Ova internetska stranica koristi se metodama prikupljanja podataka opisanima u Pravilima kolačića. Kako biste saznali kojim se vrstama kolačića koristi naša internetska stranica, pogledajte Prilog tom dokumentu. Nastavite se koristiti našom stranicom ako se slažete s korištenjem kolačića. Više..

Uvjeti korištenja
internetske stranice JANSSEN 4 PATIENTS

I. Definicije
 1. Internetska stranicaonline platforma koja funkcionira na adresi janssen4patients.com, putem koje društva navedena u nastavku nude funkcionalnosti namijenjene korisnicima na lokalnim tržištima:
  1. U Poljskoj društvo Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava;
  2. U Slovačkoj društvo Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava;
  3. U Češkoj društvo Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Prag;
  4. U Mađarskoj društvo Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budimpešta;
  5. U Rumunjskoj društvo Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bukurešt;
  6. U Sloveniji društvo Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana;
  7. U Hrvatskoj društvo Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb.
 2. Funkcionalnosti – dane mogućnosti i oblici korištenja internetske stranice koje se posebno sastoje od dijeljenja:
  1. informacija o zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge zdravstvene skrbi po pojedinim bolestima;
  2. informacija o organizacijama pacijenata po pojedinim bolestima;
  3. informacija o događajima koje organiziraju organizacije pacijenata po pojedinim bolestima;
  4. materijala, kako je detaljno navedeno u članku VI.
 3. Materijal – jedinstven materijal, uključujući audiovizualni materijal, koji se besplatno dijeli na internetskoj stranici na takav način da mu svaki korisnik internetske stranice može pristupiti s mjesta i u vrijeme prema vlastitom izboru.
 4. Korisnik – svaka osoba koja posjećuje internetsku stranicu i primatelj je materijala objavljenih na internetskoj stranici, kao i svaki subjekt koji koristi funkcionalnosti u skladu s člankom VI.
 5. Janssen Grupa – Johnson&Johnson grupacija društava, koja uključuje Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. iz Varšave, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava.
 6. Lokalni operater – pojedinačno društvo koje pripada Janssen Grupi i koje je odgovorno, u skladu s ovim Uvjetima korištenja, za funkcionalnosti internetske stranice i njezino ispravno funkcioniranje na relevantnom lokalnom tržištu, odnosno:
  1. Na poljskom tržištu: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. iz Varšave;
  2. Na češkom tržištu: Janssen-Cilag s.r.o. iz Praga;
  3. Na slovačkom tržištu: Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, iz Bratislave;
  4. Na mađarskom tržištu: Janssen-Cilag Kft., iz Budimpešte;
  5. Na hrvatskom tržištu: Johnson & Johnson S.E. d.o.o. iz Zagreba;
  6. Na slovenskom tržištu: Johnson & Johnson S.E. d.o.o. iz Ljubljane;
  7. Na rumunjskom tržištu: Johnson & Johnson România SRL iz Bukurešta.
II. Opće odredbe
 1. Ovim Uvjetima korištenja („Uvjeti korištenja”) utvrđuju se pravila za korisnike koji koriste funkcionalnosti te odgovornosti lokalnih operatera za internetsku stranicu na pojedinom lokalnom tržištu, kao i obveze društva Janssen Polska koje proizlaze iz upravljanja internetskom stranicom i njezina koordiniranja.
 2. Lokalni operateri upotrebljavaju internetsku stranicu i upravljaju njome na relevantnom lokalnom tržištu u skladu s primjenjivim pravnim propisima, društvenim i moralnim normama, najboljim praksama i ovim Uvjetima korištenja.
 3. Vlasnik i koordinator internetske stranice jest društvo Janssen-Cilag Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością iz Varšave, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava, upisano u Registar poslovnih subjekata koji je dio Državnog sudskog registra kojim upravlja okružni sud glavnoga grada Varšave u Varšavi, Odjel XIII. (trgovački predmeti i predmeti Državnog sudskog registra), pod brojem 0000143626, NIP (porezni identifikacijski broj): 5222665719, REGON (statistički broj): 015296339, e-adresa: info@janssen.pl („Janssen Polska“ ili „Koordinator“).
 4. Putem internetske stranice, društvo Janssen Polska i lokalni operateri pružaju korisnicima pristup materijalima i mogućnost korištenja funkcionalnosti internetske stranice u skladu s ovim Uvjetima korištenja.
 5. Lokalni operateri odgovorni su lokalnim korisnicima, posebno za neispravan rad funkcionalnosti internetske stranice, u skladu s ovim Uvjetima korištenja.
 6. Korisnici mogu pristupiti ovim Uvjetima korištenja u bilo kojem trenutku putem poveznice smještene u dnu internetske stranice, koja je dostupna na svakoj stranici, i ispisati ih.
 7. Internetska stranica dostupna je u jezičnim inačicama svih lokalnih operatera i na engleskom te je namijenjena korisnicima prema lokaciji s koje koriste internetsku stranicu.
 8. Lokalni operater i društvo Janssen Polska nisu pružatelji internetskih usluga. Za pristup internetskoj stranici potreban je uređaj s pristupom internetu. Funkcionalnosti koje se nude na internetskoj stranici moguće je koristiti u potpunosti, pod uvjetom da lokalni operater ispunjava relevantne tehničke zahtjeve iz članka VIII. Osiguravanje sukladnosti između ovog računalnog sustava i internetske stranice isključiva je odgovornost lokalnog operatera.
 9. Društvo Janssen Polska iz pravnih ili tehničkih razloga zadržava pravo na obustavljanje, otkazivanje ili mijenjanje funkcionalnosti koje se nude na internetskoj stranici, uključujući:
 • zahtjeve u pogledu zaštite privatnosti ili podataka te druga pravna pitanja povezana sa sadržajem ili funkcioniranjem internetske stranice;
 • tehničke poteškoće povezane s funkcioniranjem internetske stranice ili interneta.
 1. Lokalni operater i društvo Janssen Polska ne odgovaraju za nedostupnost internetske stranice zbog razloga koji su izvan njihove kontrole i zbog neočekivanih okolnosti.
 2. Društvo Janssen Polska zadržava pravo na obustavljanje ili povlačenje internetske stranice u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga.
 3. Činjenica da internetske stranice trećih strana sadrže poveznice na internetsku stranicu ne znači da društvo Janssen Polska ili lokalni operater dopuštaju ili su odgovorni za funkcioniranje sadržaja takvih internetskih stranica trećih strana.
 4. Društvo Janssen Polska i lokalni operater ne odgovaraju ni za kakav nemar u izvršenju svojih dužnosti u skladu s ovim Uvjetima korištenja ako je takav nemar uzrokovan razlozima za koje oni nisu odgovorni.
 5. Društvo Janssen Polska i lokalni operater ne odgovaraju ni za kakve moguće gubitke ili štetu koje je korisnik pretrpio, a koji su rezultat više sile, nestanka struje, radnih sporova, pravnih propisa, nemara ili nedjelovanja nadležnih tijela, telekomunikacijskih prekida ili bilo kakvih kašnjenja ili kvarova koje su uzrokovale treće strane. U takvim slučajevima društvo Janssen Polska zadržava pravo otkazati ili obustaviti rad internetske stranice, bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti u tom pogledu.
 6. Društvo Janssen Polska i lokalni operater ne odgovaraju za kvarove uređaja ili softvera koje korisnici upotrebljavaju, a koji će korisnicima onemogućiti pristup internetskoj stranici ili kontaktiranje internetske stranice, neovisno o njihovoj lokaciji ili mjestu uprave.
 7. Relevantni lokalni operateri isključivo su odgovorni za informacije i materijale objavljene na lokalnim inačicama internetske stranice iz članka I. točke 1.
III. Pravila privatnosti internetske stranice
 1. Pravilima privatnosti moguće je pristupiti putem poveznice Pravila privatnosti.
IV. Pravila korištenja internetske stranice i sprječavanje zlouporabe
 1. Korisnici internetsku stranicu trebaju koristiti u namijenjene svrhe, na način naveden u ovim Uvjetima korištenja. To znači da korisnici internetsku stranicu ne smiju koristiti u bilo koje druge svrhe ili na bilo koji drugi način.
 2. Korisnici ne primjenjuju nesavjesne metode korištenja internetske stranice. Nadalje, korisnicima je zabranjeno poduzimati radnje koje mogu rezultirati prekidom ili ometanjem rada internetske stranice.
 3. Društvo Janssen Polska zadržava pravo na obustavljanje ili odbijanje pristupa internetskoj stranici ili njezinim dijelovima ako korisnik svojim radnjama krši ove Uvjete korištenja, pravne propise, načela društvenog suživota ili dobre običaje.
V. Intelektualno vlasništvo
 1. Sva autorska prava, zaštićena imena i druga prava intelektualnog vlasništva koja su povezana s internetskom stranicom ili se upotrebljavaju na njoj isključivo su vlasništvo društva Janssen Polska ili lokalnog operatera. Bez prethodne pismene suglasnosti društva Janssen Polska ili relevantnog lokalnog operatera nitko ne smije kopirati, dijeliti, javno prezentirati ili stvarati izvedenice na temelju internetske stranice ili bilo kojeg drugog materijala dobivenog na internetskoj stranici.
 2. Zabranjeno je koristiti prava intelektualnog vlasništva koja pripadaju društvu Janssen Polska ili lokalnom operateru u druge svrhe, osim onih koje su strogo povezane s korištenjem internetske stranice u skladu s ovim Uvjetima korištenja.
VI. Usluge koje se pružaju na internetskoj stranici
 1. Putem internetske stranice društvo Janssen Polska korisnicima posebno nudi sljedeće funkcionalnosti:
  1. U sklopu dijeljenja informacija o zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge zdravstvene skrbi po određenim bolestima – objavljivanje informacija na internetskoj stranici o zdravstvenim ustanovama i njihovoj djelatnosti, uključujući kontaktne podatke, nakon što lokalni operater prethodno provjeri izvješće o danom objektu, tj. jesu li prijavljeni podaci točni i u skladu s politikom Janssen Grupe;
  2. U sklopu dijeljenja informacija o organizacijama pacijenata po određenim bolestima – objavljivanje informacija na internetskoj stranici o organizacijama pacijenata i njihovoj aktivnosti, uključujući i kontaktne podatke, nakon što lokalni operater prethodno provjeri izvješće o danoj organizaciji, tj. jesu li prijavljeni podaci točni i u skladu s politikom Janssen Grupe;
  3. U sklopu dijeljenja informacija o događajima koje organiziraju organizacije pacijenata – objavljivanje informacija na internetskoj stranici o događajima koje su navedene organizacije prijavile, nakon što lokalni operater prethodno provjeri izvješće, tj. jesu li prijavljeni podaci točni i u skladu s politikom Janssen Grupe;
  4. Mogućnost podnošenja i objavljivanja na internetskoj stanici novih materijala nakon što relevantni lokalni operater prethodno provjeri jesu li oni točni i u skladu s politikom Janssen Grupe;
  5. Za ostale usluge društvo Janssen Polska određuje posebne uvjete korištenja u obliku dodatka ovim Uvjetima korištenja.
 2. Provjera izvješća iz prethodnih točaka 1.1. – 1.3. ovog članka provodi se isključivo putem obrasca koji je dostupan na internetskoj stranici, a koji korisnik ispunjava u skladu s pravilima navedenima u tom obrascu („Izvješće“).
 3. Izvješća lokalni operater provjerava odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka ispravno ispunjenog obrasca.
 4. Lokalni operater ima pravo negativno ocijeniti izvješće i na internetskoj stranici odbiti objaviti informacije koje to izvješće sadrži ​​ako provjera navedena u odjeljcima 1.1. – 1.3. ovog članka pokaže da su podaci netočni ili nepotpuni, da izvješće nije u skladu s politikom Janssen Grupe ili da izvješće krši ove Uvjete korištenja, pravne propise, načela društvenog suživota ili dobre običaje.
 5. Ako je izvješće pozitivno ocijenjeno, poveznica na internetsku stranicu korisnika može se objaviti na internetskoj stranici, zajedno s osnovnim kontaktnim podacima ili podacima o danom događaju i logotipom korisnika. Društvo Janssen Polska ili lokalni operater objavom logotipa ili drugih oznaka na internetskoj stranici ne krše nikakva prava intelektualnog vlasništva korisnika.
 6. Podnošenje materijala i njihovo objavljivanje na internetskoj stranici moguće je nakon prethodne provjere, u skladu s prethodno navedenim, na temelju pojedinačnih dogovora s relevantnim lokalnim operaterom.
 7. Ako se bilo koji rad ili druga prava intelektualnog vlasništva korisnika objave na internetskoj stranici, smatra se da je korisnik društvu Janssen Polska odobrio pravo na njihovo korištenje na internetskoj stranici.
VII. Pritužbe
 1. Pritužbe koje se odnose na internetsku stranicu mogu se dostaviti u bilo kojem obliku, uključujući i slanje pritužbe na e-adresu nadležnog lokalnog operatera Johnson˛Johnson S.E. d.o.o. hrvatska@janssen4patients.com
 2. Pritužba treba sadržavati najmanje ime i prezime podnositelja pritužbe ili naziv društva koje podnosi pritužbu, kao i detaljan opis te razlog za podnošenje pritužbe.
 3. Pritužbe se ispituju odmah nakon primitka, u skladu s redoslijedom njihova podnošenja, najkasnije u roku od 14 dana nakon što relevantni lokalni operater primi takvu pritužbu.
 4. Podnositelj pritužbe obavješćuje se o rezultatu ispitivanja pritužbe istim kanalom koji je korišten za podnošenje pritužbe ili pismom poslanim na adresu navedenu u pritužbi.
VIII. Tehnički zahtjevi
Pravilno korištenje internetske stranice moguće je samo ako ICT sustav korisnika ispunjava sljedeće minimalne tehničke zahtjeve:
 1. Računalo, tablet ili pametni telefon korisnika moraju biti spojeni na internet linijom s minimalnom ISDN pojasnom širinom od 1,5 Mb/s.
 2. Korisnik mora upotrebljavati najnovije verzije jednog od sljedećih preglednika: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox ili Safari, s uključenom podrškom za trenutačnu nadogradnju softvera Adobe Flash Player.
 3. Uređaj korisnika mora biti opremljen procesorom koji je kompatibilan s x86 standardom brzine 2.33 GHz te bržim ili Intel® Atom™ procesorom za prijenosna računala brzine 1.6 GHz ili bržim te mora imati 1 GB RAM-a i zvučnu karticom s ispravno priključenim zvučnicima.
VIII. Obrada osobnih podataka
Podaci korisnika obrađuju se u skladu s primjenjivim lokalnim pravnim propisima, isključivo u mjeri potrebnoj za provjeru izvješća. Nadzornici su podataka: za poljsko tržište – Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. iz Varšave, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava; za češko tržište – Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Prag; za slovačko tržište – Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava; za mađarsko tržište – Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budimpešta; za rumunjsko tržište – Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bukurešt; za slovensko tržište – Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana; za hrvatsko tržište – Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb. Davanje osobnih podataka dobrovoljno je, ali potrebno za korištenje ove internetske stranice. Osobe koje daju svoje osobne podatke imaju pravo pristupiti im i ispraviti ih.
IX. Završne odredbe
 1. Zakon koji uređuje prava i obveze korisnika zakon je koji se primjenjuje u području nadležnosti u kojem je registriran lokalni operator koji je odgovoran za upravljanje internetskom stranicom na određenom lokalnom tržištu, odnosno:
  1. Za korisnike u Poljskoj: poljski zakon;
  2. Za korisnike u Češkoj: češki zakon;
  3. Za korisnike u Slovačkoj: slovački zakon;
  4. Za korisnike u Mađarskoj: mađarski zakon;
  5. Za korisnike u Hrvatskoj: hrvatski zakon;
  6. Za korisnike u Sloveniji: slovenski zakon;
  7. Za korisnike u Rumunjskoj: rumunjski zakon.
 2. Sva pitanja koja se odnose na korisnika i društvo Janssen Polska uređuju se poljskim zakonom.
 3. Društvo Janssen Polska zadržava pravo ustupanja trećoj strani određenih ili svih prava i obveza koji proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja i rada internetske stranice. Bez pisanog odobrenja društva Janssen Polska korisnik ne smije ustupati ili odricati se bilo kakvih prava i obveza koji proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja ili iz korištenja internetske stranice.
 4. Ako dani Uvjeti korištenja postaju nevažeći ili neučinkoviti s obzirom na primjenjive pravne propise, to ne utječe na valjanost i učinkovitost drugih Uvjeta korištenja.
 5. Društvo Janssen Polska može korisniku odbiti pružanje pristupa internetskoj stranici ako korisnik prekrši ove Uvjete korištenja ili ako društvo Janssen Polska zaključi da bi postupci korisnika mogli rezultirati pravnom odgovornošću bilo kojeg društva Janssen Grupe ili pravnom odgovornošću treće strane.