Příznaky, které by nás měly znepokojit

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Charakteristickým rysem příznaků duševní poruchy je skutečnost, že ve své převládající většině nejsou adresné, tedy že u různých somatických a duševních nemocí se vyskytují tytéž příznaky (např. úzkost, pokleslá nálada, bludy, halucinace, poruchy paměti).

Příznaky, které poukazují na nežádoucí stav duševního zdraví:

 • nadměrné obavy;
 • dotěrné, obsedantní myšlenky nebo činnosti, ke kterým se opakovaně vracíme, ačkoli bychom se jich raději zbavili;
 • podrážděnost, zuřivost, agresivita, nestálost emocí, nezvladatelnost;
 • stavy sklíčenosti a/nebo smutku, které nastávají zcela bezdůvodně;
 • pokles nebo ztráta schopnosti radovat se nebo prožívat radost;
 • neustálá posedlost nepříjemnými, politováníhodnými myšlenkami, nadměrným a neoprávněným pesimismem;
 • poruchy chování;
 • pocit ztráty energie, životní dynamiky a motivace;
 • duševní a motorické zpomalení;
 • nepřiměřeně dobrá nálada, nevhodná dané situaci či okolnostem, neopodstatněný optimismus;
 • přemotivovanost při myšlení, mluvení a jednání;
 • hyperaktivita, nadměrný pohyb, nezodpovědné, neuvážené jednání, občas chaotické a neukončené;
 • neúměrná, neodůvodněná bezstarostnost, nepřiměřené a bezstarostné přehlížení nebezpečí, lehkomyslnost;
 • problémy s koncentrací, snadné rozptýlení pozornosti;
 • obtíže se zapamatováním a vybavováním si věcí;
 • buďto snížená, nebo nadměrně zvýšená chuť k jídlu;
 • poruchy spánku – obtíže s usínáním, mělký spánek, probouzení se v noci, probouzení se časně z rána, celková nespavost, nadměrná ospalost během dne, nepříjemné sny, noční můry;
 • neúměrná asociace skutečností, přisuzování mimořádného významu nahodilým událostem a jejich vztahování k vlastní osobě;
 • postižení schopnosti vnímání – vnímání zvuků, hlasů neexistujících osob, vidění nebo vnímání neexistujících předmětů, tj. halucinace;
 • zkreslené, nesprávné názory, nesprávná hodnocení reality a přesvědčení, která přetrvávají i přes zjevné důkazy o jejich nesprávnosti a iracionalitě, tzn. bludy (může se jednat o nesprávné přesvědčení postižené osoby o jejím osobním poslání, bohatství, neobvyklých schopnostech ovlivňovat druhé, o tom, že je pronásledována, nemocná, řízena vnějšími silami, vystavena různým ohrožením, dále může jít o zvýšené vnímání viny, marnosti konání, nicotnosti, chudoby.

Věděli jste, že ...

Stejně jako bolest, je i úzkost signálem, varováním před blížícím se nebo potenciálním nebezpečím. Nadměrný, neopodstatněný strach a úzkost se stávají utrpením, které postižené osobě brání v dosahování jejích životních cílů. Může mít formu rozptýleného, neustále přítomného nervového napětí, úzkosti, někdy s pocitem „knedlíku v krku“, projevovat se zvýšeným srdečním tepem, třesem nebo napětím svalů, bolestmi hlavy.

Rovněž se může projevovat náhlými silnými záchvaty úzkosti v kombinaci se zděšením, pocitem zalykání se, umírání a zrychlené srdeční tepové frekvence. Pokud se strach dostaví v určitých situacích (v uzavřeném prostoru, v přímém kontaktu s lidmi, v otevřeném prostoru)  – tento strach se označuje jako fobie;

Příznaky, které znamenají vážnou hrozbu pro pacienta: 

 • ztráta touhy po životě, touha zemřít, sebevražedné myšlenky, úmysl spáchat sebevraždu;
 • neschopnost přijímat potravu a tekutiny nebo jejich odmítání; 
 • neschopnost se pohnout, strnulost, nehybnost;
 • ztráta verbálního kontaktu a jiných forem komunikace;
 • neschopnost logického uvažování a mluvení;
 • ztráta orientace místem, ztráta pojmu o času a situaci, ve které se daná osoba aktuálně nachází;
 • neschopnost zapamatovat si aktuální události a informace;
 • neschopnost rozhodnout se, souběžné prožívání nesourodých přání a cílů
 • neschopnost podniknout jakékoli kroky;
 • pouštění se do činností na základě vnímání nereálných hlasů (sluchové halucinace) nebo nereálných úsudků (bludy), které postižená osoba není schopna ovládat;
 • naléhavé hlasy (sluchové halucinace) – příkazy ke spáchání sebevraždy, ke způsobení nějaké škody nebo k vraždě člověka
 • hlasy (sluchové halucinace), vyjádřené hrozby;
 • bizarní, nepochopitelné, nepředvídatelné chování.
Zobrazit více