Glosariusz

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Stosowana w medycynie terminologia nie zawsze jest łatwo zrozumiała. Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie łatwych i elastycznych sposobów wyszukiwania znaczeń niektórych terminów medycznych, jakie są stosowane na niniejszej stronie.

 • Beta-2-mikroglobulina w surowicy

  jest to białko normalnie obecne na powierzchni białych krwinek, którego stężenie koreluje z liczbą komórek szpiczaka mnogiego w organizmie; stanowi najlepszy pojedynczy wskaźnik nasilenia nowotworu.

 • Białko Bence'a-Jonesa

  Wolne łańcuchy lekkie monoklonalnej immunoglobuliny wydzielane do moczu u niektórych pacjentów ze szpiczakiem.

 • Biopsja węzła chłonnego

  Procedura polegająca na pobraniu próbki tkankowej z węzła chłonnego.

 • Biopsja szpiku kostnego

  Procedura pobrania fragmentu kości z zawartością szpiku kostnego.

 • Blasty (komórki blastyczne)

  Niedojrzałe komórki szpikowe w szpiku kostnym i we krwi obwodowej, nie w pełni zróżnicowane.

 • Szpik kostny

  Część wewnętrznych kości gąbczastych, gdzie są wytwarzane komórki krwi (krwinki białe i czerwone oraz płytki krwi).

 • Wapń

  Najobficiej występujący minerał w organizmie człowieka, istotny dla zdrowia kości i uzębienia.

 • Kaloria

  Jednostka energii. Każdy makroskładnik odżywczy (węglowodany, tłuszcze i białka), jaki zostanie wprowadzony do organizmu, zostaje przetworzony w energię. Ilość energii (i kalorii) w pokarmach jest różna zależnie od ich składu: tłuszcze wytwarzają około 9 kalorii na gram, natomiast białka i węglowodany około 4 kalorii na gram.

 • Węglowodany

  Jeden z trzech makroskładników odżywczych (pozostałe dwa to tłuszcze i białka), jakie składają się na naszą dietę. Występują w różnych postaciach i stanowią główne źródło energii dla organizmu.

 • Komputerowa tomografia osiowa (ang. Computerized Axial Tomography – CAT)

  technika obrazowania diagnostycznego, w której dane są zbierane poprzez przechodzenie różnych wiązek promieni rentgenowskich przez dotknięte zmianami miejsce, a potem przetwarzane przez komputer dla zrekonstruowania obrazu 3-D.

 • Pełna morfologia krwi

  Kompletne badanie laboratoryjne krwi określające różne parametry, takie jak liczba komórek (białych, czerwonych i płytek) oraz poziomy hemoglobiny we krwi.

 • Chemioterapia

  Leczenie oparte o stosowanie środków chemicznych i leków, ukierunkowane na zabijanie komórek. Chociaż termin ten jest również stosowany do określania leczenia chorób zakaźnych, gdzie celem jest niszczenie patogenów, w języku codziennym jest stosowany głównie w odniesieniu do chorób nowotworowych, w których zabijane są komórki nowotworowe.

 • Chromosom

  Spójna i zorganizowana struktura, zawierająca większość DNA żywego organizmu.

 • Badanie kliniczne

  Badanie dokonywane przez lekarza po przeprowadzeniu wywiadu medycznego. Obejmuje zbiór procedur diagnostycznych, ukierunkowanych na poszukiwanie obiektywnych oznak (innych niż zgłaszane przez pacjenta subiektywne objawy) wykazujących stan patologiczny.

 • Choroba współistniejąca

  Współwystępowanie kilku chorób u jednej osoby.

 • Tomografia komputerowa

  Technika obrazowania diagnostycznego, w której dane są zbierane przez przechodzenie różnych wiązek promieni rentgenowskich przez dotknięte zmianami miejsce, a następnie przetwarzane przez komputer dla zrekonstruowania obrazu 3-D.

 • Cytogenetyka

  Dział genetyki zajmujący się badaniem chromosomów i podziałów komórek.

  Badania morfologii chromosomów, zarówno wizualne, mikroskopowe, jak i badania kariotypu, tj. zbioru chromosomów komórki.

 • Kreatynina

  Pomiar stężenia kreatyniny – produktu ubocznego przemiany materii we krwi. Wzrost poziomu kreatyniny oznacza stan niewydolności nerek.

 • Krioglobulinemia

  Bolesne problemy krążeniowe w dłoniach i stopach, bolesność może się również wiązać z niskimi temperaturami.

 • Rozpoznanie

  Osąd kliniczny, stanowiący identyfikację określonej choroby wynikającą z analizy zgłaszanych przez pacjenta oznak i objawów klinicznych oraz wyników konkretnych technik obrazowania.

 • Obrazowanie diagnostyczne

  Metoda ujawniająca obecność zmiany patologicznej drogą generowania obrazów. Diagnostyka obrazowa obejmuje radiologię, tomografię komputerową, ultrasonografię i skanowanie techniką rezonansu magnetycznego.

 • Wskaźnik opadania erytrocytów (ang. erythrocyte sedimentation rate – ESR) – odczyn Biernackiego

  Tempo, w jakim czerwone krwinki wytrącają się w ciągu godziny; jest to miara nieswoistego stanu zapalnego.

 • Zmęczenie

  Uczucie zmęczenia, które trwa, jest trudne do pokonania i pozostawia uczucie całkowitego wyczerpania w sferze emocjonalnej, psychicznej i fizycznej. Jako takie uczucie zmęczenia nie jest związane z wykonywaniem jakichkolwiek działań i jest trudne do wyeliminowania przez sen lub wypoczynek.

 • Tłuszcze (lipidy)

  Grupa składników odżywczych charakteryzująca się wyższym wskaźnikiem energetycznym (9 kalorii/g, więcej niż dwukrotność wartości energii białka i węglowodanów). Oprócz magazynowania i dostarczania energii tłuszcze pełnią inne role, istotne dla właściwego funkcjonowania organizmu, ale nie powinny być spożywane w nadmiernych ilościach, aby nie powodować szkodliwych skutków dla zdrowia.

 • Błonnik (błonnik pokarmowy)

  Klasa pokarmów pozbawionych wartości odżywczej dla ludzi (nie ulegają strawieniu w jelitach), ale wywołujących istotne efekty czynnościowe, takie jak zwiększone poczucie sytości i poprawa czynności jelit.

 • Zmiany ogniskowe

  Zmiany w tkankach lub narządach, pojedyncze i umiejscowione.

 • Kwas foliowy

  Grupa witamin B istotna dla wzrostu i reprodukcji komórek organizmu.

 • Wolne rodniki

  Produkty odpadowe tworzone w obrębie komórek, które są szkodliwe dla organizmu.

 • Granulocyty

  Rodzaj białych krwinek z wewnętrznymi cechami granulacji.

 • Granulocytopenia

  Zmniejszenie poniżej normy liczby granulocytów we krwi obwodowej.

 • Hemoglobina

  Składnik czerwonych krwinek, przygotowany do transportu tlenu we krwi.

 • Krwotok

  Wyciek krwi z naczyń (tętniczych, żylnych, włosowatych).

 • Hepatosplenomegalia

  Powiększenie wątroby i śledziony.

 • Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (ang. fluorescent in situ hybridization – FISH)

  Bardzo czuła technika przewidziana do wykrywania nieprawidłowości chromosomalnych.

 • Hiperkalcemia

  Zwiększona zawartość wapnia we krwi.

 • Nadlepkość

  Zwiększona lepkość i objętość osocza związana z bólami głowy, zaburzeniami widzenia, krwawieniem do siatkówki oraz krwawieniami ustno-nosowymi.

 • Nadlepkość objawowa

  Duży wzrost lepkości krwi powoduje objawy, takie jak bóle i zawroty głowy.

 • IgM

  Monoklonalna immunoglobulina M, monoklonalna paraproteina lub M jest typem przeciwciała zaangażowanego w obronę immunologiczną. IgM jest wytwarzania przez swoiste limfocyty B, zwane komórkami plazmatycznymi.

 • IgM-MGUS

  Kod ten oznacza gammapatię monoklonalną o nieustalonym znaczeniu, będącą zaburzeniem komórek plazmatycznych charakteryzującym się względnie niskimi poziomami monoklonalnego białka we krwi i/lub w moczu, przy jednoczesnym braku objawów związanych ze szpiczakiem (anemia, niewydolność nerek, hiperkalcemia i zmiany lityczne).

 • Układ odpornościowy

  Zestaw narządów, tkanek i komórek w układzie krążenia, rozmieszczonych w całym organizmie i komunikujących się ze sobą, gotowych do interwencji w ramach obrony organizmu.

 • Immunochemioterapia

  Skojarzone postępowanie terapeutyczne, łączące procedury chemio– i immunoterapii.

 • Badanie immunofenotypowe

  Badanie mające na celu rozpoznanie określonych komórek w próbce poprzez identyfikację swoistych substancji obecnych na powierzchni lub w obrębie tych komórek.

 • Immunofenotypowanie

  Badanie mające na celu rozpoznanie określonych komórek w próbce poprzez identyfikację swoistych substancji wyrażonych na powierzchni lub w obrębie tych komórek.

 • Immunosupresja

  Stan pacjenta o obniżonym progu obrony immunologicznej.

 • Immunoterapia

  Leczenie oddziałujące na układ odpornościowy

 • Częstość występowania

  Wartość odnosząca się do liczby osób dotkniętych daną chorobą (nowych przypadków) w danym przedziale czasowym.

 • Zakażenie

  Proces atakowania organizmu lub jego części (narządów lub tkanek) przez jeden lub więcej szczepów drobnoustrojów (np. wirusów, bakterii).

 • Promieniowanie jonizujące

  Promieniowanie, którego energia jest wystarczająca do oderwania elektronów z atomów, aby stały się jonami. Cząstki alfa i beta, takie jak promienie gamma i promienie rentgenowskie to przykłady promieniowania jonizującego. Światło ultrafioletowe, podczerwień i światło widzialne są przykładami promieniowania niejonizującego.

 • Żelazo

  istotny minerał do tworzenia hemoglobiny – zawartego w czerwonych krwinkach białka przenoszącego tlen we krwi.

 • Niewydolność nerek

  Ograniczenie zdolności nerek do wypełniania swych funkcji.

 • Dehydrogenaza mleczanowa

  Element grupy enzymów wykrywalny we krwi i w innych tkankach organizmu, zaangażowany w wytwarzanie energii w komórkach. Wzrost poziomu tej substancji we krwi może stanowić oznakę uszkodzenia tkanki lub pewnych rodzajów raka.

 • Białaczka

  Typ nowotworu atakujący komórki krwi.

 • Leukopenia

  Stan kliniczny charakteryzujący się nieprawidłowym spadkiem liczby leukocytów (białych krwinek) we krwi.

 • Łańcuchy lekkie

  Fragment monoklonalnego białka lub białka M, charakteryzujący się niską masą cząsteczkową. Łańcuch lekki może być połączony z łańcuchem ciężkim, może być odłączony lub wolny.

 • Limfadenopatia

  Powiększone węzły chłonne.

 • Limfocyt

  Typ białej krwinki, która pomaga bronić organizm przed zakażeniem. Występują trzy główne rodzaje limfocytów: limfocyty B, wytwarzające przeciwciała; limfocyty T o różnorodnych funkcjach – w tym pomagające limfocytom B w wytwarzaniu przeciwciał; limfocyty i komórki NK (tzw. naturalni zabójcy – ang. natural killers), zdolne do zaatakowania komórek zakażonych wirusem i komórek nowotworowych.

 • Limfocyt B

  Rodzaj białej krwinki, która pomaga chronić organizm przed zakażeniem. Komórki B wytwarzają przeciwciała.

 • Węzły chłonne

  Niewielkie zaokrąglone ciała należące do układu odpornościowego, rozmieszczone w różnych częściach organizmu i połączone ze sobą małymi kanalikami zwanymi naczyniami chłonnymi. Węzły chłonne są to stanowiska, gdzie komórki układu odpornościowego, szczególnie limfocyty, spotykają potencjalnie niebezpieczne czynniki obce i podejmują kroki dla ich zwalczania.

 • Układ chłonny

  Część układu odpornościowego obejmująca elementy obecne w całym organizmie, takie jak śledziona, szpik kostny, węzły chłonne i naczynia chłonne.

 • Białaczka limfatyczna

  Hematologiczny, przewlekły przebieg neoplazji spowodowany gromadzeniem się pozornie dojrzałych limfocytów w szpiku kostnym i we krwi obwodowej.

 • Zaburzenia limfoproliferacyjne

  Choroba komórek układu chłonnego.

 • Obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging – MRI)

  Technika diagnostyczna wykorzystująca do tworzenia obrazu radiograficznego pola magnetyczne zamiast promieniowania; obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego jest szczególnie użyteczne w chorobach neurologicznych, zmianach szkieletowych i mięśniowych, badaniach zmian w układzie krążenia i onkologicznych.

 • Minerały (np. wapń, sód itp.)

  Substancje obecne w organizmie w niewielkich ilościach, ale niezbędne dla życia człowieka; minerały nie mogą być wytwarzane w obrębie naszego organizmu, a więc konieczne jest ich uzyskiwanie z pożywienia. Sole mineralne są szczególnie ważne dla procesów formowania się uzębienia i kości, regulacji zawartości soli i wody, wzrostu i rozwoju tkanek i narządów oraz dla wytwarzających energię procesów.

 • MGUS (ang. Monoclonal Gammapathy of Undetermined Significance)

  Niezłośliwa choroba charakteryzująca się niskim poziomem białka M, ale bez innych objawów. Niektóre przypadki mogą ulec progresji w kierunku szpiczaka.

 • Komórki szpikowe

  Komórki pochodzące z krwiotwórczych komórek macierzystych, występujących w szpiku kostnym. Z nich powstają krwinki czerwone, niektóre krwinki białe (granulocyty i monocyty) oraz płytki krwi.

 • Zespół mielodysplastyczny lub zespół mieloproliferacyjny

  Zaburzenie hematologiczne

 • Szpiczak mnogi

  Proces nowotworowy wywołany obecnością komórek plazmatycznych w szpiku kostnym. Rakowe komórki plazmatyczne są nazywane komórkami szpiczakowymi.

 • Neoplazja

  Synonim nowotworu

 • Neuropatia

  Sztywność, mrowienie i/lub ból w dłoniach, stopach, nogach i/lub ramionach aż do bólu powodowanego uszkodzeniami nerwów obwodowych.

 • Neutropenia

  Stan kliniczny, charakteryzujący się nieprawidłowym spadkiem liczby neutrofili (białych krwinek) we krwi.

 • Niacyna (witamina B3 lub witamina PP)

  Jest to witamina odgrywająca rolę w komórkowych reakcjach oddechowych, syntezie i rozkładzie aminokwasów, kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Jej niedobór staje się przyczyną pelagry (rumienia lombardzkiego) – choroby rozpowszechnionej na biedniejszych obszarach naszego kraju aż do końca XIX wieku i charakteryzującej się zaburzeniami przewodu pokarmowego, zaburzeniami nerwowymi i psychicznymi, a szczególnie zmianami skórnymi.

 • Korzenie nerwowe

  Wiązki włókien nerwowych odchodzących od rdzenia kręgowego.

 • Czynniki odżywcze

  Wszystkie substancje żywieniowe wykorzystywane przez nasz organizm do zapewnienia normalnego rozwoju i utrzymania dobrego zdrowia. W stosunku do wymagań możemy rozróżnić makroskładniki odżywcze (białka, węglowodany, tłuszcze) oraz mikroskładniki odżywcze (witaminy i minerały); woda i błonnik są również dodawane do tej klasyfikacji

 • Osteoblasty

  Komórki kościotwórcze.

 • Osteoklasty

  Komórki kościogubne, odpowiedzialne za resorpcję kości.

 • Osseina

  Materiał organiczny (niebędący wodą mineralną) macierzy kostnej.

 • Osteolityczna choroba kości

  Uszkodzenie kości charakteryzujące się całkowitym zniszczeniem części lub całej kości, które może zostać określone w oparciu o procesy patologiczne różnego rodzaju, takie jak stan zapalny kości, nowotwory kości pierwotne i przerzutowe, choroby nerwów, choroby endokrynologiczne lub stany wynikowe zmian pourazowych. W przypadku znaczącego rozprzestrzenienia się tych zmian mogą się one stać przyczyną złamań kości, również w wyniku minimalnych urazów.

 • Złamania patologiczne

  Złamania kości będące konsekwencją choroby raczej niż urazowego zdarzenia.Gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu.

 • Paraproteina

  Lub monoklonalny łańcuch lekki immunoglobulin obecny we krwi lub moczu, wytwarzany przez komórki plazmatyczne. W makroglobulinemii Waldenstroma (MW) paraproteina jest zawsze typu IgM. Pacjenci z MGUS-IgM muszą przechodzić regularne testy kwantyfikacji paraproteiny monoklonalnej celem monitorowania zmian w kierunku progresji do jawnej makroglobulinemii Waldenstroma.

 • Stan sprawności

  Określa psychologiczne samopoczucie pacjenta.

 • Wybroczyny

  Niewielkie umiejscowione krwawienia spowodowane przerwaniem małych podskórnych naczyń krwionośnych.

 • Płytki krwi

  Komórki krzepliwości krwi.

 • Wartość szczytowa białka M

  Intensywny prążek w rejonie globulin gamma lub beta w elektroforezie białek mapujących surowicy (SPEP) lub moczu (UPEP) – zjawisko typowe dla pacjentów ze szpiczakiem, wskaźnik wydzielania dużych ilości monoklonalnej immunoglobuliny (proteiny M).

 • Komórka plazmatyczna

  Zwana również plazmocytem. Komórka układu odpornościowego, która wydziela duże ilości przeciwciał i jest zlokalizowana w szpiku kostnym.

 • Pozytonowa tomografia emisyjna (ang. Positron Emission Tomography – PET)

  Technika diagnostyczna obejmująca dożylne podanie substancji, jakie są normalnie obecne w organizmie (takich jak glukoza), ale „zaznaczonych” cząsteczkami radioaktywnymi (radiofarmaceutykami) w celu wykrycia rozmieszczenia tych substancji w organizmie. Ponieważ glukoza jest przyciągana przez zmiany nowotworowe, PET ujawnia jej nagromadzenie w postaci ciemnych plam na radiogramie. Technika ta jest użyteczna do potwierdzenia diagnozy raka, zweryfikowania obecności przerzutów lub określenia skuteczności terapii przeciwnowotworowej.

 • Chorobowość

  Liczba przypadków choroby w danej populacji w danym okresie.

 • Prognoza

  Przewidywanie prawdopodobnego przebiegu choroby.

 • Prowitamina A (karotenoidy)

  Substancja spożywana w diecie, którą organizm przekształca w witaminę A.

 • Prognoza

  Przewidywanie prawdopodobnego przebiegu choroby.

 • Białko Bence'a-Jonesa

  Wolne łańcuchy lekkie monoklonalnej immunoglobuliny wydzielane do moczu u niektórych pacjentów ze szpiczakiem.

 • Białko M

  Białko obecne w surowicy i/lub w moczu u 98% pacjentów ze szpiczakiem mnogim; rozpoznanie białka i jego ilości stanowi kluczowy czynnik dla postawienia diagnozy i oceny pomyślnego wyniku leczenia.

 • Białka

  Cząsteczki tworzone przez łańcuchy aminokwasów. Stanowią one zasadniczą część żywych organizmów i realizują liczne funkcje, obejmujące role strukturalne.

 • Promieniowanie jonizujące

  Promieniowanie, którego energia jest wystarczająca do oderwania elektronów z atomów, aby stały się jonami. Cząstki alfa i beta, takie jak promienie gamma i promienie rentgenowskie to przykłady promieniowania jonizującego. Światło ultrafioletowe, podczerwień i światło widzialne są przykładami promieniowania niejonizującego.

 • Wolne rodniki

  Produkty odpadowe tworzone w obrębie komórek, które są szkodliwe dla organizmu.

 • Korzenie nerwowe

  Wiązki włókien nerwowych odchodzących od rdzenia kręgowego.

 • Radiografia

  Technika obrazowania diagnostycznego wykorzystująca zdolność promieni rentgenowskich do naświetlania błony światłoczułej zróżnicowanym natężeniem zależnym od gęstości tkanek, przez które te promienie przechodzą.

 • Obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging – MRI)

  Technika diagnostyczna wykorzystująca do tworzenia obrazu radiograficznego pola magnetyczne zamiast promieniowania; obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego jest szczególnie użyteczne w chorobach neurologicznych, zmianach szkieletowych i mięśniowych, badaniach zmian w układzie krążenia i onkologicznych.

 • Oznaka

  Element, który lekarz może obserwować (np. wysypka).

 • Posocznica

  Ogólnoustrojowy stan zapalny wywołany zakażeniem krwi.

 • Zespół mielodysplastyczny lub zespół mieloproliferacyjny

  Zaburzenie hematologiczne

 • Staging

  Standardized method to define the size of the tumor and the extent to which it has spread.

 • Układ odpornościowy

  Zestaw narządów, tkanek i komórek w układzie krążenia, rozmieszczonych w całym organizmie i komunikujących się ze sobą, gotowych do interwencji w ramach obrony organizmu.

 • Układ chłonny

  Część układu odpornościowego obejmująca elementy obecne w całym organizmie, takie jak śledziona, szpik kostny, węzły chłonne i naczynia chłonne.

 • Stopień zaawansowania

  Standaryzowana metoda określania rozmiaru guza i stopnia, w którym się rozprzestrzenił.

 • Komputerowa tomografia osiowa (ang. Computerized Axial Tomography – CAT)

  Technika obrazowania diagnostycznego, w której dane są zbierane poprzez przechodzenie różnych wiązek promieni rentgenowskich przez dotknięte zmianami miejsce, a potem przetwarzane przez komputer dla zrekonstruowania obrazu 3-D.

 • Tiamina (lub witamina B1)

  Witamina wymagana w metabolizmie węglowodanów i promująca ogólny stan odżywienia tkanek nerwowych.

 • Pozytonowa tomografia emisyjna (ang. Positron Emission Tomography – PET)

  Technika diagnostyczna obejmująca dożylne podanie substancji, jakie są normalnie obecne w organizmie (takich jak glukoza), ale „zaznaczonych” cząsteczkami radioaktywnymi (radiofarmaceutykami) w celu wykrycia rozmieszczenia tych substancji w organizmie. Ponieważ glukoza jest przyciągana przez zmiany nowotworowe, PET ujawnia jej nagromadzenie w postaci ciemnych plam na radiogramie. Technika ta jest użyteczna do potwierdzenia diagnozy raka, zweryfikowania obecności przerzutów lub określenia skuteczności terapii przeciwnowotworowej.

 • Tomografia komputerowa

  Technika obrazowania diagnostycznego, w której dane są zbierane przez przechodzenie różnych wiązek promieni rentgenowskich przez dotknięte zmianami miejsce, a następnie przetwarzane przez komputer dla zrekonstruowania obrazu 3-D.

 • Translokacja

  Nieprawidłowość chromosomowa spowodowana wymianą materiału pomiędzy dwoma chromosomami.

 • Trombocytopenia

  Zmniejszenie liczby płytek krwi.

 • Guz lity

  Zwarta masa tkankowa wyrastająca z płynu, różnicująca guz złożony z komórek w zawiesinie.

 • Wskaźnik opadania erytrocytów (ang. erythrocyte sedimentation rate – ESR) – odczyn Biernackiego

  Tempo, w jakim czerwone krwinki wytrącają się w ciągu godziny; jest to miara nieswoistego stanu zapalnego.

 • Witamina C (lub kwas askorbinowy)

  Witamina, która oprócz uczestniczenia w licznych reakcjach metabolicznych i w syntezie kolagenu, niektórych aminokwasów i hormonów, jest również przeciwutleniaczem i interweniuje w reakcjach alergicznych przez zwiększanie odpowiedzi układu odpornościowego; zobojętnia wolne rodniki i pełni funkcję ochronną na poziomie jamy brzusznej, hamując wytwarzanie substancji rakotwórczych. Jej niedobór powoduje chorobę zwaną szkorbutem.

 • Obserwuj i czekaj

  Dosłownie strategia „obserwuj i czekaj” jest stosowana przez lekarzy u pacjentów niewymagających leczenia. Rola lekarza sprowadza się do czekania i monitorowania progresji choroby metodą regularnych kontroli.

Zobacz więcej