Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Zmluvné podmienky
a podmienky používania webovej stránky JANSSEN 4 PATIENTS

I. Vymedzenia pojmov
 1. Webová stránka – online platforma prevádzkovaná na stránke janssen4patients.com, prostredníctvom ktorej sa poskytujú funkcie určené pre používateľov na miestnych trhoch:

  1. v Poľsku zabezpečovaná spoločnosťou Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warsawa;
  2. na Slovensku zabezpečovaná spoločnosťou Janssen, divízia Johnson & Johnson, r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava;
  3. v Českej republike zabezpečovaná spoločnosťou Janssen-Cilag, r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha;
  4. v Maďarsku zabezpečovaná spoločnosťou Janssen-Cilag, Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapest;
  5. v Rumunsku zabezpečovaná spoločnosťou Johnson & Johnson România, SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti;
  6. v Slovinsku zabezpečovaná spoločnosťou Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana;
  7. v Chorvátsku zabezpečovaná spoločnosťou Johnson & Johnson, S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb.

 2. Funkcie – dané možnosti a formy používania webovej stránky, ktoré zahŕňajú najmä spoločné využívanie:

  1. informácií o zariadeniach zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytujú služby zdravotnej starostlivosti, podľa jednotlivých ochorení;
  2. informácií o pacientskych organizáciách, podľa jednotlivých ochorení;
  3. informácií o podujatiach, ktoré organizujú pacientske organizácie, podľa jednotlivých ochorení;
  4. materiálov, ktoré sú podrobne uvedené v oddiele VI.

 3. Materiál – jednotlivý materiál, vrátane audiovizuálneho materiálu, ktorý je bezplatne k dispozícii na webovej stránke a ku ktorému má prístup každý používateľ webovej stránky, a to kdekoľvek a kedykoľvek.
 4. Používateľ – každá osoba, ktorá navštívi webovú stránku a je príjemcom materiálov zverejnených na webovej stránke, ako aj každý subjekt, ktorý používa jednotlivé funkcie v súlade s oddielom VI.
 5. Janssen Group – skupina spoločností Johnson & Johnson, ktorá zahŕňa spoločnosť Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. vo Varšave, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warsaw.
 6. Miestny prevádzkovateľ – jednotlivá spoločnosť, ktorá patrí do skupiny Janssen Group a ktorá je v zmysle týchto zmluvných podmienok a podmienok používania zodpovedná za funkcie webovej stránky a jej náležité fungovanie na príslušnom miestnom trhu, t. j.:

  1. na poľskom trhu: Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o. vo Varšave;
  2. na českom trhu: Janssen-Cilag, s.r.o. v Prahe;
  3. na slovenskom trhu: Janssen, divízia Johnson & Johnson, s.r.o., CBC III, v Bratislave;
  4. na maďarskom trhu: Janssen-Cilag, Kft., v Budapešti;
  5. na chorvátskom trhu: Johnson & Johnson, S.E. d.o.o. v Záhrebe;
  6. na slovinskom trhu: Johnson & Johnson, d.o.o. v Ľubľane;
  7. na rumunskom trhu: Johnson & Johnson România, SRL, v Bukurešti.
 
II. Všeobecné ustanovenia
V týchto zmluvných podmienkach a podmienkach používania (ďalej len „zmluvné podmienky a podmienky používania“) sa stanovujú pravidlá pre používateľov využívajúcich funkcie a zodpovednosť miestnych prevádzkovateľov za webovú stránku na príslušných miestnych trhoch, ako aj povinnosti spoločnosti Janssen Polska, ktoré vyplývajú z prevádzkovania a koordinovania webovej stránky.
 1. Miestni prevádzkovatelia musia používať a spravovať webovú stránku na príslušnom miestnom trhu v súlade s platnými právnymi predpismi, sociálnymi a etickými normami, osvedčenými postupmi a týmito zmluvnými podmienkami a podmienkami používania.
 2. Vlastníkom a koordinátorom webovej stránky je spoločnosť Janssen-Cilag Polska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością vo Varšave, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warsawa, zapísaná do obchodného registra v rámci vnútroštátneho súdneho registra pod vedením Okresného súdu hlavného mesta Varšava vo Varšave, divízia XIII (obchodné veci a veci vnútroštátneho súdneho registra), pod číslom 0000143626, NIP (daňové identifikačné číslo): 5222665719, REGON (štatistické číslo): 015296339, e-mail adresa: info@janssen.pl (ďalej len „Janssen Polska“ alebo „koordinátor“).
 3. Prostredníctvom tejto webovej stránky bude spoločnosť Janssen Polska a miestni prevádzkovatelia poskytovať používateľom prístup k materiálom a príležitosť na využívanie funkcií webovej stránky, v súlade s týmito zmluvnými podmienkami a podmienkami používania.
 4. Miestni prevádzkovatelia budú zodpovednými subjektmi voči miestnym používateľom, najmä za nesprávne fungovanie funkcií webovej stránky, v súlade s týmito zmluvnými podmienkami a podmienkami používania.
 5. Používatelia majú kedykoľvek prístup k týmto zmluvným podmienkam a podmienkam používania prostredníctvom odkazu v spodnej časti webovej stránky, ktorý je uvedený na každej strane webovej stránky, a môžu si ich aj vytlačiť.
 6. Webová stránka je dostupná v jazykových verziách všetkých miestnych prevádzkovateľov a tiež v angličtine a je určená pre používateľov, podľa konkrétneho miesta, kde používajú webovú stránku.
 7. Miestny operátor ani spoločnosť Janssen Polska nie sú poskytovateľmi internetových služieb. Na používanie webovej stránky je nevyhnutné zariadenie s prístupom na internet. Funkcie ponúkané na webovej stránke je možné využívať v plnej miere za predpokladu, že miestny prevádzkovateľ spĺňa príslušné technické požiadavky stanovené v oddiele VIII. Miestny prevádzkovateľ bude výhradne zodpovedný za zabezpečenie súladu medzi jeho počítačovým systémom a webovou stránkou.
 8. Spoločnosť Janssen Polska si vyhradzuje právo pozastaviť, zrušiť alebo upraviť funkcie ponúkané na webovej stránke zo zákonných alebo z technických dôvodov vrátane:
 • požiadaviek na ochranu súkromia alebo ochranu údajov alebo iných právnych otázok týkajúcich sa obsahu alebo fungovania webových stránok;
 • technických problémov týkajúcich sa fungovania webovej stránky alebo internetu.
 1. Miestny prevádzkovateľ ani spoločnosť Janssen Polska nebudú zodpovedať za nedostupnosť webovej stránky z dôvodov, ktoré sú mimo ich kontroly, či v prípade neočakávaných okolností.
 2. Spoločnosť Janssen Polska si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov pozastaviť alebo odstaviť webovú stránku.
 3. Skutočnosť, že webové stránky tretích strán obsahujú odkazy na túto webovú stránku, neznamená, že spoločnosť Janssen Polska alebo miestny prevádzkovateľ povoľuje alebo zodpovedá za fungovanie alebo obsah takýchto webových stránok tretích strán.
 4. Spoločnosť Janssen Polska ani miestny prevádzkovateľ nenesú zodpovednosť za zanedbanie vykonania ich povinností v zmysle týchto zmluvných podmienok a podmienok používania, ak to bolo zapríčinené dôvodmi, za ktoré nie sú zodpovední.
 5. Spoločnosť Janssen Polska ani miestny prevádzkovateľ nenesú zodpovednosť za prípadné straty alebo škody, ktoré utrpeli používatelia v dôsledku vyššej moci, prerušení dodávok energie, pracovných sporov, právnych predpisov, nedbanlivosti alebo nekonania úradov, telekomunikačných porúch alebo omeškaní či porúch spôsobených tretími stranami. V takých prípadoch si spoločnosť Janssen Polska vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť prevádzku webovej stránky bez toho, aby jej z tohto dôvodu vznikla akákoľvek zodpovednosť.
 6. Spoločnosť Janssen Polska ani miestny prevádzkovateľ nebudú zodpovedať za poruchy zariadení alebo softvérov, ktoré používajú používatelia, ktoré budú používateľom brániť v prístupe na webovú stránku alebo spojení s webovou stránkou, bez ohľadu na ich miesto výkonu činnosti.
 7. Príslušní miestni prevádzkovatelia budú výhradne zodpovedať za informácie a materiály zverejnené na miestnych verziách webovej stránky uvedenej v oddiele I.1.
 
III. Pravidlá ochrany súkromia na webovej stránke
 1. Pravidlá ochrany súkromia sú dostupné prostredníctvom odkazu Pravidlá ochrany súkromia.
 
IV. Pravidlá používania webovej stránky a prevencia zneužívania
 1. Používatelia by mali webovú stránku používať na také účely a takým spôsobom, ktoré sú uvedené v týchto zmluvných podmienkach a podmienkach používania. To znamená, že používatelia nesmú používať webovú stránku na žiadne iné účely ani žiadnym iným spôsobom.
 2. Používatelia nesmú pri používaní webovej stránky uplatňovať nečestné metódy. Okrem toho sa používateľom zakazuje vykonávať také kroky, ktoré by mohli viesť k prerušeniu alebo narušeniu fungovania webovej stránky.
 3. Spoločnosť Janssen Polska si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zamietnuť prístup k webovej stránke alebo jej častiam, ak konanie používateľa porušuje tieto zmluvné podmienky a podmienky používania, právne predpisy, zásady spoločenského spolužitia alebo dobré zvyky.
 
V. Duševné vlastníctvo
 1. Všetky autorské práva, ochranné známky a ďalšie práva duševného vlastníctva týkajúce sa tejto webovej stránky alebo použité v súvislosti s ňou budú náležať výhradne spoločnosti Janssen Polska alebo miestnemu prevádzkovateľovi. Bez písomného súhlasu spoločnosti Janssen Polska alebo príslušného miestneho prevádzkovateľa nesmie nikto kopírovať, šíriť ani verejne prezentovať obsah webovej stránky či vytvárať odvodené diela na základe tejto webovej stránky alebo akýchkoľvek iných materiálov získaných z webovej stránky.
 2. Je zakázané používať práva duševného vlastníctva, ktoré náležia spoločnosti Janssen Polska alebo miestnemu prevádzkovateľovi, na iné účely ako účely výhradne spojené s používaním webovej stránky v súlade s týmito zmluvnými podmienkami a podmienkami používania.
 
VI. Služby poskytované na webovej stránke
 1. Prostredníctvom webovej stránky poskytuje spoločnosť Janssen Polska používateľom predovšetkým nasledujúce funkcie:

  1. v rámci spoločného využívania informácií o zariadeniach zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytujú služby zdravotnej starostlivosti, podľa jednotlivých ochorení – zverejnenie informácií o zariadeniach zdravotnej starostlivosti a ich činnosti na webovej stránke, vrátane kontaktných údajov, po predchádzajúcom overení zo strany miestneho prevádzkovateľa, čo sa týka správy o danom zariadení, a teda, či sú nahlásené údaje pravdivé a v súlade s politikou spoločnosti Janssen Group;
  2. v rámci spoločného využívania informácií o pacientskych organizáciách, podľa jednotlivých ochorení – zverejnenie informácií o pacientskych organizáciách a ich činnosti na webovej stránke, vrátane kontaktných údajov, po predchádzajúcom overení zo strany miestneho prevádzkovateľa, čo sa týka správy o danej organizácii, a teda, či sú nahlásené údaje pravdivé a v súlade s politikou spoločnosti Janssen Group;
  3. v rámci spoločného využívania informácií o podujatiach, ktoré organizujú pacientske organizácie, podľa jednotlivých ochorení – zverejnenie informácií o danom podujatí podľa správy od vyššie uvedených organizácií na webovej stránke, po predchádzajúcom overení správy zo strany miestneho prevádzkovateľa, a teda, či sú nahlásené údaje pravdivé a v súlade s politikou spoločnosti Janssen Group;
  4. možnosť predloženia a zverejnenia nového materiálu na webovej stránke po jeho predchádzajúcom overení zo strany príslušného miestneho prevádzkovateľa, pokiaľ ide o to, či je pravdivý a v súlade s politikou spoločnosti Janssen Group;
  5. ďalšie služby, ktorých zmluvné podmienky a podmienky používania uvedie spoločnosť Janssen Polska osobitne vo forme prílohy k týmto zmluvným podmienkam a podmienkam používania.

 2. Overenie správ uvedených v oddieloch VI.1.1 – VI.1.3 sa bude vykonávať výhradne prostredníctvom formulára dostupného na tejto webovej stránke, ktorý používateľ vyplní v súlade s pravidlami stanovenými v tomto formulári (ďalej len „správa“).
 3. Správy bude miestny prevádzkovateľ overovať ihneď, najneskôr však do 14 dní od doručenia správne vyplneného formulára.
 4. Miestny prevádzkovateľ má právo posúdiť danú správu s negatívnym výsledkom a zamietnuť zverejnenie informácií obsiahnutých v správe na webovej stránke, ak sa pri overení uvedenom v oddieloch VI.1.1 – VI.1.3 preukáže, že dané údaje nie sú pravdivé alebo úplné, alebo že správa nie je v súlade s politikou spoločnosti Janssen Group, alebo ak správa porušuje tieto zmluvné podmienky a podmienky používania, právne predpisy, zásady spoločenského spolužitia alebo dobré zvyky.
 5. Ak sa správa overí s pozitívnym výsledkom, môže sa na webovej stránke zverejniť odkaz na webovú stránku používateľa spolu so základnými kontaktnými údajmi alebo údajmi o danom podujatí a logom používateľa, pričom zverejnenie loga alebo iných označení na webovej stránke zo strany spoločnosti Janssen Polska alebo miestneho prevádzkovateľa nebude predstavovať porušenie práv duševného vlastníctva používateľa.
 6. Predloženie materiálu a jeho zverejnenie na webovej stránke bude možné po predchádzajúcom overení, ako sa uvádza vyššie, na základe jednotlivých dohovorov s príslušným miestnym prevádzkovateľom.
 7. Ak sa na webovej stránke zverejnia akékoľvek diela alebo iné práva duševného vlastníctva používateľa, bude sa mať za to, že používateľ udelil spoločnosti Janssen Polska právo na ich použitie na webovej stránke.
 
VII. Sťažnosti
 1. Sťažnosti týkajúce sa webovej stránky sa môžu predkladať v akejkoľvek forme, vrátane predloženia na e-mailovú adresu príslušného miestneho prevádzkovateľa, t. j. 
 2. Sťažnosť by mala obsahovať aspoň meno a priezvisko alebo obchodné meno sťažovateľa, ako aj podrobný opis a dôvod sťažnosti.
 3. Sťažnosti sa musia posúdiť bezprostredne po ich doručení, podľa poradia ich predloženia, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď príslušný miestny prevádzkovateľ dostal danú sťažnosť.
 4. Strana predkladajúca sťažnosť bude informovaná o výsledku posúdenia sťažnosti prostredníctvom rovnakého kanála, aký bol použitý na predloženie sťažnosti, alebo prostredníctvom listu zaslaného na adresu uvedenú v sťažnosti.
 
VIII. Technické požiadavky
Náležité používanie webovej stránky je možné len v prípade, že systém IKT používateľa spĺňa nasledujúce minimálne technické požiadavky:
 1. Používateľov počítač/tablet/smartfón musí byť pripojený k internetu prostredníctvom linky s minimálnou šírkou pásma ISDN 1,5 Mb/s.
 2. Používateľ musí používať najnovšiu verziu jedného z nasledujúcich prehliadačov: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox alebo Safari, so zapnutou podporou aktuálneho rozšírenia Adobe Flash Player.
 3. Zariadenie používateľa musí byť vybavené 2,33 GHz alebo rýchlejším x86-kompatibilným procesorom alebo 1,6 GHz alebo rýchlejším procesorom Intel® Atom™ v prípade netbookov, 1 GB RAM a zvukovou kartou so správne zapojenými reproduktormi.
 
IX. Spracovanie osobných údajov
Údaje používateľov sa musia spracovávať v súlade s platnými miestnymi právnymi predpismi, a to výlučne do takej miery, ako je nevyhnutné na overenie správy. Správca údajov: v prípade poľského trhu – spoločnosť Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o. vo Varšave, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warsawa; v prípade českého trhu – spoločnosť Janssen-Cilag, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha; v prípade slovenského trhu – spoločnosť Janssen, divízia Johnson & Johnson, s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava; v prípade maďarského trhu – spoločnosť Janssen-Cilag, Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapest; v prípade rumunského trhu – spoločnosť Johnson & Johnson România, SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti; v prípade slovinského trhu – spoločnosť Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana; v prípade chorvátskeho trhu – spoločnosť Johnson & Johnson, S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na používanie webovej stránky. Osoby, ktoré poskytujú svoje osobné údaje, majú právo na prístup k týmto údajom a ich opravu.
 
X. Záverečné ustanovenia
 1. Zákon, ktorým sa upravujú práva a povinnosti používateľov, predstavuje zákon jurisdikcie, v rámci ktorej má miestny prevádzkovateľ zodpovedný za prevádzku webovej stránky na danom miestnom trhu svoje sídlo, t. j.:

  1. v prípade používateľov z Poľska: poľský zákon;
  2. v prípade používateľov z Českej republiky: český zákon;
  3. v prípade používateľov zo Slovenska: slovenský zákon;
  4. v prípade používateľov z Maďarska: maďarský zákon;
  5. v prípade používateľov z Chorvátska: chorvátsky zákon;
  6. v prípade používateľov zo Slovinska: slovinský zákon;
  7. v prípade používateľov z Rumunska: rumunský zákon.

 2. Všetky náležitosti týkajúce sa používateľa a spoločnosti Janssen Polska sa budú riadiť poľským zákonom.
 3. Spoločnosť Janssen Polska si vyhradzuje právo postúpiť niektoré alebo všetky práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok a podmienok používania a z fungovania webovej stránky tretej strane. Bez písomného súhlasu spoločnosti Janssen Polska nesmie používateľ postúpiť žiadne práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok a podmienok používania alebo z fungovania webovej stránky, ani sa ich nesmie vzdať.
 4. Ak by sa dané zmluvné podmienky alebo podmienky používania stali neplatnými alebo neúčinnými s ohľadom na platné právne predpisy, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť iných zmluvných podmienok a podmienok používania.
 5. Spoločnosť Janssen Polska môže odmietnuť ďalej poskytovať používateľovi prístup k webovej stránke, ak používateľ porušuje tieto zmluvné podmienky a podmienky používania, alebo ak spoločnosť Janssen Polska usúdi, že konanie používateľa by mohlo viesť k zodpovednosti niektorej zo spoločností patriacich do skupiny Janssen Group alebo zodpovednosti tretej strany.