Niezdolność do pracy w chorobach psychicznych

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj
CEE_SCHIZO_disease_01_E

Wiele chorób psychicznych cechuje występowanie nawrotów lub przewlekłe utrzymywanie się objawów w postaci braku energii, motywacji do działania, spowolnienia psychicznego i ruchowego, znacznych wahań nastroju, zaburzeń uwagi i pamięci, lęku, uczucia zagrożenia, omamów i urojeń oraz dezorganizacji myślenia i działania.

Może to prowadzić do niepełnosprawności, upośledzającej częściowo lub całkowicie zdolność chorego psychicznie do wykonywania pracy zarobkowej, a nawet do znacznej niepełnosprawności upośledzającej zdolność do samodzielnego zaspokajania codziennych życiowych potrzeb i skutkującej koniecznością stałej pomocy i opieki drugiej osoby.

Pamiętaj!

Osoby, które na skutek choroby utraciły przejściowo zdolność do wykonywania pracy zarobkowej – jeżeli są ubezpieczone przez pracodawcę lub same płaciły składki do instytucji odpowiedzialnej za ubezpieczenia społeczne (ZUS lub KRUS) – mają prawo do zwolnienia lekarskiego z pracy L4 i wypłaty zasiłku chorobowego przez okres tego zwolnienia.

Zasiłek chorobowy z tytułu zwolnienia lekarskiego przysługuje przez okres 180 dni. Po tym terminie, jeżeli niepełnosprawność utrzymuje się nadal, a osoba jest zatrudniona i ubezpieczona oraz jej stan według opinii lekarza rokuje powrót do zdrowia i sprawności, może mieć przyznany zasiłek rehabilitacyjny na okres od 6 do 12 miesięcy bez przerywania stosunku pracy.

Jeżeli po upływie 180 dni zwolnienia lekarskiego lub nawet wcześniej osoba chora według opinii lekarskiej nie rokuje powrotu do pełnej sprawności, lekarz wystawia takiej osobie zaświadczenie o stanie zdrowia dla komisji ZUS-u.

Warto wiedzieć, że...

Komisja może określić stopień niezdolności do pracy jako lekki (zdolność do pracy z ograniczeniami), umiarkowany (niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej) lub znaczny (niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej i samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych z koniecznością stałej pomocy innych osób).

W zależności od wieku i liczby przepracowanych lat z opłaconymi składkami ZUS może przyznać takiej osobie świadczenie rentowe. Świadczenie jest przyznawane zazwyczaj na określony czas, a jego wysokość zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Osoba, która nie pracowała, ale zachorowała psychicznie i stała się niepełnosprawna przed ukończeniem nauki szkolnej (także studiów wyższych) i przed 25. rokiem życia, ma prawo do tzw. renty socjalnej wypłacanej przez ZUS na podstawie orzeczenia komisji.

Czy wiesz, że...

W Polsce istnieją dwa systemy orzekania o niepełnosprawności: dla celów rentowych – orzeka komisja ZUS-u, dla celów nierentowych – orzeka Komisja Orzekania o Niepełnosprawności, właściwa dla miejsca zamieszkania danej osoby.

Komisja Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, badania lekarskiego i dokumentacji medycznej.

Osoba, która nie była ubezpieczona lub nie przepracowała liczby lat wymaganej do świadczeń ZUS-u, w przypadku orzeczenia u niej niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym może mieć przyznany zasiłek stały z pomocy społecznej i świadczenie w postaci ubezpieczenia zdrowotnego, o ile dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza limitu określonego odrębnymi przepisami.

Na podstawie orzeczenia niepełnosprawności dla celów nierentownych osobie niepełnosprawnej przysługują ponadto ulgi i przywileje, np. w komunikacji miejskiej, częściowa refundacja kosztów sprzętu rehabilitacyjnego i świadczeń rehabilitacyjnych lub prawo do rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ).

Orzeczenia komisji ZUS-u i Komisji Orzekania o Niepełnosprawności są orzeczeniami niezależnymi od siebie i wydawane są dla innych celów. Przykładowo osoba chora psychicznie, u której orzeczono stopień niepełnosprawności i przyznano świadczenie rentowe na podstawie decyzji komisji ZUS-u, może na podstawie orzeczenia stopnia niepełnosprawności ze wskazaniami do rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej być uczestnikiem takiego warsztatu.

Zobacz więcej