Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Regulamin
serwisu internetowego JANSSEN 4 PATIENTS

I. Definicje
 1. Serwis – internetowa platforma funkcjonująca pod adresem janssen4patients.com, w ramach której oferowane są Funkcjonalności, dedykowane Użytkownikom z wybranych lokalnych rynków, tj.
  1. w Polsce pod adresem Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa;
  2. na Słowacji pod adresem Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava;
  3. w Czechach pod adresem Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha;
  4. na Węgrzech pod adresem Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14. 1123 Budapest;
  5. w Rumunii pod adresem Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti;
  6. w Słowenii pod adresem Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana;
  7. w Chorwacji pod adresem Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb
 2. Funkcjonalności – określone możliwości i formy korzystania z Serwisu, w szczególności polegające na udostępnianiu:
  1. informacji o placówkach ochrony zdrowia świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia – przyporządkowanych do określonych jednostek chorobowych;
  2. informacji o organizacjach pacjenckich – przyporządkowanych do określonych jednostek chorobowych;
  3. informacji o wydarzeniach organizowanych przez organizacje pacjenckie – przyporządkowanych do określonych jednostek chorobowych;
  4. materiałów – szczegółowo omówione w pkt VI Regulaminu;
 3. Materiał – pojedynczy materiał, w tym audiowizualny, udostępniany nieodpłatnie w ramach Serwisu w taki sposób, aby każdy Użytkownik Serwisu mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik – każda osoba, która odwiedza Serwis i jest odbiorcą Materiałów umieszczonych w Serwisie, jak również podmiot, który stosownie do pkt VI Regulaminu może korzystać z Funkcjonalności.
 5. Grupa Janssen – grupa kapitałowa spółek Johnson&Johnson, w skład której wchodzą Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa
 6. Lokalny Operator – indywidualna spółka z Grupy Janssen, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie odpowiada za Funkcjonalności Serwisu i jego prawidłowe funkcjonowanie na właściwym rynku lokalnym, tj.:
  1. na rynku polskim – Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. w Warszawie;
  2. na rynku czeskim – Janssen-Cilag s.r.o. w Pradze;
  3. na rynku słowackim – Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III w Bratysławie;
  4. na rynku węgierskim – Janssen-Cilag Kft. w Budapeszcie;
  5. na rynku chorwackim – Johnson & Johnson S.E. d.o.o. w Zagrzebiu;
  6. na rynku słoweńskim – Johnson & Johnson d.o.o. w Ljubljanie;
  7. na rynku rumuńskim – Johnson & Johnson România SRL w Bukareszcie.
 
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Funkcjonalności przez Użytkowników oraz określa warunki odpowiedzialności Lokalnych Operatorów za Serwis na właściwym dla każdego Operatora rynku lokalnym oraz obowiązki Janssen Polska wynikające z prowadzenia i koordynowania Serwisu.
 2. Lokalny Odbiorca jest zobowiązany do korzystania i zarządzania Serwisem w granicach właściwego rynku lokalnego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, najlepszymi praktykami oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Podmiotem, który jest właścicielem i koordynatorem Serwisu jest Janssen-Cilag Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143626, posiadająca nr NIP: 5222665719, REGON: 015296339 oraz adres poczty elektronicznej: info@janssen.pl (zwana dalej: „Janssen Polska” lub „Koordynatorem”).
 4. Janssen Polska i Lokalni Operatorzy za pośrednictwem Serwisu umożliwiają Użytkownikom dostęp do Materiałów oraz korzystanie z Funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Lokalni Operatorzy ponoszą odpowiedzialność wobec Użytkownika lokalnego, w szczególności za prawidłowe działanie Funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na dole strony Serwisu, dostępnego z każdej strony Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
 7. Serwis jest dostępny w wersjach językowych właściwych dla każdego Lokalnego Operatora oraz w języku angielskim i jest dedykowany Użytkownikom ze względu na miejsce, z którego korzystają z Serwisu.
 8. Lokalny Operator i Janssen Polska nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu. Udostępniane w Serwisie Funkcjonalności będą mogły zostać wykorzystane w pełni pod warunkiem, że Lokalny Operator spełnia odpowiednie wymogi techniczne określone w pkt VIII Regulaminu. Lokalny Operator jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy swoim systemem komputerowym a Serwisem.
 9. Janssen Polska zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub modyfikacji Funkcjonalności świadczonych w ramach Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym:
 • względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu;
 • trudności technicznych związanych z działalnością Serwisu lub Internetu.
 1. Lokalny Operator i Janssen Polska nie ponoszą ponadto odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn od nich niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
 2. Janssen Polska zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia działania Serwisu w dowolnym momencie, z dowolnych przyczyn.
 3. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Janssen Polska lub Lokalny Operator zezwalają lub ponoszą i odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
 4. Janssen Polska lub Lokalny Operator nie odpowiadają za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami przez nich niezawinionymi.
 5. Janssen Polska lub Lokalny Operator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku: działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek opóźnień bądź awarii spowodowanych przez osoby trzecie. W takich przypadkach Janssen Polska zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia działania Serwisu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 6. Janssen Polska lub Lokalny Operator nie ponoszą odpowiedzialności za awarie sprzętu Użytkowników lub oprogramowania, z którego korzystają, bez względu na ich lokalizację i miejsce administracji, które mogą uniemożliwić dostęp do Serwisu, lub kontaktowanie się Użytkownika z Serwisem.
 7. Odpowiedzialność za informacje oraz Materiały umieszczane w lokalnych Serwisach wymienionych w pkt I.1., ponoszą wyłącznie właściwi Lokalni Operatorzy.
 
III. Polityka prywatności w Serwisie
 1. Treść polityki prywatności dostępna jest pod linkiem Polityka Prywatności.
 
IV. Zasady korzystania z serwisu oraz eliminacja nadużyć
 1. Serwis powinien być używany przez Użytkowników dla celów i w sposób, o których mowa w Regulaminie. Oznacza to, że Użytkownicy nie mogą korzystać z Serwisu dla jakichkolwiek innych celów lub w jakikolwiek inny sposób.
 2. Użytkownikom nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. Ponadto, zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników działań mogących wywrzeć skutek w postaci przerwania lub zaburzeń w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Janssen Polska zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy dostępu do Serwisu lub jego części, jeżeli zachowanie Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.
 
V. Własność intelektualna
 1. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do Serwisu lub w nim wykorzystane stanowią przedmiot praw wyłącznych Janssen Polska lub Lokalnego Operatora. Nikt nie może kopiować, rozpowszechniać, prezentować publicznie lub sporządzać jakichkolwiek utworów zależnych na podstawie Serwisu lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych z Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Janssen Polska lub właściwego Lokalnego Operatora.
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej przysługujących Janssen Polska lub Lokalnemu Operatorowi do celów innych niż te ściśle związane z korzystaniem z Serwisu w sposób określony Regulaminem.
 
VI. Usługi świadczone w Serwisie
 1. Janssen Polska oferuje Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu w szczególności następujące Funkcjonalności:
  1. w ramach udostępniania informacji o placówkach ochrony zdrowia świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia przyporządkowanych do określonych jednostek chorobowych – opublikowanie w Serwisie informacji o podmiotach będących placówką ochrony zdrowia i prowadzonej przez dany podmiot działalności wraz z danymi kontaktowymi, po uprzedniej weryfikacji przez właściwego Lokalnego Operatora zgłoszenia takiego podmiotu, tj. w zakresie prawdziwości zgłoszonych danych oraz zgodności z polityką Grupy Janssen;
  2. w ramach udostępniania informacji o organizacjach pacjenckich przyporządkowanych do określonych jednostek chorobowych – opublikowanie w Serwisie informacji o podmiotach będących organizacją pacjencką i prowadzonej przez daną organizację działalności wraz z danymi kontaktowymi, po uprzedniej weryfikacji przez właściwego Lokalnego Operatora zgłoszenia takiego podmiotu, tj. w zakresie prawdziwości zgłoszonych danych oraz zgodności z polityką Grupy Janssen;
  3. w ramach udostępniania informacji o wydarzeniach organizowanych przez organizacje pacjenckie – opublikowanie w Serwisie informacji na temat określonego wydarzenia, zgłoszonego przez w/w organizacje, po uprzedniej weryfikacji przez właściwego Lokalnego Operatora zgłoszenia takich podmiotów, tj. w zakresie prawdziwości zgłoszonych danych oraz zgodności z polityką Grupy Janssen;
  4. możliwość zgłoszenia nowego Materiału po uprzedniej weryfikacji przez właściwego Lokalnego Operatora w zakresie prawdziwości zgłoszonych treści oraz zgodności z polityką Grupy Janssen i opublikowania go w Serwisie;
  5. innych Usług, których warunki Janssen Polska określi w drodze odrębnych regulaminów, stanowiących załączniki do Regulaminu.
 2. Weryfikowanie przez Lokalnych Operatorów zgłoszeń, o których mowa w pkt 1.1. – 1.3. będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Serwisu, wypełnionego przez Użytkownika, zgodnie z zasadami określonymi w danym formularzu (zwane dalej „Zgłoszeniem”).
 3. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Lokalnego Operatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili przesłania prawidłowo wypełnionego formularza.
 4. Lokalny Operator ma prawo negatywnego zweryfikowania Zgłoszenia i odmowy umieszczenia w Serwisie informacji wnioskowanej w Zgłoszeniu, w przypadku, jeżeli weryfikacja, o której mowa w pkt 1.1. – 1.3. wykaże, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub Zgłoszenie jest niezgodne z polityką Grupy Janssen lub jeżeli Zgłoszenie stanowi naruszenie Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.
 5. W przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, w Serwisie może zostać umieszczony link do strony internetowej Użytkownika wraz z podstawowymi danymi kontaktowymi lub danego wydarzenia oraz logo Użytkownika, przy czym publikowanie przez Janssen Polska lub Lokalnego Operatora w Serwisie logo lub innych oznaczeń nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej Użytkownika.
 6. Możliwość zgłoszenia Materiału i opublikowania go w Serwisie możliwe będzie – po uprzedniej weryfikacji, o której mowa powyżej, w drodze indywidualnych ustaleń z właściwym Lokalnym Operatorem.
 7. W przypadku, jeżeli w Serwisie zostaną ujawnione jakiekolwiek utwory lub inne prawa własności intelektualnej Użytkownika, domniemywa się, że Użytkownik udzielił Janssen Polska prawa do ich wykorzystania w ramach Serwisu.
 
VII. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać w dowolnej formie, w tym m. in. na adres poczty elektronicznej właściwego Lokalnego Operatora, tj. dla:
  • Polski: polska@janssen4patients.com
  • Horwacki: hrvatska@janssen4patients.com
  • Czeski: ceskarepublika@janssen4patients.com
  • Słowacki: slovensko@janssen4patients.com
  • Węgierski: magyarorszag@janssen4patients.com
  • Rumuński: romania@janssen4patients.com
  • Słoweński: slovenija@janssen4patients.com
  • Angielski: polska@janssen4patients.com
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, ewentualnie nazwę firmy składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ich otrzymania przez właściwego Lokalnego Operatora.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub listownie na adres podany w reklamacji.
 
VIII. Wymagania techniczne
Prawidłowe korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. komputer/tablet/smartphone Usługobiorcy jest podłączony do sieci Internet przy pomocy łącza o minimalnej przepustowości ISDN 1,5 Mb/s.
 2. zastosowania najnowszej wersji jednej z przeglądarek (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) wraz z włączoną obsługą aktualnego rozszerzenia Adobe Flash Player
 3. komputer z procesorem klasy co najmniej 2.33GHz lub szybszy x86-kompatybilny lub Intel® Atom™ 1.6GHz lub szybszy dla netbook'ów, 1GB RAM, karta dźwiękowa wraz z poprawnie podłączonymi głośnikami
 
IX. Przetwarzanie danych osobowych
Dane Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z właściwym prawem lokalnym, wyłącznie w celu niezbędnym do przeprowadzenia procedury weryfikacji Zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest: dla rynku w Polsce – Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, dla rynku w Czechach –Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha, dla rynku na Słowacji - Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava , dla rynku na Węgrzech - Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14. 1123 Budapest, dla rynku w Rumunii - Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti, dla rynku w Słowenii - Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, dla rynku w Chorwacji -  Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 
X. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla oceny praw i obowiązków Użytkowników jest prawo właściwe miejscowo dla Operatora Lokalnego, który odpowiada za prowadzenie Serwisu na danym rynku lokalnym, tj.:
  1. dla Użytkowników z Polski – prawo polskie;
  2. dla Użytkowników z Czech – prawo czeskie;
  3. dla Użytkowników ze Słowacji – prawo słowackie;
  4. dla Użytkowników z Węgier – prawo węgierskie;
  5. dla Użytkowników z Chorwacji – prawo chorwackie
  6. dla Użytkowników ze Słowenii – prawo słoweńskie
  7. dla Użytkowników z Rumunii – prawo rumuńskie
 2. Do wszystkich spraw powstałych pomiędzy Użytkownikiem, a Janssen Polska, związanych z Serwisem, właściwe jest prawo polskie.
 3. Janssen Polska zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i działania Serwisu na osobę trzecią. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Janssen Polska cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i korzystania z Serwisu.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Janssen Polska może odmówić dalszego korzystania z Serwisu, jeżeli Użytkownik naruszy warunki Regulaminu lub jeżeli Janssen Polska poweźmie przekonanie, iż działania Użytkownika mogą spowodować powstanie odpowiedzialności prawnej którejkolwiek spółki z Grupy Janssen lub innej osoby trzeciej.