Dodatne oblike podpore in oskrbe

Pošlji po emailu
Shrani
Natisni

Centri za socialno delo

CEE_SCHIZO_support_04_H
Stock photo. Posed by model.

Temeljno izhodišče politike socialnega varstva je, da je naloga države in lokalnih skupnosti predvsem zagotavljati razmere, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali raven kakovosti življenja, primerljivo z ravnijo, ki jo dosegajo drugi v okolju, in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki ali družine zaradi različnih razlogov socialne varnosti in blaginje ne morejo zagotoviti same, so upravičene do nekaterih pravic iz socialnega varstva.

Več o socialnovarstveni oskrbi v Sloveniji preberite na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/

Prikaži več