NEMOCNIČNÍ PÉČE

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Psychiatrická oddělení nemocnic a psychiatrické nemocnice

Léčba v psychiatrické nemocnici by měla být vyhrazena jen pro případy závažných duševních poruch s chováním ohrožujícím život a/nebo zdraví pacienta nebo jeho rodiny. Nemocniční psychiatrická léčba je rovněž určena pro pacienty trpící v souvislosti se svou duševní poruchou pocitem beznaděje a bezmocnosti, pacienty, kteří nejsou schopni uspokojovat své základní životní potřeby, kteří vyžadují diagnostickou a léčebnou péči v podmínkách nepřetržité lékařské péče, a pacienty, kterým se nedostává žádné péče doma.

 

CEE_SCHIZO_support_04_E
Stock photo. Posed by model.

Signálem k hospitalizaci je i souběh psychických a somatických poruch, které vyžadují specializovanou diagnózu a léčbu v podmínkách nepřetržitého přístupu ke zdravotnickým službám, s možností provádění diagnostických a terapeutických postupů se zvýšeným rizikem, vyžadujících lékařský dohled v nemocničním prostředí (např. diagnostická punkce, elektrokonvulzivní léčba). V psychiatrických nemocnicích jsou zřizována specializovaná oddělení nepřetržité péče, jako např.:

 • psychogeriatrické oddělení,
 • oddělení pro děti a mládež,
 • oddělení pro ranou a pozdní rehabilitaci při psychotických poruchách,
 • oddělení pro léčbu deprese, afektivních chorob,
 • oddělení pro léčbu neuróz, poruch osobnosti
 • oddělení pro léčbu závislosti na alkoholu a návykových látkách,
 • detoxifikační oddělení,
 • oddělení forenzní psychiatrie.

 

Nepříznivé dopady nemocničního prostředí jsou minimalizovány reorganizací velkých nemocničních komplexů, budováním výše zmíněných specializovaných oddělení a přesuny některých lůžek na psychiatrická oddělení v rámci všeobecných nemocnic - poliklinik.

Ve prospěch přesouvání psychiatrické lůžkové péče na pracoviště všeobecných nemocnic hovoří kromě lepšího přístupu k základním specializovaným diagnostickým službám a službám lékařského poradenství i skutečnost, že se tím psychiatričtí pacienti dostávají do rovného  postavení s pacienty se somatickými onemocněními, což má pozitivní vliv na potírání jejich stigmatizace. V případě tradičních psychiatrických léčeben byla tato stigmatizace zjevná.

Na psychiatrickém oddělení by nemělo být více než 20–30 lůžek rozmístěných v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Na psychiatrickém oddělení by měli působit psychiatři, kliničtí psychologové, psychoterapeut, sociální pracovník, pracovní terapeuti a zdravotní sestra.

Zapamatujte si!

Pro práci na tomto oddělení platí zásada léčebné komunity. Součástí léčebného programu na oddělení je terapie pracovní činností a různé formy aktivace, rekreace a sociálních kontaktů.

Pacient je okamžitě po příjmu na oddělení informován o tom, kde se co nachází, je seznámen s řádem oddělení a poučen o právech pacienta a o možnosti obrátit se na ochránce práv pacientů. Během svého pobytu na oddělení má pacient vyčleněn dostatečný prostor, ve kterém může mít své osobní věci s možností svěření cenných předmětů a peněz do úschovy.

Je dobré vědět, že ...

V průběhu nemocniční léčby má pacient právo na neomezený kontakt se svou rodinou a blízkými (korespondence, telefonické hovory, návštěvy) a rovněž má právo obracet se na ochránce práv pacientů působícího v dané nemocnici.

Pacienti, jejichž zdravotní stav se zlepší, mohou také volně opouštět oddělení (v rámci systému „otevřených dveří“ nebo s dokladem, který držitele opravňuje opustit oddělení). Po dohodě s lékařem a rodinou je pacientovi rovněž dovoleno odejít na propustku na nějakou dobu domů (domácí příprava).

 Na oddělení se provádí víceúrovňová diagnóza zdravotních, psychosociálních a sociálních problémů pacienta. Následně léčebný tým vypracuje léčebný plán, který zohledňuje:

 • léčbu duševní a somatické choroby,
 • psychoedukaci a podporu pacienta a jeho rodiny,
 • psychologické a psychosociální dopady,
 • zásahy okolí a sociální zásahy,
 • zlepšení fungování.

Jak probíhá příjem na psychiatrickém oddělení a kdy lze povolit propuštění z nemocnice?

Víte, že ...

Přijetí na psychiatrické lůžkové oddělení celodenní péče je možné na základě doporučení psychiatra a na základě rozhodnutí psychiatra působícího na přijímacím oddělení nemocnice a písemného souhlasu pacienta

Léčba na psychiatrickém oddělení nemocnice je bezplatná.

 

Víte, že ...

Před propuštěním z nemocnice pacient absolvuje fázi zvykání si na život mimo oddělení, kdy dostává pravidelné propustky na cestu domů (období domácí přípravy).

Během tohoto období se zvažuje forma léčby, rehabilitace a podpory, kterých bude v případě daného pacienta zapotřebí po jeho propuštění, a komunitní středisko, do kterého bude doporučen.

Zapamatujte si!

I při optimálním fungování psychiatrického oddělení by mělo být cílem pacienta co nejdříve propustit a doporučit jej některému ze subjektů komunitní psychiatrické léčby (domov, denní stacionář, tým komunitní terapie, poradna).

Pacienti s výraznými funkčními problémy by měli mít po propuštění možnost využívat paralelní služby sociální podpory v místě bydliště a v místním prostředí mimo jiné na základě doporučení:

 • k přijetí do denního stacionáře - komunitního svépomocného domova,
 • ke specializovaným službám psychiatrické péče u pacienta doma,
 • k přijetí to psychoterapeutické dílny nebo k jiné formě aktivace.

Zobrazit více