Čo sú to duševné poruchy ?

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Nie každé duševné nepohodlie je potrebné interpretovať ako duševnú poruchu. Rozrušenie, úzkosť, smútok, nechuť niečo robiť, nespavosť a nedostatočná chuť do jedla sú všetko prirodzené reakcie na udalosti, konflikty, straty a rozčarovanie v živote.

CEE_SCHIZO_disease_01_I

Nie každé duševné nepohodlie je potrebné interpretovať ako duševnú poruchu. Rozrušenie, úzkosť, smútok, nechuť niečo robiť, nespavosť a nedostatočná chuť do jedla sú všetko prirodzené reakcie na udalosti, konflikty, straty a rozčarovanie v živote. Reagujeme smútkom, úzkosťou, niekedy strachom alebo podráždením a dokonca hnevom z našich zlyhaní a sklamaní, ktoré ohrozujú naše dobré hodnotenie seba samého, duševnú integritu a náš pocit bezpečia.

Úzkosť a smútok, ku ktorým dochádza v náročnej situácii, nie sú poruchy. Môžu však skutočne viesť k poruchám, keď nezačneme záležitostiam čeliť, riešiť nepriaznivé okolnosti a s nimi spojené pocity. Chronický stres na základe okolitej situácie, neriešená konfliktná situácia alebo vplyv ťažkého traumatického stresu môžu viesť k poruchám, spájať sa so stresovými a neurotickými poruchami, vrátane poruchy spánku, nálady, pocitov a správania, ovplyvňovať príjem potravy a spôsobovať úzkosť a depresívne poruchy.

Je dôležité vedieť, že...

Podobne, ako nás telesná bolesť upozorňuje na ohrozenie biologického zdravia (na základe našich skúseností inštinktívne odtiahneme ruku od horúceho alebo ostrého predmetu), sú strach a úzkosť signály upozorňujúce na nebezpečenstvá pre našu psychiku.

Vedeli ste, že...

U niektorých osôb môže ťažký stres spôsobiť trvalé zmeny osobnosti. U osôb citlivých na životné krízy a šance môžu spustiť prvú epizódu alebo návrat psychotických porúch zo skupiny schizofrénie a bludových, afektívnych porúch (depresia a mánia).

Aby sme si zachovali usporiadanosť, fungovali efektívne a cítili v bezpečí a pohodlne aj pri zvládaní náročných životných situácií, potrebujeme podporu iných, niekedy aj špecialistov. Existuje totiž nepresne ohraničená oblasť medzi plným duševným zdravým a duševnou poruchou s rastúcimi príznakmi duševnej nepohody.

Zapamätajte si!

V prípade dlhodobých, významne zvýraznených príznakov duševnej nepohody (napr. úzkosť alebo depresívna nálada, poruchy spánku a nechutenstvo, podráždenosť a impulzívne správanie), kedy príznaky narúšajú naše bežné fungovanie a ovplyvňujú vzťahy s inými ľuďmi, môžeme začať hovoriť o duševných poruchách vyžadujúcich profesionálnu starostlivosť.

Medzi duševné poruchy patria:

  • poruchy prispôsobenia,
  • úzkostné poruchy,
  • depresívne poruchy,
  • poruchy príjmu potravy,
  • poruchy správania

Vysoko rizikové situácie

V situácii spojenej s významným dlhodobým stresom osoby s vrodenou, zvýšenou náchylnosťou k duševným poruchám, napr. s rodinnou anamnézou (genetická dedičnosť) a s obmedzeným prístupom k zdrojom zdravotnej starostlivosti (nedostatočné spoločenské zručnosti, obmedzená schopnosť zvládať emócie a nízky počet dostupných odborníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie alebo nefunkčná sieť týchto odborníkov) môže takýmto osobám hroziť vyššie riziko rozvoja duševnej (psychotickej) poruchy, ktorá sa môže prejaviť ako schizofrénia, depresia alebo mánia s psychotickými príznakmi, alebo s bludovými poruchami.

Výskyt psychotickej epizódy môže podporovať nadmerná konzumácia alkoholu alebo drogová závislosť.

Ako zvládnuť krízu?

Životné a rodinné krízy ako aj náhodné traumatické udalosti sú situácie, ktoré po úspešnom zvládnutí môžu zlepšiť prirodzenú schopnosť, pridať skúsenosti a rozvinúť schopnosti postihnutej osoby zvládať stres. Takisto prispievajú k rozvoju osobnosti a zlepšujú adaptačné predpoklady. Určité situácie však môžu presahovať možnosti danej osoby a stať sa zdrojom možných rizík pre duševné a telesné zdravie.

Osoby, ktoré majú životné problémy a/alebo traumatické udalosti, majú vyššie riziko nadmerného užívania alkoholu, tlmiacich liekov a iných látok, hlavne drog, ako najjednoduchšej metódy zvládania pocitov. Môže to viesť k závislosti od týchto látok. Všeobecná podpora a profesionálna pomoc poskytovaná osobám v ťažkých životných situáciách alebo v priebehu významných zmien nielen pomáhajú účinne zvládať negatívne pocity, premyslieť si okolnosti a plánovať stratégie prekonávania krízových situácií, takisto ale môžu byť významné pri prevencii duševných porúch.

Podpora rodiny a priateľov je často dostatočná, niekedy je ale potrebná profesionálna podpora. Túto podporu poskytuje štát osobám v rámci sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných príslušnými špecialistami a pracoviskami.

Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc?

Nezabúdajte, že ľudská povaha má zložitý biologicko-psycho-sociálny charakter. V dobrom zdravotnom stave je ľudské telo schopné prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam prostredia, zvládať vonkajšie hrozby i vnútorné duševné konflikty.

Nadmerná záťaž prekračujúca kapacitu daného jedinca prispôsobovať sa môže viesť k poruche rovnováhy, t.j. narušeniu systémovej rovnováhy. To má za následok zníženú biologicko-mentálnu odolnosť a zvyšuje výskyt rôznych ochorení a porúch, telesných i duševných.

Zapamätajte si!

Nezabúdajte, že duševné poruchy sa nemusia prejaviť iba v duševnej oblasti, ale takisto v telesnej (somatickej) sfére fungovania ľudského organizmu.

Podobne môžu byť somatické ochorenia odhalené na základe somatických (bolesť, slabosť) aj duševných (podráždenosť, úzkosť, zhoršená nálada) príznakov. Z toho dôvodu lekári v primárnej starostlivosti (všeobecný lekár, internista, rodinný lekár) diagnostikujú a identifikujú telesné a duševné poruchy. Podobným spôsobom psychiater pri diagnostike duševných porúch hodnotí telesný stav pacienta s cieľom vylúčiť alebo identifikovať somatické ochorenie.

Zobraziť viac