Psychosociálna liečba

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Lieky sú základom terapie schizofrénie. Existujú však aj iné formy liečby, hlavne ak si pacient nie je vedomý svojej choroby, prestane užívať lieky a neinformuje svojho lekára alebo rodinu.

Niekedy môžu výnimočné stresové udalosti viesť k recidíve ochorenia, aj u pacientov, ktorí pravidelne dodržiavajú liečebný režim. Potom je dôležité zaviesť spolu s farmakoterapiou iné opatrenia, vďaka ktorým si pacient uvedomí výhody užívanej liečby a ktoré mu pomôžu zvládať stresové situácie a uľahčiť jeho fungovanie v spoločnosti.

Zapamätajte si!

Psychosociálna liečba je zásadná pre ďalší proces uzdravovania sa a pre zlepšenie kvality života rodiny pacienta v priebehu regresie akútnych (psychotických, manických, depresívnych) príznakov.

Psychosociálne metódy používané v psychiatrii zahŕňajú:

 • rôzne formy psychologických intervencií: psychologická pomoc, podporná liečba, individuálna a skupinová liečba prebiehajúca podľa rôznych konvencií (kognitívne-behaviorálna, interpersonálna, psychodynamická), relaxačná, systémová a rodinná liečba, komunitná intervencia;
 • psychoedukácia pacienta a jeho rodiny: predávanie znalostí o poruche, jej príznakoch, metódach liečby, metódach zvládania príznakov, dostupných liečebných, rehabilitačných a podporných jednotkách, práva pacientov, výhody, na ktoré má nárok, a možnosti chráneného zamestnania;
 • zlepšovanie zručností: základné životné zručnosti a spoločenské zručnosti, schopnosť zvládať citovo náročné situácie, riešiť problémy;
 • zlepšovanie kognitívnych funkcií;
 • pracovná terapia: remeslá, varenie, výtvarné umenia, domáce majstrovanie, arteterapia, biblioterapia, liečba pohybom a tancom, liečba hudbou, psychokreslenie;
 • socioterapia: terapeutická komunita, techniky pracujúce so symbolmi, rôzne skupinové aktivity, súťaže, zájazdy, spoločenské večery, stretnutia, rekreácia, športy a kulturálne a vzdelávacie činnosti.
CEE_SCHIZO_treatment_03_B
Stock photo. Posed by model.

Psychoterapia

Psychoterapia v liečbe schizofrénie alebo iných porúch je plánovaný liečebný proces, kde liečebná metóda zahŕňa psychologické pôsobenie na individuálne alebo skupinové vzťahy s psychoterapeutom.

Psychoterapiu vedie špecialista (psychológ, lekár) s vhodným teoretickým vzdelaním a praktickými znalosťami. Podmienkou účinnej psychoterapie je motivácia pacienta zmeniť sa a jeho aktívna spolupráca s psychoterapeutom alebo terapeutickou skupinou. Existuje niekoľko trendov a metód psychoterapeutického pôsobenia, ktoré sa zvolia na základe psychologickej diagnózy:

 • kognitívne-behaviorálna psychoterapia,
 • psychodynamická psychoterapia,
 • psychoanalytická psychoterapia,
 • integračná psychoterapia,
 • interpersonálna psychoterapia.

Psychoedukácia

Existuje mnoho rôznych definícií psychoedukácie. Väčšina je zameraná na získavanie vedomostí o ochorení a ich zdieľanie s inými pacientmi.

Zapamätajte si!

Psychoedukáciu je potrebné chápať ako proces, ktorého sa zúčastňujú pacienti, ich rodiny a terapeuti, v ktorom sa medzi týmito tromi skupinami odovzdávajú informácie o záležitostiach spojených s pacientom a jeho rodinou s cieľom zlepšiť fungovanie pacienta a jeho rodiny.

Psychoedukácia je proces, ktorý prebieha v systéme pacient, rodina, terapeut ale informácie pochádzajúce z jedného systému je možné preniesť do iných systémov, iným pacientom.

Spojkou, ktorá prenáša tieto informácie je najčastejšie terapeut, ktorý využíva znalosti o ochorení a jeho liečbe získané od jedného pacienta a jeho príbuzných v liečbe iného pacienta a jeho rodiny. Pacient a jeho rodina takisto predávajú tieto znalosti iným pacientom a ich rodinám. Takto vzniká psychoedukácia.

Je dôležité vedieť, že...

Psychoedukácia je premenlivý proces a jeho hlavným cieľom nie je len zníženie príznakov ochorenia a pripomenutie užívania liekov pacientovi. Takisto sa snaží umožniť pacientovi a jeho rodine lepšie fungovať v psychosociálnej oblasti, aj napriek psychotickým príznakom.

Psychoedukácia pri schizofrénii sa zameriava na základy a spôsoby zvládania ochorenia, na znalosti a možnosti, ktoré sú potrebné pre boj so schizofréniou s cieľom dosiahnuť zlepšenie stavu. Psychoedukácia umožňuje takisto zvládať emočné aspekty duševného ochorenia a jeho vplyvy.

Mnohí výskumníci chápu psychoedukáciu ako určitú prevenciu proti recidíve ochorenia a možnosť zlepšenia dodržiavania predpísaného liečebného režimu pacientom. Môžeme však povedať, že psychoedukácia založená na týchto dvoch faktoroch nesplní väčšinu cieľov tejto psychologickej liečby a nesplní všetky očakávania pacientov a ich rodín.

Okrem toho je „efektívna životnosť“ takejto formy psychoedukácie krátka a pacientov a ich príbuzných zaujme iba pri prvom použití. Pri ďalšom pokuse o použitie psychoedukácie zameraného hlavne na prevenciu recidívy ochorenia a/alebo zlepšenie užívania liekov prestáva byť tento prístup „efektívny“. Pacient a jeho rodina si skutočnosť, že i po jej absolvovaní došlo k recidíve, vykladajú tak, že podané "odporúčania“ nie sú efektívne, keďže k recidíve došlo.

Je dôležité vedieť, že...

Primárnym cieľom psychoedukácie je splnenie životných cieľov významných pre pacienta a zvýšenie kvality jeho života zlepšením zvládania stresu u všetkých členov rodiny, posilnením komunikácie a zlepšením schopnosti riešiť problémy.

Psychoedukácia umožňuje nielen rozšíriť znalosti pacientov a ich rodín o ochorení a jeho liečbe, takisto umožňuje zlepšenie negatívnych príznakov schizofrénie, zlepšuje medziľudské vzťahy pacientov, znižuje riziko recidívy a aj keď tieto výhody ešte neboli dosiahnuté, umožňuje i skrátenie pobytu pacienta v nemocnici na psychiatrickom oddelení.

Zobraziť viac