Organizacje pozarządowe

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj
CEE_SCHIZO_support_04_A
Stock photo. Posed by model.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), a także osoby fizyczne i związki wyznaniowe (kościoły) mają ustawową możliwość udzielania świadczeń dla osób psychicznie chorych oraz organizowania placówek, w tym niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej kontraktujących świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także innych placówek finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa, województwa, powiatu lub gminy.

Czynią to w ramach zadań zleconych w zakresie opieki społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub aktywizacji zawodowej (na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

Do wspomnianych wyżej innych placówek należą omówione w innych artykułach:

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady aktywizacji zawodowej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • mieszkania chronione,
 • specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze,
 • kluby i ośrodki wsparcia pacjentów.

Organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać środki z różnych źródeł i w ten sposób wzbogacać standardowe programy placówek innowacyjnymi projektami. Ponieważ są tworzone przez osoby na co dzień zaangażowane w pracę z pacjentem (a często tworzone razem z rodzinami chorych lub samymi chorymi), mają duże rozeznanie w lokalnych potrzebach, znajomość problemów, z jakimi borykają się chorzy i ich rodziny, oraz umiejętność adekwatnego reagowania na nie

Nieobciążone nadmiernie rozbudowanymi strukturami administracyjnymi, mogą szybko reagować na zmieniające się środowiskowe uwarunkowania trudności adaptacyjnych osób po leczeniu psychiatrycznym.

Pamiętaj!

Organizacje pozarządowe nierzadko odgrywają pionierską rolę w tworzeniu lokalnych systemów wsparcia społecznego dla osób psychicznie chorych. W obecnej sytuacji trudno sobie wyobrazić wydolny lokalny system psychiatrycznej opieki środowiskowej bez aktywnego wkładu organizacji pozarządowych.

Czy wiesz, że...

Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) są:

ustawa o fundacjach z dnia 06.04.1984 r.,
prawo o stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989 r.,
ustawa o działalności publicznej i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.

Stowarzyszenie a fundacja

Istnieje szereg podstawowych różnic pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Znając te różnice, możemy podjąć trafną decyzję, która forma organizacyjna bardziej odpowiada naszym celom.

Warto wiedzieć, że ...

Stowarzyszenie jest to związek osób połączonych chęcią realizacji wspólnego celu. Mamy tu do czynienia z pojęciem członkostwa w organizacji.

Do utworzenia stowarzyszenia potrzeba co najmniej 15 założycieli, którzy na zebraniu założycielskim, po uchwaleniu statutu, wybierają komitet założycielski. Protokół z zebrania wraz z listą obecnych na nim członków, założycieli, statutem i wnioskiem rejestracyjnym składa się w sądzie rejestrowym. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej (nieodpłatnej) pracy swoich członków, którzy wspólnie dążą do realizacji określonego w statucie celu. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków.

Warto wiedzieć, że ...

Istotę fundacji stanowi natomiast majątek, w który fundacja zostaje wyposażona przez jej założyciela lub założycieli i który jest w toku działalności fundacji pomnażany. O jego przeznaczeniu (cel fundacji) decyduje wola fundatora, wyrażona w statucie.

Fundację może ustanowić osoba fizyczna lub prawna (jeden lub kilku fundatorów). Fundatorzy składają oświadczenie woli w akcie notarialnym (akt fundacyjny) oraz uchwalają statut fundacji. Następnie składają w sądzie rejestrowym wniosek o zarejestrowanie fundacji. Do wniosku dołączają:

 • notarialny akt fundacyjny,
 • statut fundacji,
 • protokół z posiedzenia rady fundatorów z uchwałami o powołaniu fundacji i jej organów,
 • poświadczone notarialnie wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji,
 • dokument tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest działalność fundacji

Zarówno stowarzyszenie, jak i fundacja uzyskują osobowość prawną z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje starosta właściwy dla siedziby stowarzyszenia, a nadzór nad fundacją – minister właściwy dla rodzaju działalności fundacji.

Czy wiesz, że...

Zdarza się, że fundacja lub stowarzyszenie działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zakładane przez krąg osób dotkniętych tym problemem (chorzy, ich rodziny, przyjaciele, profesjonaliści pracujący z chorymi) dla rozwiązania konkretnych potrzeb chorych występujących w danym środowisku. Działalność tego typu organizacji stanowi więc również formę samopomocy.

Zobacz więcej