Formy wsparcia i opieki

 • Organizacje pozarządowe

  Organizacje pozarządowe

  Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), a także osoby fizyczne i związki wyznaniowe (kościoły) mają ustawową możliwość udzielania świadczeń dla osób psychicznie chorych oraz organizowania placówek, w tym niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej kontraktujących świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także innych placówek finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa, województwa, powiatu lub gminy.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Samopomoc osób chorych i ich rodzin

  Samopomoc osób chorych i ich rodzin

  Tzw. grupy samopomocy to dobrowolne zgromadzenia osób, których działanie nakierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej czy trudności socjalnych. Aktywność tego rodzaju grup dotyczy pomocy osobom do nich należących.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Wsparcie środowiskowe

  Wsparcie środowiskowe

  Wsparcie środowiskowe jest wsparciem dla osób, które z powodu zaburzeń psychicznych wykazują trudności w zakresie codziennych czynności życiowych i w kontaktach społecznych, udzielanym w każdej gminie jako zadanie zlecone przez administrację państwową w ramach pomocy społecznej w formie środowiskowych domów samopomocy i specjalistycznych usług opiekuńczych w domu.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Świadczenia pomocy społecznej

  Świadczenia pomocy społecznej

  Ośrodki pomocy społecznej działają w każdej gminie, udzielając pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Opieka całodobowa

  Opieka całodobowa

  Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych z zachowaniami stanowiącymi zagrożenie dla życia i/lub zdrowia pacjenta bądź osób z jego otoczenia, a także wobec pacjentów bezradnych, zagubionych z powodu zaburzeń psychicznych, niezdolnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wymagających diagnozy i leczenia w warunkach całodobowej opieki medycznej, pozbawionych opieki w domu.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

  Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

  Leczenie środowiskowe - zespół leczenia środowiskowego

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Poradnie zdrowia psychicznego

  Poradnie zdrowia psychicznego

  Poradnia zdrowia psychicznego to miejsce specjalistycznego ambulatoryjnego leczenia zaburzeń i chorób psychicznych.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Inne formy wsparcia i opieki

  Inne formy wsparcia i opieki

  Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym (także więc osobom z zaburzeniami psychicznymi), niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj