Uloga porodice i negovatelja

Podeli putem e-pošte
Preuzmi
Štampaj

KLJUČNE TAČKE

Negovatelj ima mnogo uloga osim što pruža negu bolesniku. Negovatelj obavlja različite uloge što omogućava da pacijent dobija sve informacije, podršku i lečenje koje mu je potrebni.

 • Donosi odluke
 • Zastupa
 • Komunicira
CEE_PC_support_05
Stock photo. Posed by model.

Negovatelj ima mnogo uloga osim što pruža negu bolesniku. Većina ljudi prvo pomisli na fizičku negu koju pruža negovatelj unutar porodice, ali negovatelj ima mnoge druge uloge u toku bolesti. Pored svakodnevne nege, zadatak negovatelja može da bude i sledeće:

 • Vođenje medicinske dokumentacije pacijenta, zdravstveno osiguranje i plaćanje računa
 • Druženje sa pacijentom.
 • Odlazak sa pacijentom na lekarske preglede, vođenje ličnih poslova, kuvanje, čišćenje i ostali poslovi u domaćinstvu.
 • Pronalaženje potrebnih lekara i specijalista i pronalaženje informacija do kojih se teško dolazi.
 • Pružanje pomoći pacijentu kod održavanja kontakta sa porodicom, prijateljima, susedima i društvom.

Negovatelj unutar porodice suočava se sa zahtevnim poslom koji podrazumeva preuzimanje novih uloga i izazova, jer se potrebe pacijenta vremenom menjaju. Negovatelj preuzima različite uloge tako da pacijent dobije sve informacije, podršku i lečenje koje mu je potrebno. Negovatelji mogu da imaju ulogu donosioca odluka, zastupnika pacijenta i osobe za komunikaciju.

Donosilac odluka

Lekari, staratelji i pacijenti su partneri u donošenju odluka. Da bi se donela odluka potrebno je imati tačne i razumljive informacije. Pacijentima koji boluju od raka je potrebno mnogo informacija. Žele da saznaju kako da očuvaju zdravlje, da znaju sve o pregledima i lečenju, neželjenim efektima i simptomima i rešavanju emocionalnih problema.

Prilikom donošenja odluka o lečenju, negovatelji i pacijenti često žele da imaju dodatne informacija i potražiće pomoć i informacije iz drugih izvora, a ne samo od lekara. Uobičajeno je da pacijenti i njihove porodice urade sledeće:

 • Koriste internet za dobijanje više informacija o vrsti raka od kojeg boluje pacijent i o lečenju.
 •  Proveravaju informacije koje su dobili od lekara.
 • Razmatraju druge vrste lečenja ili dopunsku ili alternativnu medicinu.
 •  Zatraže savet od porodice i prijatelja.

Informacije iz spoljnih izvora su ponekad pogrešne ili se razlikuju od onoga što je lekar rekao.  Važno je da dobijete informacije kojima možete verovati i o kojim ćete razgovarati sa lekarom. Većina biblioteka može pomoći u pronalaženju članaka o raku u medicinskim časopisima i informacija o raku koje su pripremljene za pacijente i javnost. Dobra mesta za dobijanje informacija mogu da budu državne institucije i agencije, centri i organizacije za obolele od raka.

Zastupnik pacijenta

Negovatelj unutar porodice zna i razume potrebe pacijenta. Negovatelj postaje zastupnik pacijenta tako što daje informacije timu za zdravstvenu zaštitu. Iako negovatelj ne mora da ima medicinsko obrazovanje, u svakodnevnom kontaktu sa pacijentom dobija važne informacije i prenosi ih timu za zdravstvenu zaštitu. Informacije o simptomima i problemima pacijenta mogu pomoći lekaru u izradi boljih planova lečenja i povećanju šanse pacijenta da mu se zdravlje popravi.

Kao zastupnik pacijenta, negovatelj može da uradi sledeće:

 • Razgovara u ime pacijenta sa timom za zdravstvenu zaštitu o potrebama i željama pacijenta.
 • Pribavli informacije koje se teško pronalaze.
 • Pronađe potrebne lekare i specijaliste.
 • Prati promene kod pacijenta i njegove probleme.
 • Pruža pomoć pacijentu u postupku lečenja.
 • Obavesti tim za zdravstvenu zaštitu o novim simptomima ili neželjenim efektima i zatraži pomoć za lečenje.
 • Pomaže pacijentu da uvede zdrave životne navike i da se ponaša na zdrav način.
 • Plaća račune pacijenta i vodi računa o zdravstvenom osiguranju

Osoba za komunikaciju

Dobra komunikacija između lekara, pacijenta i negovatelja može da poboljša zdravlje pacijenta i njegovu medicinsku negu. Negovatelj često preuzima ulogu da govori u ime pacijenta, pri čemu pacijent ostaje uključen u donošenje odluka. Dobra komunikacija pomaže i lekaru i negovatelju u dobijanju informacija koje su im potrebne da bi pomogli pacijentu. Lekari treba da znaju šta brine pacijenta, a negovatelji treba da razumeju bolest i mogućnosti lečenja. Loša komunikacija može da izazove zabunu po pitanju načina lečenja. To može uticati na odluku o izboru lečenja i pacijentovu šansu da mu se zdravlje poboljša.

Kulturne razlike između lekara i negovatelja ili pacijenta mogu da utiču na komunikaciju. U nekim kulturama je običaj da se dijagnoza opasna po život ne saopštava pacijentu i da se izbegava razgovor o bolesti. Ponekad se prepušta negovatelju da pacijentu saopšti istinu o ozbiljnoj ili završnoj fazi bolesti. To može da bude stresno za negovatelja i da pojača njegov osećaj usamljenosti i odgovornosti. Negovatelji treba da informišu tim za zdravstvenu zaštitu ako smatraju da kulturna uverenja mogu da utiču na način razgovora o raku i donošenje odluka o načinu lečenja.

Prikaži više