkem.6 Dlouhodobě působící léčivé přípravky, které lze podávat jen několikrát do roka, jsou stále rozšířenější a představují pohodlné řešení i v jiných lékařských oborech, jako je revmatologie, dermatologie nebo imunologie. Tablety s nutností každodenního podání lze při léčbě schizofrenie nahradit injekční léčbou podávanou jednou za dva týdny, jednou měsíčně nebo jednou za tři měsíce. Výzkumy ukazují, že riziko relapsu a hospitalizace je při léčbě s dlouhodobým účinkem významně nižší v porovnání s léčbou tabletami s každodenním podáním.3

Byl by pro vašeho blízkého tento typ léčby přijatelný?

Výsledky průzkumu zahrnujícího 166 pacientů se schizofrenií a 468 pečovatelů z 12 evropských zemí ukázaly, že 68 % pacientů léčených perorálními antipsychotiky by bylo ochotno zvážit přechod na antipsychotickou léčbu s dlouhodobým účinkem. 32 % respondentů nicméně uvedlo, že jim tato možnost nebyla nabídnuta.5 Panuje rozšířený názor, že pacienti nemají rádi injekčně podávanou léčbu. Pokud jsou však pacienti náležitě informováni o výhodách a nevýhodách léčby s dlouhodobým účinkem, zpravidla jsou ochotni tuto léčbu přijmout.4

Pokud máte nyní tyto informace, pro jaký typ léčby byste se rozhodli?7

Léčba A Léčba B
Perorální tablety s každodenním podáním Injekce do paže nebo hýžďového svalu s frekvencí jednou měsíčně nebo pouze čtyřikrát ročně – dle uvážení ošetřujícího lékaře
Jako pacienti nesete sami odpovědnost za dodržení pravidelného užití tablety každý den Jako pacienti nesete sami odpovědnost za dodržení termínu návštěvy psychiatra jednou za měsíc nebo jednou za tři měsíce
Pokud tabletu zapomenete užít nebo záměrně denní dávku vynecháte, zvyšuje se pravděpodobnost relapsu onemocnění Pokud měsíční nebo tříměsíční termín návštěvy psychiatra pro podání injekce zmeškáte, zvyšuje se pravděpodobnost relapsu onemocnění

Promluvte si se svým psychiatrem o možnostech léčby a vyberte řešení, které bude nejlépe vyhovovat Vám i Vašim blízkým!

Zde naleznete dva dotazníky, které mohou pomoci v diskusi s ošetřujícím lékařem. Jeden je určen pro pacienty a jeden pro jejich příbuzné!


Dotazník
Léčba

DOTAZNÍK

PROSÍM ZVOLTE


Zde si můžete stáhnout Váš dotazník, abyste jej mohli předložit Vašemu ošetřujícímu lékaři k další diskusi.

Lepší život
bez nemoci