Vliv rodiny na průběh nemoci

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Rodina může působit různě - buď příznivě, tedy poskytovat podporu a motivaci, nebo nepříznivě, tj. dopomoci k recidivě. Stojí za to zamyslet se nad tím, jakým způsobem působíte Vy sám/sama a jaká je Vaše odpovědnost v dalším průběhu onemocnění a léčby člena rodiny.

CEE_SCHIZO_support_01_G
Stock photo. Posed by model.

Se schizofrenií se pojí četné mýty a značná míra stigmatizace. Aby mohly pečující osoby skutečně pomoci nejen pacientovi, který je jejich blízkým příbuzným, ale i sobě samým, měly by se snažit načerpat co nejvíce informací o této nemoci a způsobech její léčby a úzce spolupracovat s profesionálními terapeuty. Příznaky onemocnění někdy způsobí, že se pacient se schizofrenií uzavře do sebe, nicméně stejně jako kdokoli z nás i on pociťuje hlubokou potřebu lidské blízkosti a emoční podpory nejbližší rodiny. 

Zapamatujte si!

Členové rodiny mají skutečný a významný vliv na to, co se bude dít s nemocným v průběhu let života se schizofrenií. Rodina může pro budoucnost nemocného příbuzného učinit opravdu mnoho dobrého.

Členové rodin schizofreniků by neměli cítit vinu za to, že někdo v rodině onemocněl schizofrenií. Obviňováním sebe sama nebo někoho jiného v rodině z toho, že onemocnění něčím způsobil, nemůže vést k ničemu dobrému. Ani pro pacienta, ani pro jeho rodinu. To však neznamená, že správnou reakcí na nemoc je lhostejnost. Podpora rodiny a přátel může mít pro nemocného nepředstavitelnou hodnotu.

Zapamatujte si!

Spíše než o vině byste měli přemýšlet o odpovědnosti. Spíše než o minulosti byste měli myslet na budoucnost.

Je dobré vědět, že ...

Schizofrenik je i nadále členem rodiny.

Rodina je pro něj důležitá, často ještě důležitější než u zdravých lidí, které pohltí vnější svět, se všemi přáteli, zábavou, prací nebo zájmy. Pro mnoho schizofreniků je rodina zvláště důležitá zčásti i proto, že nemají příliš mnoho přátel a činností, kterým by se věnovali mimo rodinný kruh. A proces návratu nemocných ke stále lepšímu společenskému životu často začíná v rodině.

Je dobré vědět, že ...

Nemá smysl existenci nemoci popírat například opakováním frází jako „nic se nestalo, je to jen shoda okolností, žádný problém neexistuje“). Na druhé straně nemá smysl propadat naprostému pesimismu („to je konec, rozsudek, nic hezkého nás už nečeká“).

Tento krajní přístup k nemoci nemá pozitivní vliv na praktickou stránku života s pacientem nebo průběh jeho léčby. Pokud již jeden z členů rodiny onemocněl, je namístě zjistit si o nemoci a její léčbě co nejvíce informací ze spolehlivých zdrojů. Pak je vhodné použít tyto znalosti v každodenním životě a zohlednit je ve vlastním chování.

Teorie o tom, jaké mají poměry v rodině dopad na postup onemocnění

Víte, že...

Z vědeckého úhlu pohledu byly první zprávy o vlivu rodiny na vývoj onemocnění publikovány ve 40. a 50. letech minulého století.

Byla formulována teorie „schizofrenní matky“, jejíž přehnaná péče a odmítnutí byly identifikovány jako jeden z faktorů vyvolávajících psychózu. Poté, co byla tato teorie vyvrácena, se rozšířila jiná teorie, která zvažovala vliv rodiny, zejména rodičů, na riziko recidiv schizofrenie, jmenovitě teorie zvýšeného vyjadřování emocí (EE).

Tyto emoce se projevují především nadměrnou kritikou a nepřátelstvím vůči nemocnému. Podkladem pro vznik teorie EE bylo pozorování pacientů s horší prognózou, kteří se vraceli z nemocnice v situaci, kdy se emoční úroveň v rodině příliš nelišila od jejich vlastního emočního rozpoložení. V současnosti se ke zvýšenému vyjadřování emocí (EE) řadí:

  • zevšeobecněná kritika,
  • odmítavý postoj,
  • sebeobětování,
  • nadměrná identifikace s pacientem,
  • nepřiměřená reakce na podněty.

Dělí se do tří oblastí: nepřátelství, kritika a nadměrná citová angažovanost.

Zapamatujte si!

Vysoká úroveň vyjadřování emocí (EE) je spojena s výrazně zvýšeným rizikem recidivy onemocnění (50–65%) oproti nízké úrovni EE (25–35%).

Úroveň EE neurčuje pravděpodobnost recidivy jen u schizofrenie, ale i u chronických duševních poruch, jako jsou bipolární afektivní porucha a syndrom závislosti na alkoholu, a u chronických somatických onemocnění. Vysoká míra kritiky a nepřátelství vykazují vyšší prediktivní význam než nadměrná citová angažovanost. Rovněž bylo zjištěno, že vysoké hladiny EE, pozorované nejen v rodině pacienta, ale také u formálních poskytovatelů péče, korelují s horší prognózou onemocnění pacienta.

Zobrazit více