Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Formy wsparcia i opieki

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), a także osoby fizyczne i związki wyznaniowe (kościoły) mają ustawową możliwość udzielania świadczeń dla osób psychicznie chorych oraz organizowania placówek, w tym niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej kontraktujących świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także innych placówek finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa, województwa, powiatu lub gminy.

Samopomoc osób chorych i ich rodzin

Samopomoc osób chorych i ich rodzin

Tzw. grupy samopomocy to dobrowolne zgromadzenia osób, których działanie nakierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej czy trudności socjalnych. Aktywność tego rodzaju grup dotyczy pomocy osobom do nich należących.

Wsparcie środowiskowe

Wsparcie środowiskowe

Wsparcie środowiskowe jest wsparciem dla osób, które z powodu zaburzeń psychicznych wykazują trudności w zakresie codziennych czynności życiowych i w kontaktach społecznych, udzielanym w każdej gminie jako zadanie zlecone przez administrację państwową w ramach pomocy społecznej w formie środowiskowych domów samopomocy i specjalistycznych usług opiekuńczych w domu.

Świadczenia pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej działają w każdej gminie, udzielając pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Opieka całodobowa

Opieka całodobowa

Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych z zachowaniami stanowiącymi zagrożenie dla życia i/lub zdrowia pacjenta bądź osób z jego otoczenia, a także wobec pacjentów bezradnych, zagubionych z powodu zaburzeń psychicznych, niezdolnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wymagających diagnozy i leczenia w warunkach całodobowej opieki medycznej, pozbawionych opieki w domu.

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

Leczenie środowiskowe - zespół leczenia środowiskowego

Poradnie zdrowia psychicznego

Poradnie zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego to miejsce specjalistycznego ambulatoryjnego leczenia zaburzeń i chorób psychicznych.

Inne formy wsparcia i opieki

Inne formy wsparcia i opieki

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym (także więc osobom z zaburzeniami psychicznymi), niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.