Krizová centra

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Krizová centra

Krizová centra poskytují psychologickou, sociální, právní, vzdělávací a terapeutickou pomoc, včetně psychiatrického poradenství, sociálních intervencí, služeb zprostředkování, služeb právní ochrany a služeb dočasného útočiště (ubytovna). Pomoc je poskytována osobám v nouzi a soustředí se na tyto náročné životní situace:

 • konflikty v rodině, domácí násilí,
 • agrese,
 • sexuální násilí, sexuální zneužívání dětí,
 • závislosti,
 • sebevraždy,
 • ztráta dítěte před narozením,
 • nezaměstnanost,
 • nehody, katastrofy,
 • znásilnění,
 • truchlení, smutek, traumatické zkušenosti,
 • zločiny,
 • diskriminace,
 • zneužívání pravomocí.

Krizová intervence má zpravidla tyto fáze:

 • diagnóza - analýza událostí a klíčových konfliktů, které byly příčinou krize, a stanovení zranitelných míst osoby stižené krizí a způsobu, jakým tato osoba reaguje na životní výzvy;
 • posouzení toho, jak osoba postižená krizí vnímá svou situaci, a posouzení příčin konfliktů;
 • pomoc při zvládání emocí a reakcí, naslouchání, rozhovor o alternativních variantách;
 • vytvoření akčního plánu prostřednictvím aktivního zapojení osoby postižené krizí za účelem ukončení krize nebo vyřešení konfliktu;
 • doprovod a pomoc osobě při realizaci tohoto akčního plánu – poskytování pomoci při hledání podpory (rodina, přátelé, pomoc ze strany institucí).

Zapamatujte si!

Emocionální reakce a kognitivní poruchy u postižené osoby jsou psychologické problémy - osoba v nouzi potřebuje psychologickou a sociální pomoc, ale nemusí nutně trpět duševní chorobou vyžadující lékařský zákrok.

Je dobré vědět, že ...

Nevyřešená krize může přispět ke vzniku duševní poruchy nebo psychosomatické choroby.

Duševní poruchy související se stresem mohou být jako takové identifikovány na základě druhu, závažnosti a intenzity příznaků v poměru k podnětu a na základě absence reakce na psychoterapii a psychosociální intervence. V takovém případě je nezbytná lékařská konzultace. Krizová centra nabízejí konzultace s psychiatrem. Osoba stižená krizí může být rovněž doporučena do specializované poradny.

Věděli jste, že ...

Obrátit se s žádostí o pomoc na krizové centrum lze i bez doporučení Vašeho praktického lékaře, a to buďto osobně nebo po telefonu; mnoho krizových center funguje nepřetržitě nebo v průběhu stanovené pracovní doby.

Ústavy sociální péče

Osoba, která kvůli duševní nemoci nebo postižení není schopná se postarat sama o sebe, a není tedy s to existovat zcela nezávisle, a zároveň o ní není řádně postaráno u ní doma, nebo osoba, která je hospitalizována v psychiatrické léčebně, ale je způsobilá k ambulantní péči v domácím prostředí, má nárok na nepřetržitou péči v ústavu sociální péče.

Zapamatujte si!

Úloha ústavů sociální péče se neomezuje na uspokojování základních potřeb jejich obyvatel. Ústavy sociální péče realizují programy zaměřené na aktivaci a zlepšování celkového fungování obyvatel prostřednictvím pracovně terapeutických dílen a rehabilitací.

Poskytovány mohou být i tyto služby:

 • lékařská vyšetření,
 • specializované zdravotní posudky,
 • léčebná terapie a psychoterapie,
 • poskytování léků a ortopedického vybavení.

Rehabilitaci řídí lékař, popřípadě i psychiatr.

Ústavy sociální péče se zaměřují na to, aby v míře, v jaké je to možné, připravily obyvatele na samostatné bydlení a naučily je soběstačnosti. Svým obyvatelům poskytují podporu při hledání zaměstnání, pokud možno takového, který má terapeutický charakter. Domovy sociální péče jsou místem, na kterém by obyvatelé měli mít příležitost uspokojovat své náboženské, duchovní a kulturní potřeby.

Obyvatelům jsou vytvářeny podmínky pro to, aby mohli převzít kontrolu nad svými životy a navazovat a rozvíjet vztahy s rodinou a místní komunitou. Domovy sociální péče rovněž poučují obyvatele o jejich právech, zabezpečují ochranu těchto práv a zajišťují nestranné a účinné řešení stížností.

Zobrazit více