Wsparcie środowiskowe

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Wsparcie środowiskowe jest wsparciem dla osób, które z powodu zaburzeń psychicznych wykazują trudności w zakresie codziennych czynności życiowych i w kontaktach społecznych, udzielanym w każdej gminie jako zadanie zlecone przez administrację państwową w ramach pomocy społecznej w formie środowiskowych domów samopomocy i specjalistycznych usług opiekuńczych w domu.

Środowiskowe domy samopomocy (ośrodki wsparcia)

Środowiskowe domy samopomocy tworzone są na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo, które mają poważne trudności w codziennym życiu, zwłaszcza w kształtowaniu swoich kontaktów z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. Do ich zadań należą przede wszystkim:

● zapewnienie podopiecznemu struktury dnia,

● pomoc w wychodzeniu z izolacji,

● pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z innymi ludźmi,

● aktywizowanie i trening w zakresie samodzielnego wykonywania codziennych czynności, racjonalnego odżywiania, gospodarowania swymi zasobami, korzystania z rekreacji, sportu oraz uczestniczenia w kulturze i życiu społecznym,

● życiowe usamodzielnianie.

CEE_SCHIZO_support_04_C
Stock photo. Posed by model.

Cele te osiągane są zwłaszcza poprzez:

 • tworzenie społeczności terapeutycznej,
 • terapię zajęciową,
 • zajęcia rekreacyjne, sportowe,
 • muzykoterapię,
 • zajęcia plastyczne,
 • treningi umiejętności życiowych (kulinarne, budżetowe, higieny osobistej),
 • treningi umiejętności społecznych (nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, asertywności, komunikacji).

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub z innego powodu wymagają pomocy osób trzecich, a są jej pozbawione. Usługi świadczone w mieszkaniu danej osoby lub niekiedy w ośrodkach wsparcia mogą obejmować:

pomoc w codziennych zajęciach:

 • robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie,
 • mycie, kąpanie, ubieranie,
 • załatwianie spraw w urzędach;

pomoc dla osób chorych:

 • dozowanie lekarstw,
 • prześciełanie łóżka,
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
 • karmienie;
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.

W ramach usług opiekuńczych wyróżnia się ich formy wyspecjalizowane:

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze – jest to szczególny rodzaj usług opiekuńczych dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności; są one świadczone przez specjalistów, np. pielęgniarki, rehabilitantów, fizykoterapeutów, psychologów, terapeutów i pedagogów;
 • specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze – to specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone są w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.

Pamiętaj!

Główne zadanie specjalistycznych psychiatrycznych usług opiekuńczych stanowi podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego aktywnego życia.

Podstawowe zasady udzielania usług to aktywizowanie i budzenie u podopiecznego jego własnej inicjatywy (w miejsce wyręczania go) oraz pomoc w dostępie do świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych. Wykonawcami specjalistycznych psychiatrycznych usług opiekuńczych mogą być osoby z kwalifikacjami pielęgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta, fizykoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego lub innego pokrewnego zawodu. W razie potrzeby danej osobie można przyznać kilka rodzajów usług opiekuńczych lub też można przyznać usługi opiekuńcze kilku osobom w jednej rodzinie. Koordynatorem usług jest pracownik ośrodka pomocy społecznej.

Czy wiesz, że...

Skierowanie do usług wystawia lekarz psychiatra lub lekarz rodzinny. Osoba zainteresowana może również sama zgłosić się w sprawie usług specjalistycznych do ośrodka pomocy społecznej.

Pomoc mieszkaniowa – mieszkania chronione

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zalicza pomoc mieszkaniową do form wsparcia społecznego w środowisku życia dla osób, które z powodu zaburzeń psychicznych wykazują trudności w zakresie codziennych czynności życiowych i w kontaktach społecznych.

Pamiętaj!

Pomoc mieszkaniowa może być udzielana w formie omówionych uprzednio usług specjalistycznych w domu chorego lub w ramach środowiskowych domów samopomocy.

W ramach środowiskowych domów samopomocy mogą być oferowane możliwości korzystania z miejsca całodobowego pobytu – w celu zwiększenia (poprzez różne formy treningów i zajęć) zaradności i samodzielności życiowej – przez okres jednak jednorazowo nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia maksymalnie do 8 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Ponadto ustawa o pomocy społecznej określa, że osobie z zaburzeniami psychicznymi może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Pamiętaj!

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające – pod opieką specjalistów – do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce gwarantującej całodobową opiekę.

Warto wiedzieć, że ...

Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. Decyzję o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej to mieszkanie a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wspomnianego wsparcia (lub jej przedstawicielem ustawowym).

Czy wiesz, że...

Korzystanie ze wsparcia w mieszkaniu chronionym odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą mającą przebywać w tym mieszkaniu lub z jej przedstawicielem ustawowym.

W umowie zawarte są m.in. uzgodnienia odnośnie do celu i czasu trwania pobytu, zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń, zasad odpłatności. Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia mogą ulegać zmianom w zależności od oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, dokonywanej co najmniej raz na 3 miesiące.

Zobacz więcej