Postoje členů rodiny k léčbě

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Osoby, které se léčí se schizofrenií, jsou často obklopeny členy své rodiny, blízkými lidmi, přáteli, známými a dalšími lidmi, jejichž názory jsou pro ně důležité.

Hovoříme zde o lidech, jejichž slova bere osoba trpící schizofrenií vážně a kteří mohou její chování skutečně ovlivnit. Názory, přesvědčení, doporučení a návrhy stran toho, co dělat a co nedělat, lidí blízkých pacientovi se schizofrenií, jsou proto z hlediska léčby často velmi důležité. Mohou být významné pro to, jak pacient dodržuje svůj léčebný režim, pokud jde o užívání léků, tedy to, jak pacient plní doporučení lékaře ohledně užívání léků. Mohou být významné z hlediska docházení k lékaři, účasti na jiných formách terapie, návštěv u psychologa nebo účasti na rehabilitačních aktivitách.

Zapamatujte si!

Nejpříznivější situace nastává tehdy, kdy lékař pacienta, pacient sám a lidé jemu blízcí mají stejné názory na léčbu, léky a další léčebné postupy.

CEE_SCHIZO_support_01_D
Stock photo. Posed by model.

V takovém případě se pacientovi v jeho snaze o uzdravení dostane jednotné podpory ze strany všech lidí, kteří vstupují do procesu léčby. Tímto způsobem lze zamezit nedorozuměním a nedostatku pochopení. Nicméně v praxi tato ideální situace nastane jen málokdy. 

Rodina a lidé blízcí pacientovi se schizofrenií mívají občas různé pochybnosti o používaných lécích, lékařských doporučeních nebo průběhu léčby. Tyto pochybnosti a otázky jsou přirozené. Odrážejí míru angažovanosti příbuzných a přátel nemocného člena rodiny v jeho léčbě. Jsou dokladem toho, že rodina a přátelé nejsou lhostejní k tomu, co se nemocnému děje.

Není nic špatného na tom, pokud vyjadřujeme pochybnosti, otázky nebo i nesouhlas s doporučeními lékařů. Důležité je, „jak s nimi naložíme".

Je dobré vědět, že ...

Každý má právo mít svůj názor, činit poznámky, vymezovat se k problému. Zvláště pokud se to týká zdraví nemocné osoby z řad rodinných příslušníků nebo mezi přáteli. Velmi však záleží na tom, jak jsou tyto pochybnosti, otázky nebo výhrady vyjádřeny.

Zapamatujte si!

Situace, která je pro průběh léčby nejnepříznivější, nastává tehdy, pokud rodina a přátelé nesdělí své pochybnosti ohledně léčby nemocného v průběhu návštěvy u lékaře (nebo se o ně nepodělí s jinou osobou podílející se na procesu léčby), a po návštěvě osobě trpící schizofrenií doma doporučí, aby se radami lékaře neřídila.

V ideálním případě je nutno se této situace vyvarovat. Ve většině případů to proces léčby nijak neusnadní. I kdyby byly obavy příbuzných opodstatněné, nemůže takové chování pro léčbu přinést nic dobrého. 

Protože v budoucnu, až bude pacientovi podáno nějaké další doporučení, se kterým již osoby v okolí pacienta budou souhlasit, se může stát, že se proti nim postaví sám pacient a odmítne se řídit doporučením lékaře. Mohou si vzpomenout na to, jak jim v minulosti jiní radili, aby se zachovali právě tak.

Co lze v takovém případě dělat?

Za prvé, rodina pacienta a další osoby jemu blízké by měly mít co možná nejspolehlivější informace o nemoci a léčbě. Proto je namístě tyto informace co nejvíce vyhledávat a rozšiřovat si tyto poznatky. Mnoho středisek nabízí psychoedukační kurzy. Pokud je to možné, účast na nich lze vřele doporučit. Měli byste si zjistit, zda se někde poblíž Vašeho bydliště konají kurzy psychoedukace a jak je možné se do nich zapsat.

Pokud to není možné, měli byste si obstarat brožury a literaturu o schizofrenii. V ČR byla vydána celá řada takových brožur, knih a příruček. Zeptejte se na ně lékaře nebo psychologa.

Je dobré vědět, že ...

Poznatky o nemoci, její léčbě a jednotlivých léčivech Vám mohou významně pomoci porozumět tomu, co se děje s nemocným členem Vaší rodiny, proč mu bylo ze strany lékaře podáno to které doporučení, jaká léčiva se používají k léčbě schizofrenie a jaké jsou výhody a nevýhody těchto léčiv.

Zadruhé, jestliže máte nějaké otázky, výhrady, pochybnosti, je dobré o nich mluvit s lékařem pacienta (nebo jinými osobami, které se podílejí na léčbě). Rozhodně je lepší říci lékaři o Vašich pochybnostech, například ohledně léčiv nebo léčby, během návštěvy u něj, než o nich pomlčet.

Zapamatujte si!

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně léčby svého blízkého, zeptejte se jeho lékaře, obraťte se na psychologa nebo jiného odborného zdravotnického pracovníka.

Pokud nesouhlasíte s nějakým doporučením, které bylo podáno Vašemu blízkému, informujte o tom lékaře, nejlépe ještě během návštěvy v ordinaci nebo při nejbližší návštěvě.

Máte-li pochybnosti, otázky nebo připomínky, máte možnost požádat o vysvětlení nebo si nechat od lékaře doporučit nějaké informační materiály.

Pokud považujete vysvětlení za nevyčerpávající, máte možnost požádat o bližší informace; mějte na paměti, že zdraví léčené osoby je nejvyšší hodnotou a případné nedorozumění nebo střet by ničemu nepomohly.

Víte, že ...

Chcete, aby Vám bylo porozuměno -  Snažte se co nejlépe vysvětlit, co máte na mysli.

Máte otázky - zeptejte se na to, co chcete vědět.

Nejste s něčím spokojen, nesouhlasíte s něčím - řekněte to.

Stále máte pochybnosti - zeptejte se znovu. Při vyjadřování svých názorů, otázek, nesouhlasu nebo obav se vždy snažte být otevření a konstruktivní.

Zobrazit více