Lekárske vyšetrenia a laboratórne testy

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Ak čítate tento text, pravdepodobne ste sa už stretli s odborníkom na liečbu mnohopočetného myelómu. Kvôli kostným problémom, ktoré toto ochorenie spôsobuje, budete možno potrebovať traumatologickú či ortopedickú starostlivosť alebo rádioterapiu, pri ktorej sa ožarujú bolestivé a poškodené časti kostí s cieľom zmierniť ťažkosti.

Diagnózu mnohopočetného myelómu je možné potvrdiť len vykonaním série laboratórnych testov, testov kostnej drene a diagnostických zobrazovacích techník. Na základe vykonaných testov získa lekár jasný klinický obraz o stave ochorenia a bude sa vedieť rozhodnúť o potrebnom spôsobe liečby. V prípade potreby liečby lekári určia, ktorá liečba je pre vás najvhodnejšia a budú vás informovať o jej očakávaných výsledkoch.

Tabuľka s určitými laboratórnymi hodnotami

Laboratórny test Názov testu Referenčná hodnota Jednotka Komentár
Krvný obraz Počet leukocytov 4,0-10,0 x 109/l Vzhľadom na nízky počet leukocytov ste náchylnejší na infekcie
Počet erytrocytov (muž) 4,5-6,3 x 1012/l Anémia v dôsledku nízkeho počtu erytrocytov
Počet erytrocytov (žena) 4,2-5,4 x 1012/l
Hemoglobín (muž) 140-180 g/l Anémia v dôsledku nízkej koncentrácie hemoglobínu
Hemoglobín (žena) 120-160 g/l
Hematokrit (muž) 0,40-0,54   Pokles objemu hematokritu indikuje anémiu, zvýšenie indikuje dehydratáciu
Hematokrit (žena) 0,37-0,47
Krvné doštičky 140-340 x 109/l Vzhľadom na nízky počet krvných doštičiek ste náchylnejší na krvácanie
Biochémia Močovina 2,8-7,5 mmol/l Koncentrácia močoviny sa zvyšuje v dôsledku narušenej funkcie obličiek
Kreatinín 44-97 µmol/l V dôsledku narušenej funkcie obličiek je zvýšená koncentrácia kreatinínu
Vápnik 2,1-2,6 mmol/l Koncentrácie vápnika sú často zvýšené v dôsledku degradácie kostí u pacientov s mnohonásobným myelómom
Albumíny 32-55 g/l Pacienti s mnohopočetným myelómom majú často zníženú koncentráciu albumínu
Proteíny celkovo 65-80 g/l Pacienti s mnohopočetným myelómom majú zvýšenú koncentráciu proteínov v dôsledku monoklonálneho imunoglobulínu
Monoklonálny imunoglobulín 0 g/l Prítomnosť abnormálnych proteínov u pacientov s mnohopočetným myelómom

Kocijančič A., Mrevlje F.,Š tajer D.: Interna medicina. Ljubljana-Littera picta, 2005; Electrophoresis

 • Krvné testy

  Krvnými testami sa zisťuje počet červených krviniek (erytrocytov), bielych krviniek (leukocytov), krvných doštičiek (trombocytov) a to, v akom sú pomere.

 • Elektroforéza proteínov

  zisťuje sa koncentrácia paraproteínu (monoklonálny proteín, M-proteín) 

 • Paraproteín, M-proteín

  Proteín (bielkovina), ktorý sa nachádza v sére a/alebo moči u 98 % pacientov s mnohopočetným myelómom. Jeho identifikácia a stanovenie množstva v krvi alebo moči je nevyhnutná na stanovenie diagnózy a vyhodnotenie úspešnosti liečby. 

  Počas liečby sa v pacientovej krvi meria rôzne množstvo všetkých proteínov, pričom pravidelne sa monitoruje aj hladina M-proteínu v krvi a/alebo moči. Dynamika mnohopočetného myelómu a to, ako reaguje na liečbu, sa sleduje pomocou elektroforézy proteínov. Ak je liečba účinná, hodnoty sa znižujú.

 • Imunofixácia a imunoelektroforéza

  Pomocou tohto dodatočného testovania sa dajú získať údaje o podtype M-proteínu.

 • Vyšetrenie proteínov v 24-hodinovom moči

  Rozvoj ochorenia sa sleduje zisťovaním koncentrácií ľahkých a ťažkých reťazcov proteínov vylučovaných močom. Vyšetrenie proteínov v 24-hodinovom moči ponúka presné informácie, v posledných rokoch ho však využívajú lekári menej.

 • Stanovenie voľných ľahkých reťazcov imunoglobulínov v krvnom sére

  Stanovenie hodnôt ľahkých reťazcov imunoglobulínov v krvi pomáha pri diagnostikovaní a hodnotení dynamiky ochorenia aodpovede na liečbu. 

  Koncentrácia voľných ľahkých reťazcov (pri ktorých rozlišujeme typ kappa a lambda) sa môže stanoviť najmä v krvi, ale môže sa otestovať aj moč alebo mozgovomiechový mok (tekutina nachádzajúca sa v priestore  okolo mozgu a miechy).

 • Vyšetrenie kostnej drene

  U pacientov s mnohopočetným myelómom sa môže percento nádorových plazmatických buniek v kostnej dreni pohybovať od 10 do 100 %. Plazmatické bunky môžu rásť dokonca v celej oblasti alebo len v niektorých oblastiach.

  Vyšetrenie kostnej drene je kľúčovým vyšetrením pri diagnostikovaní mnohopočetného myelómu. Toto vyšetrenie je zásadné z pohľadu zistenia možných genetických zmien chorobných buniek. Vytvorí sa tzv. chromozómová mapa, resp. karyotyp. Vďaka tomu možno zistiť chromozómové abnormality z hľadiska štruktúry či počtu. Lekári budú hľadať niektoré najvýznamnejšie chromozómové abnormality. Vyšetrením chromozómov získa váš lekár dôležité informácie o tom, ako sa ochorenie vyvíja. Takto zistí, či je možné očakávať rýchlu a postupnú progresiu ochorenia, alebo nie a podľa toho správne naplánovať liečbu.

   

 • Sternálna punkcia kostnej drene

  Počas tohto výkonu preniká lekár špeciálnou ihlou do hrudnej kosti, pričom z nej odsaje malé množstvo kostnej drene. Postačovať bude 5 – 10 ml kostnej drene alebo tkaniva. Ide o ambulantný zákrok a pacient nemusí prísť nalačno. Zákrok trvá len pár minút.

 • Biopsia kostnej drene

  Počas tohto zákroku odoberie lekár pomocou dutej ihly kúsok kosti a kostnej drene zo zadnej časti vašej panvovej kosti. Toto vyšetrenie je o niečo náročnejšie ako punkcia kostnej drene, no dá sa pomocou neho presnejšie zhodnotiť percento nádorových plazmatických buniek v kostnej dreni. 

 • Poškodenie kostí

  Mnohopočetný myelóm môže poškodiť kosti a to je aj dôvod, prečo sa vykonávajú vyšetrenia kostí (zobrazovacia diagnostika). Tieto vyšetrenia sú úplne bezbolestné. Môžu sa nájsť známky osteoporózy (rednutia kostí), predchádzajúce alebo aktuálne zlomeniny či zmeny v zložení kostí. Tieto vyšetrenia sú dôležité pri plánovaní spôsobu liečby a neskôr pri monitorovaní progresie ochorenia.

 • RTG vyšetrenie kostry (skeletu)

  Pomocou vyšetrenia skeletu sa zistí, či sa na kostiach nachádzajú zmeny, ktoré sú pre toto ochorenie typické a či už došlo k poškodeniu kostí. Tmavé miesta na RTG snímke označujú miesta s poškodením kostí. Môže ísť o osteoporózu (rednutie kostí), osteolytické zmeny kostí (ohraničené oblasti osteoporózy), kolaps, poranenie stavcov a patologické zlomeniny. Táto diagnostická metóda však ukazuje poškodenie len na miestach, kde je už pokročilé.

 • MR a CT sken

  Ak sa pomocou bežných vyšetrení kostry nezistia žiadne zmeny na kostiach, zrealizuje sa vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie (MR) a počítačovej tomografie (CT) s cieľom zistiť prítomnosť a rozsah mnohopočetného myelómu. Tieto vyšetrenia dokážu v prípade potreby presnejšie určiť patologické zmeny kostí. Pomocou MR a CT vyšetrenia sa získajú informácie, ktoré sú užitočnejšie aj presnejšie ako RTG vyšetrenia kostry.

  Špeciálne PET/CT vyšetrenie poskytuje informácie o aktívnych poškodeniach kostí ako aj o mnohopočetnom myelóme nachádzajúcom sa mimo kostnej drene, no toto vyšetrenie sa len zriedkavo vykonáva u pacientov s mnohopočetným myelómom. Taktiež sa používa aj na hodnotenie účinnosti liečby.

   

Zobraziť viac