Pravidlá pri liečbe duševných porúch

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Základné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri liečbe duševných porúch, sú:

 • včasná identifikácia príznakov a stanovenie postupu s cieľom zabrániť ďalšiemu zhoršeniu poruchy,
 • prevedenie opatrení znižujúce riziko opakovaných epizód poruchy,
 • individuálny výber liečebných metód a viacstranný prístup,
 • poučenie pacienta a jeho rodiny a ich aktívna účasť na liečbe,
 • podpora pri liečbe a účasť v rodinnom a spoločenskom živote,
 • pri realizovaní liečby, uprednostnenie domáceho prostredia pred nemocničným

Včasná diagnóza a liečba duševných porúch

Skorá identifikácia signálov svedčiacich pre zhoršovanie duševnej rovnováhy s následným okamžitým vyhľadaním pomoci lekára alebo psychológa. Signály, ktoré je potrebné zaznamenať a rozobrať s lekárom alebo psychológom, sú veľmi rôznorodé a môžu sa objavovať samostatne alebo súčasne.

Zamerať by ste sa mali na tieto príznaky:

 • stavy napätia,
 • stavy úzkosti, strachu,
 • únava,
 • pocit skľúčenosti,
 • pocit nespokojnosti so životom,
 • nadmerná podráždenosť, hrubé správanie,
 • strata alebo zmena záujmu,
 • problémy s komunikáciou s inými ľuďmi,
 • zvláštne a/alebo nejasné vyhlásenia a správanie,
 • pocit beznádeje,
 • strach z nejasného nebezpečenstva,
 • strata pocitu bezpečia,
 • strata dôvery,
 • zvýšená tendencia spájať fakty alebo skutočnosti, aj zo vzdialenej minulosti
 • poruchy spánku (problémy so zaspávaním, plytký, prerušovaný spánok, nočné mory, skoré budenie ráno, znížená alebo zvýšená potreba spať),
 • zmeny chuti do jedla,
 • zlepšená alebo zhoršená nálada/celková pohoda,
 • zvýraznenie alebo útlm činností,
 • problémové alebo príliš jednoduché, unáhlené rozhodovanie,
 • divné zvukové, zrakové alebo dotykové vnemy: hučanie, praskanie, záblesky, hlasy neexistujúcich osôb, prúdy, vlny, zmeny vôní a chutí

Je dôležité vedieť, že...

Tieto príznaky môžu byť dôsledkom vyčerpania, stresu, telesného ochorenia alebo duševných porúch.

Niekedy tieto príznaky ustúpia s jednoduchým odpočinkom, zmenou stravy, životného štýlu, vysvetlením nedorozumení s blízkymi osobami/priateľmi, vyriešením konfliktu, prijatím a citovou podporou. V niektorých prípadoch môže byť potrebná ďalšia podpora alebo špecialista, vrátane psychologických a psychoterapeutických rád alebo internej, neurologickej, endokrinnej alebo psychiatrickej liečby.

V skorých štádiách poruchy je možné liečbu poskytovať ambulantne, bez prerušenia každodenných činností alebo v priebehu pracovnej neschopnosti.

Zapamätajte si!

Včasná diagnostika a liečba začiatočných štádií duševných porúch môžu zabrániť ich ďalšiemu zhoršeniu a opätovnému rozvoju, čo by vyžadovalo liečbu na psychiatrickom lôžkovom oddelení v nemocnici. Všetky duševné poruchy a ochorenia je možné diagnostikovať a liečiť mimo nemocnicu – ambulantne alebo v stacionári, ak príznaky nie sú príliš silné a nevyvolávajú správanie, ktoré môže byť nebezpečné pre postihnutého pacienta alebo iné osoby. 

To isté sa týka opakovaných epizód duševnej poruchy. Po dokončení psychiatrickej liečby v nemocnici je potrebné ďalšie zhoršenia poruchy (ak k nim dôjde) diagnostikovať a liečiť ambulantne čo najskôr, aby pacient nemusel ísť znovu do nemocnice.

Prevencia recidívy

Pri niektorých duševných poruchách môže nastať recidíva aj po úspešnej liečbe, niekedy po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch plného zdravia.

K tomu dochádza u určitých ochoreniach z okruhu schizofrénie, u niektorých typov depresie (recidivujúca depresia) a bipolárnych (manicko-depresívnych) poruchách.

Zapamätajte si!

Použitie správnych psychotropných liekov je dôležité v prevencii opätovného rozvoja ochorenia v kombinácii so správnymi formami psychoterapie a školeniami s psychologickým vzdelávaním, t.j. získavaním znalostí o poruche, jej príznakoch, rizikových faktoroch, prvotných príznakoch opätovného rozvoja a spôsoboch, ako ich riešiť.

Podmienky prostredia pacienta sú takisto dôležité:

 • priateľská, dobrá atmosféra, prijatie rodinou a okruhom priateľov a kolegov, 
 • regulovaný každodenný život,
 • možnosť zamestnania alebo akejkoľvek inej dennej činnosti,
 • správne vyplnenie voľného času,
 • prístup k rôznym formám rekreácie, kultúry a zábavy.

Vedomá účasť pacienta a spolupráca s lekárom alebo psychológom sú takisto dôležité pre prevenciu opätovného návratu ochorenia. Často sa stáva, že pacient v remisii ochorenia sa cíti zdravý a chce na poruchu zabudnúť. Pre takéhoto pacienta je potom náročné prijať navrhované lieky alebo účasť na psychoterapii, pretože by chcel, aby sa s ním zaobchádzalo ako s normálnou zdravou osobou.

Pri návrhu preventívnej liečby s cieľom zabrániť opätovnému rozvoju ochorenia nie je vhodné danú osobu ďalej považovať za pacienta. Cieľom takejto liečby je po epizóde psychózy alebo depresie ponúknuť postihnutej osobe náchylnej na opätovný rozvoj ochorenia opatrenia, ktoré zabránia návratu poruchy, a potrebné znalosti umožňujúce tieto opatrenia využiť.

Zapamätajte si!

Liečba zameraná proti návratu ochorenia sa nemá stať bariérou, ale podporou v normálnom živote. Vyžaduje však aktívnu účasť a spoluprácu pacienta.

Individuálny výber liečebných metód a viacstranný prístup

Výber metódy liečby závisí od diagnózy. Ak sú duševné poruchy príznakmi alebo dôsledkami telesnej choroby, napr. nádor v mozgu, infekcia centrálneho nervového systému, vysoký tlak, anémia, hormonálne poruchy (znížená alebo zvýšená funkcia štítnej žľazy, znížená alebo zvýšená hladina adrenalínu, znížená alebo zvýšená funkcia prištítnych teliesok, znížená alebo zvýšená funkcia štítnej žľazy), liečba duševných porúch zahŕňa liečbu základného telesného ochorenia (chirurgický zákrok, podávanie antibiotík, hormonálnych látok, látok riadiacich krvný tlak, liekov na anémiu) s prípadnou podporou psychotropných liekov.

U duševných porúch a ochorení, ktoré nie sú spojené so žiadnou telesnou chorobou, sa používajú biologické a psycho-sociálne metódy.

Biologické metódy:

 • farmakoterapia,
 • elektrokonvulzívna liečba,
 • fototerapia

Psychosociálne metódy:

 • psychoterapia,
 • socioterapia,
 • vzdelávanie,
 • pracovná terapia

Vyššie uvedené metódy sa navzájom nevylučujú, naopak vzájomne sa dopĺňajú. Pri kombinovaní je potrebné metódy upraviť podľa typu poruchy, stupňa ochorenia, psychologických faktorov, prítomnosti choroby v rodine a problémov s ošetrovaním pacienta. Z toho dôvodu je potrebná účasť rôznych špecialistov z terapeutického tímu, vrátane lekára, psychológa, sociálneho pracovníka, psychoterapeuta, pracovného terapeuta, zdravotnej sestry a komunitného pracovníka (terapeuta).

Zapamätajte si!

Vývoj a hodnotenie liečebného plánu by mal riadiť tím zložený z viacerých špecialistov za účasti pacienta a ak je to možné, jeho rodiny.

Psychoedukácia a aktívna účasť pacienta a jeho rodiny na liečbe

Zavedenie dlhodobého liečebného plánu do praxe – hlavne pri chronických ochoreniach, ktoré ovplyvňujú fungovanie, ako aj pri ochoreniach považovaných za opätovný rozvoj porúch – vyžaduje vedomú účasť a aktívne zapojenie pacienta a jeho rodiny.

Je dôležité vedieť, že...

Psychoedukácia je proces získavania znalostí o ochorení a jeho liečbe, pacientom i jeho rodinou. Hrá teda veľmi dôležitú úlohu v psychiatrickej terapii. 

Psychoedukácia je okrem toho spojená so získavaním zručností umožňujúcich poučiť sa z predchádzajúcich skúseností v priebehu poruchy. Tieto schopnosti kladne ovplyvňujú kontrolu priebehu ochorenia a podporujú lepšie zvládanie každodenného života napriek záťaži spojenej s daným ochorením.

Schopnosť zdieľať znalosti a skúsenosti získané v priebehu poruchy (vlastnej alebo člena rodiny) s inými osobami a sila a nádej znovunadobudnúť zdravie sú významnými prvkami v psychoedukácii.

Viete, že...

Je dobré, keď psychoedukáciu vedie profesionál/špecialista a prebieha v skupine, kde pacienti (alebo členovia ich rodín) zdieľajú svoje skúsenosti spojené s duševnou poruchou a poskytujú tak jeden druhému podporu a silu.

Patogenéza je proces rozvoja ochorenia spolu s mechanizmami, ktoré tvarujú príznaky. Za posledné desaťročia bola pozornosť venovaná procesu uzdravenia, v ktorom je dôležité posilňovanie potenciálu zdravia a rozšírenie jeho zdrojov.

Viete, že...

Proces posilňovania potenciálu zdravia a rozširovanie zdrojov zdravia sa nazýva salutogenéza. V salutogenetickom prístupe je vytváranie zdrojov zdravia rovnako dôležité ako odstránenie príznakov ochorenia.

CEE_SCHIZO_disease_01_F
Stock photo. Posed by model.

To isté sa týka infekčných chorôb – dieťa dostane antibiotikum, ktoré zabije baktérie. Toho istého výsledku je však možné dosiahnuť posilnením tela a jeho imunitného systému, aby zvládalo bojovať a odstrániť infekciu samo. U duševných porúch hrajú úlohu „posilňovacích faktorov“ duševného zdravia nasledujúce:

 • vytváranie dobrých vzťahov s inými osobami,
 • správne vyplnenie voľného času,
 • rôzne spoločenské činnosti (zamestnanie, koníčky, zábava, účasť na kultúrnom a náboženskom živote),
 • inými slovami: vytváranie zdravého života nezávisle na ochorení alebo napriek nemu.

Zapamätajte si!

Základom pre takýto liečebný proces je podpora od blízkych príbuzných a pomoc špecialistov, spolu so zmierením sa s poruchou, opätovné získanie sebadôvery a efektivity, ako aj nádej a radosť zo života.  Získať schopnosti stanoviť si realistické a uspokojujúce životné ciele a dosiahnuť spokojnosť po splnení cieľov je veľmi dôležité.

Liečba v domácom prostredí miesto nemocnice

Takýto proces uzdravovania sa po epizóde vyvolanej duševnou poruchou si žiada splnenie niekoľko podmienok:

 • spolupráca pacienta, jeho rodiny a liečebného tímu z viacerých špecialistov,
 • sprevádzanie pacienta v jeho živote

Je dôležité vedieť, že...

Vyššie uvedené podmienky je možné splniť iba v prirodzenom prostredí pacienta. Z toho dôvodu sú v psychiatrickej liečbe preferované rôzne formy liečby v prirodzenom prostredí pacienta s cieľom obmedziť dobu pobytu v nemocnici na najnutnejšie minimum.

Zobraziť viac