Uslovi korišćenja
internet stranice JANSSEN 4 PATIENTS

I Definicije

 1. Internet stranica – platforma na internetu koja funkcioniše na lokaciji janssen4patients.com, putem koje kompanije navedene u nastavku nude funkcionalnosti namenjene korisnicima na lokalnim tržištima:
  1. U Poljskoj: kompanija Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava;
  2. U Slovačkoj: kompanija Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava;
  3. U Češkoj: kompanija Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Prag;
  4. U Mađarskoj: kompanija Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budimpešta;
  5. U Rumuniji: kompanija Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bukurešt;
  6. U Sloveniji: kompanija Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana;
  7. U Hrvatskoj: kompanije Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb;
  8. U Srbiji: kompanija Janssen-Cilag Kft, Predstavništvo Beograd, Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd
 2. Funkcionalnosti – ponuđene mogućnosti i vidovi korišćenja internet stranice, koji se pre svega sastoje od deljenja sledećih sadržaja:
  1. Informacije o zdravstvenim ustanovama koje nude usluge zdravstvene nege, grupisane po bolestima;
  2. Informacije o organizacijama pacijenata, grupisane po bolestima;
  3. Informacije o događajima koje organizuju udruženja pacijenata, grupisane po bolestima;
  4. Materijali, koji su detaljno opisani u odeljku VI.
 3. Materijal – jedinstven sadržaj, uključujući audio-vizuelni materijal, koji se besplatno deli na internet stranici tako da svaki korisnik internet stranice može da mu pristupi bilo kada i sa bilo kog mesta.
 4. Korisnik – svaka osoba koja posećuje internet stranicu i koristi materijale objavljene na njoj, kao i subjekti koji mogu da koriste funkcionalnosti u skladu sa odeljkom VI.
 5. Grupa Janssen – Johnson&Johnson grupacija kompanija koja obuhvata kompaniju Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. of Warsaw, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava 
 6. Lokalni ogranak – posebna kompanija koja pripada Grupi Janssen i koja je odgovorna, u skladu sa uslovima korišćenja, za funkcionalnosti internet stranice i njeno pravilno funkcionisanje na odgovarajućim lokalnim tržištima, to jest:
  1. Na tržištu Poljske: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. u Varšavi;
  2. Na tržištu Češke: Janssen-Cilag s.r.o. u Pragu;
  3. Na tržištu Slovačke: Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III u Bratislavi;
  4. Na tržištu Mađarske: Janssen-Cilag Kft. u Budimpešti;
  5. Na tržištu Hrvatske: Johnson & Johnson S.E. d.o.o. u Zagrebu;
  6. Na tržištu Slovenije: Johnson & Johnson d.o.o. u Ljubljani;
  7. Na tržištu Rumunije: Johnson & Johnson România SRL u Bukureštu.
  8. Na tržištu Srbije: Janssen-Cilag, Predstavništvo Beograd

II Opšte odredbe

 1. Ovi uslovi korišćenja („Uslovi korišćenja“) navode pravila po kojima korisnici mogu da koriste funkcionalnosti, odgovornosti lokalnih ogranaka u pogledu internet stranice za određena tržišta, kao i obaveze kompanije Janssen Poljska koje proizilaze iz održavanja i koordinisanja internet stranice.
 2. Lokalni ogranci treba da koriste internet stranicu i upravljaju njom na odgovarajućem lokalnom tržištu u skladu sa primenljivim lokalnim propisima, društvenim i moralnim normama, najboljim praksama i ovim uslovima korišćenja.
 3. Vlasnik i koordinator internet stranice je kompanija Janssen-Cilag Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością of Warsaw, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava, upisana u Registar poslovnih subjekata koji pripada Državnom sudskom registru kojim upravlja okružni sud glavnog grada Varšave u Varšavi, Odeljenje XIII (trgovački predmeti i predmeti Državnog sudskog registra), pod brojem 0000143626, NIP (poreski identifikacioni broj): 5222665719, REGON (statistički broj): 015296339, e-adresa: info@janssen.pl („Janssen Polska“ ili „Koordinator“).
 4. Putem ove internet stranice, Janssen Poljska i lokalni ogranci korisnicima omogućavaju pristup materijalima i pružaju im mogućnost da koriste funkcionalnosti internet stranice u skladu sa ovim uslovima korišćenja.
 5. Lokalni ogranci biće odgovorni lokalnim korisnicima naročito u slučaju nepravilnog rada internet stranice, u skladu sa ovim uslovima korišćenja.
 6. Korisnici će moći da pristupe uslovima korišćenja i da ih odštampaju u bilo kom trenutku putem poveznice koja se nalazi na dnu internet stranice i koja je dostupna na svakoj stranici veb lokacije.
 7. Internet stranica je dostupna na jezicima svih lokalnih ogranaka, kao i na engleskom jeziku, a posvećena je korisnicima na lokaciji sa koje pristupaju internet stranici.
 8. Lokalni ogranci i kompanija Janssen Poljska nisu pružaoci usluga interneta. Korisnicima je potreban uređaj sa pristupom internetu kako bi koristili internet stranicu. Funkcionalnosti ponuđene na internet stranici mogu da se koriste u celosti pod uslovom da lokalni ogranak ispunjava odgovarajuće tehničke zahteve navedene u odeljku VIII. Lokalni ogranak biće isključivo odgovoran za osiguravanje usklađenosti između svog računarskog sistema i internet stranice.
 9. Janssen Poljska zadržava pravo da obustavi, otkaže ili izmeni funkcionalnosti ponuđene na internet stranici usled zakonskih ili tehničkih razloga, u koje spadaju:
  • Zahtevi u pogledu privatnosti ili zaštite podataka, kao i druga pravna pitanja u vezi sa sadržajem ili funkcionisanjem internet stranice;
  • Tehničke poteškoće u vezi sa funkcionisanjem internet stranice ili interneta.
 10. Lokalni ogranak i kompanija Janssen Poljska neće biti odgovorni za nedostupnost internet stranice koja je prouzrokovana razlozima izvan njihove kontrole i usled neočekivanih okolnosti.
 11. Kompanija Janssen Poljska zadržava pravo da obustavi ili povuče internet stranicu iz upotrebe u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.
 12. Činjenica da veb lokacije trećih strana sadrže veze ka internet stranici Grupe Janssen ne znače da Janssen Poljska ili lokalni ogranak dozvoljavaju niti da su odgovorni za funkcionisanje ili sadržaj internet stranice trećih strana.
 13. Kompanija Janssen Poljska i lokalni ogranak neće biti odgovorni za bilo kakav nemar u izvršavanju obaveza navedenih u ovim uslovima korišćenja ako je takav nemar posledica razloga za koje oni nisu odgovorni.
 14. Kompanija Janssen Poljska i lokalni ogranak neće biti odgovorni za moguće gubitke ili oštećenja koja su pretrpeli korisnici usled dejstva više sile, nestanka struje, radnih sporova, pravnih propisa, nemara ili nedelovanja nadležnih organa, telekomunikacijskih prekida ili bilo kakvih kašnjenja ili kvarova koje su prouzrokovale treće strane. U takvim slučajevima, kompanija Janssen Poljska zadržava pravo da otkaže ili obustavi rad internet stranice bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti u tom pogledu.
 15. Kompanija Janssen Poljska i lokalni ogranak neće biti odgovorni za kvarove uređaja ili softvera koji upotrebljavaju korisnici, a zbog kojih ne mogu da pristupe internet stranici niti da kontaktiraju sa njom, bez obzira na njihovu lokaciju i područje nadležnosti.
 16. Odgovarajući lokalni ogranci biće isključivo odgovorni za informacije i materijale objavljene na lokalnim verzijama internet stranice koje su navedene u odeljku I.1. 

III Politika privatnosti na internet stranici

 1. Politici privatnosti možete da pristupite putem linka Politika privatnosti.

IV Pravila korišćenja internet stranice i sprečavanje zloupotrebe

 1. Korisnici treba da koriste internet stranicu u svrhe i na način opisan u ovim uslovima korišćenja. To znači da korisnici ne smeju da koriste internet stranicu u bilo kakve druge svrhe ili na bilo kakav drugi način.
 2. Korisnici ne smeju da koriste internet stranicu na nesavestan način. Osim toga, korisnicima je zabranjeno da preduzimaju postupke koji bi mogli da prekinu ili ometaju funkcionisanje internet stranice.
 3. Kompanija Janssen Poljska zadržava pravo da obustavi ili odbije pristup internet stranici ili njenim delovima ako postupci korisnika predstavljaju kršenje ovih uslova korišćenja, lokalnih propisa, principa društvenog života ili dobre prakse.

V Intelektualna svojina

 1. Sva autorska prava, zaštićeni nazivi i druga prava intelektualne svojine u vezi sa internet stranicom ili primenjeni na njoj, isključivo su vlasništvo kompanije Janssen Poljska ili lokalnog ogranka. Zabranjeno je kopiranje, deljenje, javno prezentovanje ili stvaranje izvedenih dela na osnovu internet stranice ili drugih materijala prikupljenih sa nje bez prethodnog pismenog pristanka kompanije Janssen Poljska ili odgovarajućeg lokalnog ogranka.
 2. Zabranjeno je korišćenje prava intelektualne svojine čiji je vlasnik kompanija Janssen Poljska ili lokalni ogranak, u svrhe koje nisu strogo povezane sa korišćenjem internet stranice u skladu sa ovim uslovima korišćenja.

VI Usluge koje se pružaju na internet stranici

 1. Kompanija Janssen Poljska putem ove internet stranice posebno nudi sledeće funkcionalnosti korisnicima:
  1. U sklopu deljenja informacija o zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge zdravstvene nege, grupisanim po bolestima – objavljivanje informacija na internet stranici o zdravstvenim ustanovama i njihovoj delatnosti, uključujući kontaktne podatke, nakon što lokalni ogranak prethodno proveri izveštaj o konkretnoj ustanovi, tj. da li su prijavljeni podaci tačni i u skladu sa politikom Grupe Janssen;
  2. U sklopu deljenja informacija o organizacijama pacijenata, grupisanim po bolestima – objavljivanje informacija na internet stranici o organizacijama pacijenata i njihovoj delatnosti, uključujući kontaktne podatke, nakon što lokalni ogranak prethodno proveri izveštaj o konkretnoj organizaciji, tj. da li su prijavljeni podaci tačni i usklađeni sa politikom Grupe Janssen;
  3. U sklopu deljenja informacija o događajima koje organizuju organizacije pacijenata, grupisanim po bolestima – objavljivanje informacija na internet stranici o konkretnom događaju koji su prijavile navedene organizacije, nakon što lokalni ogranak prethodno proveri tačnost prijavljenih podataka i njihovu usklađenost sa politikom Grupe Janssen;
  4. Mogućnost slanja i objavljivanja novog materijala na internet stranici nakon prethodne provere od strane odgovarajućeg lokalnog ogranka u pogledu tačnosti podataka i usklađenosti sa politikom Grupe Janssen;
  5. Za ostale usluge, kompanija Janssen Poljska određuje posebne uslove korišćenja u obliku dodatka ovim uslovima korišćenja.
 2. Provera izveštaja navedenih u odeljcima VI.1.1–VI.1.3 obaviće se isključivo putem obrasca dostupnog na internet stranici, koji će ispuniti korisnik u skladu sa pravilima navedenim u ovom obrascu („Izveštaj“).
 3. Lokalni ogranak će smesta proveriti tačnost izveštaja, najkasnije 14 dana od prijema pravilno ispunjenog obrasca.
 4. Lokalni ogranak ima pravo da negativno oceni izveštaj i da odbije da na internet stranici objavi informacije koje taj izveštaj sadrži, ako provera navedena u odeljcima VI.1.1.–VI.1.3. ovog članka pokaže da su podaci netačni ili nepotpuni, da izveštaj nije u skladu sa politikom Grupe Janssen ili da krši ove uslove korišćenja, pravne propise, načela društvenog suživota ili dobre prakse.
 5. Ako se izveštaj oceni pozitivno, veza ka internet stranici korisnika se može objaviti na internet stranici Grupe Janssen, zajedno sa osnovnim kontakt podacima ili podacima o konkretnom događaju sa logotipom korisnika. Objavljivanje logotipa ili drugih oznaka na internet stranici od strane kompanije Janssen Poljska ili lokalnog ogranka ne predstavlja kršenje korisnikovih prava intelektualne svojine.
 6. Prosleđivanje materijala i njegovo objavljivanje na internet stranici je moguće nakon prethodne provere, opisane u prethodnom tekstu, na osnovu pojedinačnih dogovora sa odgovarajućim lokalnim ogrankom.
 7. Ako se dela ili drugi sadržaj zaštićen pravima intelektualne svojine korisnika objavi na internet stranici, smatraće se da je korisnik dodelio kompaniji Janssen Poljska pravo na korišćenje tog sadržaja na internet stranici.

VII Žalbe

 1. Žalbe u vezi sa internet stranicom se mogu proslediti u bilo kom obliku, uključujući na adresu e-pošte odgovarajućeg lokalnog ogranka, to jest: 
 2. Žalba treba da sadrži najmanje ime, prezime ili poslovni naziv podnosioca žalbe, kao i detaljan opis razloga podnošenja žalbe.
 3. Žalbe će se razmotriti odmah nakon prijema, u skladu sa redosledom slanja, a najkasnije 14 dana od prijema konkretne žalbe od strane lokalnog ogranka.
 4. Podnosilac žalbe će biti obavešten o rezultatu pregleda žalbe preko istog kanala koji je korišćen za podnošenje žalbe ili putem pisma koje će biti poslato na adresu navedenu u žalbi.

VIII Tehnički zahtevi

Pravilno korišćenje veb lokacije je moguće samo ako ICT sistem korisnika zadovoljava sledeće minimalne tehničke zahteve:

 1. Računar/tablet/pametni telefon korisnika treba da je povezan sa internetom putem ISDN veze minimalne širine frekvencijskog područja od 1,5 Mb/s.
 2. Korisnik treba da koristi najnoviju verziju nekog od sledećih pregledača: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox ili Safari sa uključenim proširenjem za podržavanje softvera Adobe Flash Player.
 3. Uređaj korisnika treba da je opremljen x-86 procesorom od 2,33 GHz ili bržim ili Intel® Atom™ procesorom od 1,6 GHz ili bržim, ako se koristi netbuk, kao i sa 1 GB RAM memorije i zvučnom karticom sa pravilno priključenim zvučnicima.

IX Obrada ličnih podataka

Podaci korisnika biće obrađeni u skladu sa primenljivim lokalnim pravnim propisima, isključivo u meri potrebnoj za proveru izveštaja. Kontrolori podataka će biti: za tržište Poljske: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. u Varšavi, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava; za tržište Češke: Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Prag; za tržište Slovačke: Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava; za tržšte Mađarske: Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budimpešta; za tržište Rumunije: Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bukurešt; za tržište Slovenije: Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana; za tržište Hrvatske: Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb, za tržište Srbije: Janssen-Cilag Kft, Predstavništvo Beograd, Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd. Dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno, ali je neophodno za korišćenje internet stranice. Lica koja dostave svoje lične podatke imaće pravo da im pristupe i da ih isprave.

X Završne odredbe

 1. Zakon koji uređuje prava i obaveze korisnika je onaj zakon koji se primenjuje u području nadležnosti u kojem je registrovan lokalni ogranak koji je odgovoran za upravljanje internet stranicom na određenom lokalnom tržištu, odnosno:
  1. Za korisnike u Poljskoj: poljski zakon;
  2. Za korisnike u Češkoj: češki zakon;
  3. Za korisnike u Slovačkoj: slovački zakon;
  4. Za korisnike u Mađarskoj: mađarski zakon;
  5. Za korisnike u Hrvatskoj: hrvatski zakon;
  6. Za korisnike u Sloveniji: slovenački zakon;
  7. Za korisnike u Rumuniji: rumunski zakon.
  8. Za korisnike u Srbiji: srpski zakon
 2. Sva pitanja koja se odnose na korisnika i kompaniju Janssen Poljska uređuju se poljskim zakonom.
 3. Janssen Poljska zadržava pravo ustupanja trećoj strani određenih ili svih prava i obaveza koje proističu iz ovih uslova korišćenja i rada internet stranice. Bez pismenog odobrenja kompanije Janssen Poljska, korisnik ne sme da ustupi ili da se odrekne bilo kakvih prava i obaveza koje proizlaze iz ovih uslova korišćenja ili iz upotrebe internet stranice.
 4. Ako dati uslovi korišćenja postanu nevažeći ili nedelotvorni u pogledu primenljivih pravnih propisa, to neće uticati na valjanost i delotvornost drugih uslova korišćenja.
 5. Janssen Poljska korisniku može da odbije pružanje pristupa internet stranici ako korisnik prekrši ove uslove korišćenja ili ako Janssen Poljska zaključi da bi postupci korisnika mogli za rezultat imati pravnu odgovornost bilo koje kompanije u sastavu Grupe Janssen ili pravnu odgovornost treće strane.