Druhy duševních poruch

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární porucha, schizofrenie, bludné poruchy, demence, poruchy vyvolané somatickými onemocněními a organickým poškozením nebo nemocí mozku, poruchy související s alkoholem nebo psychoaktivními látkami, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, porucha libida a psychosexuální dysfunkce, poruchy osobnosti, narušení duševního vývoje.

Zapamatujte si!

Stanovení typických příznaků duševních poruch má zásadní význam pro správnou diagnózu.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nejčastější příznaky duševních poruch.

Duševní nemoci a poruchy Příznaky
stresové poruchy a poruchy přizpůsobení napětí, podrážděnost, sklíčenost, úzkost a strach, společně se soustředěním se na prožívání stresujících situací, konfliktů nebo traumatických událostí
úzkostné poruchy obsahově nejasné, neustávající, ničím nevyprovokované pocity strachu či záchvaty úzkosti dostavující se buď spontánně nebo ve vztahu ke specifickým situacím/okolnostem (fobie)
kompulzivně obsedantní syndrom (obsedantně kompulzivní neuróza) dotěrné, neustále se vracející myšlenky, obavy, nutkání dělat zbytečné činnosti, rituály
deprese dlouhodobá sklíčenost a omezená schopnost prožívání radosti, neustálé znepokojení, náchylnost k pocitům viny, negativní hodnocení, pesimismus, neochota jednat a mluvit, pokles funkční kapacity a síly a absence iniciativy, zpomalení, omezená koncentrace, ztráta chuti do života, sebevražedné myšlenky
manické stavy stavy povznesené, nepřiměřeně bujaré nálady, zvýšené energie a hyperaktivity, nadměrné sebedůvěry, zvýšená upovídanost oproti normálu, zrychlený tok myšlenek, zvýšená pohybová aktivita, přebujelá sebedůvěra a nesprávné hodnocení situací, neopodstatněný optimismus, sklon k uspěchaným, neuváženým rozhodnutím
bipolární afektivní porucha (maniodepresivní porucha (BAD)) střídavé, několikadenní nebo několikatýdenní nebo dokonce několikaměsíční periody mánie a deprese, které na sebe bezprostředně navazují nebo jsou odděleny jen kratšími nebo delšími obdobími duševní normálnosti
schizofrenie změny ve vnímání a interpretaci jevů ve vnitřním a vnějším prostředí; vnímání nereálných sluchových, vizuálních, hmatových, chuťových a čichových podnětů (halucinace a iluze) jevů a předmětů, které buď neexistují v reálném světě, nebo v něm existují jinak, než jak jsou vnímány pacientem, také nesprávné úsudky, nesprávné interpretace událostí, které postižená osoba není schopna korigovat, a to i navzdory důkazům o jejich chybnosti (bludy); zhoršená schopnost integrace duševních funkcí – vnímání, myšlení, emoční a motorická sféra, což vede k duševní zmatenosti a obtížím při konání a rozhodování, k podivnému chování, které je pro okolí nepochopitelné; pokles chuti do života a motivace a netečnost se mohou projevovat společně s tendencí k zahálení a vyhýbání se společenskému kontaktu.
bludné poruchy přetrvávající, chybné úsudky a nesprávné interpretace (bludy), konání z nich vyplývajících kroků, bez zmatení psychiky a osobnosti
poruchy příjmu potravy ztráta chuti k jídlu nebo vyhýbání se příjmu potravy (anorexie), nadměrná chuť k jídlu a přejídání se (bulimie)
poruchy spánku problémy s usínáním, probouzení se uprostřed noci, probuzení se příliš brzy ráno, zkracování doby spánku, nadměrná ospalost
mentální postižení zhoršení paměti, schopnosti myslet (zpracovávat informace) a učit se (získávat nové informace) od raného vývojového stádia
demence sekundární progresivní ztráta paměti, zvláště pokud jde o krátkodobou paměť, porucha pozornosti a narušení intelektuálních funkcí, postupující ztráta schopností v oblasti každodenních úkolů, zmatení v duševní oblasti a v oblasti chování (nadměrná pohyblivost, vzrušení, agrese nebo pasivita, apatie, netečnost, někdy epizody bludů, halucinací, poruchy vědomí); obvykle u starších lidí (často v souvislosti se senilitou)
závislosti, poruchy související s alkoholem a psychoaktivními látkami (léčivé přípravky, drogy) opakované stavy intoxikace, naléhavá potřeba užívání psychoaktivních látek, zhoršená schopnost mít pod kontrolou příjem psychoaktivních látek, užívání psychoaktivních látek navzdory vzniklým újmám a za cenu ukončení jiných životních aktivit, zvýšená tolerance a potřeba zvýšení dávky psychoaktivních látek, výskyt duševních a somatických nežádoucích příznaků po vysazení psychoaktivní látky (abstinenční příznaky); chronicky se opakující intoxikační epizody mohou vést k různým syndromům duševních poruch - např. depresivním, úzkostným, bludným poruchám, k poruchám chování a demenci
poruchy osobnosti již od puberty trvající, trvalé, neadaptivní (dysfunkční) vzorce vnitřního prožívání a chování, které se projevují v kognitivní sféře (způsob, jakým jsou jevy vnímány a interpretovány), emocionalitě, v emočních reakcích a v kontrole duševních impulzů ve vztazích s ostatními lidmi; podezřívavost, duševní uzavření se do sebe, soustředění se na vlastní potřeby, nízká tolerance k neuspokojení vlastních potřeb, emoční nestabilita, impulzivita, sugestivnost, teatrálnost, přehnaná pečlivost, perfekcionismus, plachost, závislost (podle dominantních vzorců prožívání a chování); individuální trápení se nebo nežádoucí dopad na okolí, deformované sociální vztahy

Zapamatujte si!

U řady případů není snadné stanovit diagnózu, protože většina příznaků není svou podstatou jednoznačná a může naznačovat různé poruchy.

CEE_SCHIZO_disease_01_G
Stock photo. Posed by model.

Poruchy příjmu potravy mohou působit izolovaně i souběžně s jinými duševními poruchami. A tak například:

  • ztráta chuti k jídlu se může projevit při depresi i při úzkostných poruchách,
  • nadměrná chuť k jídlu při mánii,
  • přejídání nebo ztráta chuti k jídlu u poruch vyvolaných stresem, 
  • pro schizofrenii a bludné poruchy jsou typické odmítání potravy nebo změny ve stravovacích návycích.

A podobně mohou být poruchy spánku buď spontánní, tj. bez souvislosti s případnými jinými duševními poruchami, nebo se může jednat o neadresné příznaky projevující se souběžně s řadou dalších duševních poruch, např. depresivních, úzkostných, manických, bludných poruch, anebo se schizofrenií a demencí.

Stejně jako výše uvedené poruchy mohou i dysfunkce v oblasti libida a sexuální oblasti koexistovat s jinými duševními poruchami a somatickými chorobami, ale mohou se projevovat i jako nežádoucí účinky psychotropních léčivých přípravků nebo jako primární poruchy (psychosexuální poruchy).

Je dobré vědět, že ...

Všechny dosud uvedené poruchy mohou být sekundární symptomatické povahy – v důsledku poškození nebo onemocnění mozku nebo v důsledku systémového onemocnění postihujícího centrální nervový systém.

Tyto poruchy se mohou objevit mimo jiné v důsledku neurodegenerativních onemocnění, nádorů, traumatických poranění mozku a infekčních, autoimunitních, systémově metabolických, endokrinních nebo kardiovaskulárních onemocnění.

Zapamatujte si!

Před konstatováním duševní poruchy je tedy nutné vyloučit případnou systémovou poruchu nebo poranění nebo chorobu mozku jako základní příčiny poruch.

Víte, že...

Významnou informací pro účely diagnózy může být i potvrzená genetická náchylnost (v rodinné anamnéze), stejně jako analýza aktuálních a v minulosti působících stresových faktorů, které mohou být významným spouštěčem duševních odchylek.

Zobrazit více