To spletno mesto uporablja metode zbiranja podatkov o uporabnikih, opisane v Politiki o piškotkih. Vrste piškotkov, ki se uporabljajo v tem spletnem mestu, so navedene v Prilogi k navedenemu dokumentu. Z nadaljevanjem uporabe naše spletne strani se strinjate z uporabo pištkotkov. Več...

Pogoji
uporabe spletnega mesta JANSSEN 4 PATIENTS

I. Opredelitev pojmov
 
 1. Spletno mesto – spletna platforma na naslovu www.janssen4patients.com, na kateri so na voljo funkcije, ki jih uporabnikom z lokalnih trgov ponujajo:
   
  1. na Poljskem Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava;
  2. na Slovaškem Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava;
  3. v Češki republiki Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha;
  4. na Madžarskem Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapest;
  5. v Romuniji Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti;
  6. v Sloveniji Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana;
  7. na Hrvaškem Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb.

 2. Funkcije – možnosti in načini uporabe spletnega mesta, ki temeljijo zlasti na zagotavljanju:

  1. informacij o zdravstvenih ustanovah, ki ponujajo zdravstvene storitve v zvezi z določenimi boleznimi;
  2. informacij o združenjih bolnikov v zvezi z določenimi boleznimi;
  3. informacij o dogodkih, ki jih organizirajo združenja bolnikov, v zvezi z določenimi boleznimi;
  4. gradiva, kot je podrobneje določeno v oddelku VI.

 3. Gradivo – posamezna enota gradiva, vključno z avdiovizualnim gradivom, ki je na spletnem mestu na voljo brezplačno in do katere lahko vsak uporabnik spletnega mesta dostopa, kadar in od kjer koli želi.

 4. Uporabnik – vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in je prejemnik gradiva, objavljenega na spletnem mestu, ter vsak subjekt, ki lahko uporablja funkcije v skladu z oddelkom VI.

 5. Janssen Group – skupina podjetij družbe Johnson&Johnson, ki vključuje podjetje Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o iz Varšave, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava.

 6. Lokalni operater – posamezno podjetje iz skupine Janssen Group, ki je v skladu s temi pogoji in pogoji uporabe odgovorno za funkcije spletnega mesta in njihovo pravilno delovanje na zadevnem lokalnem trgu, tj.:

  1. na poljskem trgu: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. iz Varšave;
  2. na češkem trgu: Janssen-Cilag s.r.o. iz Prage;
  3. na slovaškem trgu: Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, iz Bratislave;
  4. na madžarskem trgu: Janssen-Cilag Kft. iz Budimpešte;
  5. na hrvaškem trgu: Johnson & Johnson S.E. d.o.o. iz Zagreba;
  6. na slovenskem trgu: Johnson & Johnson d.o.o. iz Ljubljane;
  7. na romunskem trgu: Johnson & Johnson România SRL iz Bukarešte.
II. Splošne določbe
 1. V teh pogojih in pogojih uporabe (v nadaljnjem besedilu: pogoji in pogoji uporabe) so določena pravila, namenjena uporabnikom funkcij, odgovornosti lokalnih operaterjev v zvezi s spletnim mestom na posameznih lokalnih trgih in dolžnosti podjetja Janssen Polska, povezane z upravljanjem in administracijo spletnega mesta.
 2. Lokalni operaterji spletno mesto na zadevnem lokalnem trgu uporabljajo in upravljajo v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi, družbenimi in moralnimi normami, najboljšimi praksami ter s temi pogoji in pogoji uporabe.
 3. Lastnik in administrator spletnega mesta je podjetje Janssen-Cilag Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością iz Varšave, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava, vpisano v poslovni register, ki je del nacionalnega sodnega registra, ki ga vodi oddelek XIII (gospodarske zadeve in zadeve nacionalnega sodnega registra) Okrožnega sodišča glavnega mesta Varšava v Varšavi, pod številko 0000143626, NIP (davčna identifikacijska številka): 5222665719, REGON (statistična številka): 015296339, naslov e-pošte: info@janssen.pl (v nadaljnjem besedilu: podjetje Janssen Polska ali administrator).
 4. S pomočjo spletnega mesta podjetje Janssen Polska in lokalni operaterji uporabnikom zagotavljajo dostop do gradiva in možnost uporabe funkcij spletnega mesta v skladu s temi pogoji in pogoji uporabe.
 5. Lokalni operaterji so v skladu s temi pogoji in pogoji uporabe odgovorni pred lokalnimi uporabniki, zlasti za nepravilno delovanje funkcij spletnega mesta.
 6. Uporabniki lahko prek povezave z dna spletnega mesta, ki je na voljo na vsaki strani spletnega mesta, do teh pogojev in pogojev uporabe kadarkoli dostopajo in jih natisnejo.
 7. Spletno mesto je na voljo v jezikih vseh lokalnih operaterjev in v angleškem jeziku ter je prilagojeno uporabnikom na podlagi lokacije, s katere spletno mesto uporabljajo.
 8. Ne lokalni operater ne podjetje Janssen Poljska nista ponudnika internetnih storitev. Za uporabo spletnega mesta je potrebna naprava za dostop do interneta. Funkcije, ki so na voljo na spletnem mestu, je mogoče v celoti uporabljati pod pogojem, da lokalni operater izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve, določene v oddelku VIII. Lokalni operater nosi izključno odgovornost za zagotavljanje skladnosti med svojim računalniškim sistemom in spletnim mestom.
 9. Podjetje Janssen Polska si pridržuje pravico do začasne prekinitve, ukinitve ali spremembe funkcij, ki so na voljo na spletnem mestu, iz pravnih ali tehničnih razlogov, ki vključujejo:
 • zahteve v zvezi z zasebnostjo ali varstvom podatkov ali druga pravna vprašanja, povezana z vsebino ali delovanjem spletnega mesta;
 • tehnične težave, povezane z delovanjem spletnega mesta ali interneta.
 1. Lokalni operater in podjetje Janssen Polska nista odgovorna v primeru, da spletno mesto ni na voljo zaradi razlogov, na katere ne moreta vplivati, in zaradi nepredvidenih okoliščin.
 2. Podjetje Janssen Polska si pridržuje pravico do tega, da kadar koli in iz katerega koli razloga delovanje spletnega mesta prekine ali spletno mesto ukine.
 3. Dejstvo, da spletna mesta tretjih strani vsebujejo povezave do tega spletnega mesta ne pomeni, da podjetje Janssen Polska ali lokalni operater dovoljujeta ali sta odgovorna za delovanje ali vsebino zadevnih spletnih mest tretjih strani.
 4. Podjetje Janssen Polska in lokalni operater nista odgovorna za kakršno koli malomarnost pri opravljanju svojih dolžnosti v skladu s temi pogoji in pogoji uporabe, če do nje pride iz razlogov, za katere nista odgovorna.
 5. Podjetje Janssen Polska in lokalni operater nista odgovorna za morebitne izgube ali škodo, ki jo utrpijo uporabniki zaradi višje sile, izpadov električne energije, delovnih sporov, pravnih predpisov, malomarnosti ali neukrepanja organov, telekomunikacijskih okvar ali kakršnih koli zamud ali okvar, ki jih povzročijo tretje strani. V teh primerih si podjetje Janssen Polska pridržuje pravico do ukinitve ali začasne prekinitve delovanja spletnega mesta, ne da bi za to prevzel kakršno koli odgovornost.
 6. Podjetje Janssen Polska in lokalni operater nista odgovorna za okvare naprav ali programske opreme uporabnikov, zaradi katerih uporabniki ne morejo dostopati do spletnega mesta ali stopiti v stik s spletnim mestom, ne glede na njihovo lokacijo in kraj, na katerem se upravljajo.
 7. Ustrezni lokalni operaterji nosijo izključno odgovornost za informacije in gradivo, ki se objavljata na lokalnih različicah spletnega mesta iz oddelka I.1.
 
III. Politika spletnega mesta v zvezi z varstvom zasebnosti
Informacije o varstvu zasebnosti so na voljo na povezavi o politiki varstva zasebnosti.
 
IV. Pravila za uporabo spletnega mesta in preprečevanje zlorab
Uporabniki morajo spletno mesto uporabljati za namene in na način, ki so določeni v teh pogoji in pogojih uporabe. To pomeni, da uporabniki spletnega mesta ne uporabljajo za katere koli druge namene ali na kateri koli drug način.
 1. Uporabniki spletnega mesta ne uporabljajo na nepoštene načine. Poleg tega je uporabnikom prepovedana kakršna koli dejavnost, zaradi katere bi bilo lahko delovanje spletnega mesta prekinjeno ali moteno.
 2. Podjetje Janssen Polska si pridržuje pravico do začasne prekinitve ali zavrnitve dostopa do spletnega mesta ali njegovih delov, če uporabnik krši te pogoje in pogoje uporabe, pravne predpise oziroma načela družbenega sobivanja ali zglednega vedenja.
 
V. Intelektualna lastnina
 1. Vse avtorske pravice, blagovne znamke ter druge pravice intelektualne lastnine, ki so povezane s spletnim mestom ali se na njem uporabljajo, so v izključni lasti podjetja Janssen Polska ali lokalnega operaterja. Brez predhodnega dovoljenja podjetja Janssen Polska ali ustreznega lokalnega operaterja je prepovedano kopirati, razširjati, javno predstavljati ali ustvarjati izpeljana dela na podlagi spletnega mesta ali katerega koli gradiva, pridobljenega na spletnem mestu.
 2. Pravice intelektualne lastnine podjetja Janssen Polska ali lokalnega operaterja je prepovedano uporabljati za namene, ki niso strogo povezani z uporabo spletnega mesta v skladu s temi pogoji in pogoji uporabe.
 
VI. Storitve na spletnem mestu
 1. Na spletnem mestu podjetje Janssen Polska uporabnikom ponuja zlasti naslednje funkcije:

  1. v okviru zagotavljanja informacij o zdravstvenih ustanovah, ki ponujajo zdravstvene storitve v zvezi z določenimi boleznimi – objavo informacij o zdravstvenih ustanovah in njihovi dejavnosti na spletnem mestu, vključno s kontaktnimi podatki, in sicer po tem, ko lokalni operater preveri prijavo zadevne ustanove, tj. verodostojnost sporočenih podatkov in njihovo skladnost s politiko skupine Janssen Group;
  2. v okviru zagotavljanja informacij o združenjih bolnikov v zvezi z določenimi boleznimi – objavo informacij o združenjih bolnikov in njihovi dejavnosti na spletnem mestu, vključno s kontaktnimi podatki, in sicer po tem, ko lokalni operater preveri prijavo zadevnega združenja, tj. verodostojnost sporočenih podatkov in njihovo skladnost s politiko skupine Janssen Group;
  3. v okviru zagotavljanja informacij o dogodkih, ki jih organizirajo združenja bolnikov – objavo informacij o zadevnem dogodku, ki ga prijavijo ta združenja, na spletnem mestu, in sicer po tem, ko lokalni operater preveri prijavo, tj. verodostojnost sporočenih podatkov in njihovo skladnost s politiko skupine Janssen Group;
  4. možnost posredovanja in objave novega gradiva na spletnem mestu po tem, ko je verodostojnost gradiva in njegovo skladnost s politiko skupine Janssen Group preveril zadevni lokalni operater;
  5. druge storitve, v zvezi s katerimi podjetje Janssen Polska določi ločene pogoje in pogoje uporabe, in sicer v obliki priloge k tem pogojem in pogojem uporabe.

 2. Preverjanje prijav iz oddelkov VI.1.1–VI.1.3 poteka izključno s pomočjo obrazca, ki je na voljo na spletnem mestu in ki ga izpolni uporabnik v skladu s pravili, ki so v njem določena (v nadaljnjem besedilu: prijava).
 3. Prijave lokalni operater preveri takoj, in sicer v roku 14 dni od prejema pravilno izpolnjenega obrazca.
 4. Lokalni operater ima pravico do tega, da prijavo oceni negativno in informacij, navedenih v prijavi, ne objavi na spletnem mestu, če se v okviru preverjanja iz oddelkov VI.1.1–VI.1.3 izkaže, da so podatki neresnični ali nepopolni ali da prijava ni v skladu s politiko skupine Janssen Group ali če je prijava v nasprotju s temi pogoji in pogoji uporabe, pravnimi predpisi oziroma načeli družbenega sobivanja ali zglednega vedenja.
 5. Če je v okviru preverjanja prijava ocenjena pozitivno, se lahko na spletnem mestu objavijo povezava do uporabnikovega spletnega mesta ter osnovni kontaktni podatki ali podatki o zadevnem dogodku in uporabnikov logotip; z objavo logotipa ali drugih označb na spletnem mestu podjetje Janssen Polska oziroma lokalni operater ne kršita kakršnih koli pravic intelektualne lastnine uporabnika.
 6. Posredovanje gradiva in njegova objava na spletnem mestu sta mogoča po predhodnem preverjanju, opisanem zgoraj, na podlagi individualnih dogovorov z zadevnim lokalnim operaterjem.
 7. Če se na spletnem mestu objavijo kakršna koli dela ali druge pravice intelektualne lastnine uporabnika, se šteje, da je uporabnik podjetju Janssen Polska podelil pravico do njihove uporabe na spletnem mestu.
 
VII. Pritožbe
 1. Pritožbe v zvezi s spletnim mestom je mogoče posredovati v kakršni koli obliki, vključno prek naslova e-pošte zadevnega lokalnega operaterja, ki je v primeru podjetja Johnson & Johnson d.o.o.: slovenija@janssen4patients.com.
 2. V pritožbi je treba navesti vsaj ime in priimek ali ime podjetja pritožnika ter podroben opis in razlog za pritožbo.
 3. Pritožbe se preučijo takoj po njihovem prejemu v skladu z vrstnim redom, po katerem so bile posredovane, in sicer najpozneje v roku 14 dni od dneva, ko je zadevni lokalni operater pritožbo prejel.
 4. Stran, ki pritožbo posreduje, prejme obvestilo o rezultatu obravnave pritožbe po isti poti, ki je bila uporabljena za njeno posredovanje, ali v obliki pisma, poslanega na naslov, ki je naveden v pritožbi.
 
VIII. Tehnične zahteve
 Ustrezna uporaba spletnega mesta je mogoča samo, če uporabnikov informacijsko-komunikacijski sistem izpolnjuje naslednje minimalne tehnične zahteve:
 1. Uporabnikov računalnik/tablični računalnik/pametni telefon mora biti povezan z internetom prek povezave ISDN z minimalno pasovno širino 1,5 Mb/s.
 2. Uporabnik mora uporabljati najnovejšo različico enega od naslednjih brskalnikov: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox ali Safari, razširitev trenutnega predvajalnika Adobe Flash Player pa mora biti omogočena.
 3. Uporabnikova naprava mora biti opremljena s 2,33-GHz ali hitrejšim procesorjem, združljivim z arhitekturo x86, ali z 1,6-GHz ali hitrejšim procesorjem Intel® Atom™ za mini prenosne računalnike (netbooke), 1 GB RAM in zvočno kartico s pravilno priključenimi zvočniki.
 
IX. Obdelava osebnih podatkov
Uporabnikovi osebni podatki se obdelajo v skladu z veljavnimi lokalnimi pravnimi predpisi, in sicer izključno v obsegu, ki je potreben za preverjanje prijave. Upravljavci podatkov so: za poljski trg – Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. iz Varšave, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varšava; za češki trg – Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha; za slovaški trg – Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava; za madžarski trg – Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapest; za romunski trg – Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti; za slovenski trg – Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana; za hrvaški trg – Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, a nujno za uporabo spletnega mesta. Oseba, ki posreduje svoje osebne podatke, ima pravico, da do njih dostopa in jih popravi.
 
XI. Končne določbe
 1. Pravo, ki ureja pravice in dolžnosti uporabnikov, je pravo jurisdikcije, v kateri ima sedež lokalni operater, ki je odgovoren za upravljanje spletnega mesta na zadevnem lokalnem trgu, in sicer je to:

  • za uporabnike iz Poljske: poljsko pravo;
  • za uporabnike iz Češke republike: češko pravo;
  • za uporabnike iz Slovaške: slovaško pravo;
  • za uporabnike iz Madžarske: madžarsko pravo;
  • za uporabnike iz Hrvaške: hrvaško pravo;
  • za uporabnike iz Slovenije: slovensko pravo;
  • za uporabnike iz Romunije: romunsko pravo.

 2. Vse zadeve, ki vključujejo uporabnika in podjetje Janssen Polska, ureja poljsko pravo.
 3. Podjetje Janssen Polska si pridržuje pravico do prenosa nekaterih ali vseh pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz teh pogojev in pogojev uporabe ter delovanja spletnega mesta, na tretjo stran. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Janssen Polska uporabnik ne dodeljuje ali odstopa od pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz teh pogojev in pogojev uporabe ali iz uporabe spletnega mesta.
 4. V primeru, da določeni pogoji ali pogoji uporabe postanejo neveljavni ali brez učinka na podlagi veljavnih pravnih predpisov, to ne vpliva na veljavnost in učinek drugih pogojev in pogojev uporabe.
 5. Podjetje Janssen Polska lahko dostop uporabnika do spletnega mesta zavrne, če uporabnik krši te pogoje in pogoje uporabe ali če podjetje Janssen Polska ugotovi, da bi lahko ravnanje uporabnika pomenilo odgovornost katerega koli podjetja, ki sodi v skupino Janssen Group, ali odgovornost tretje strani.