Typy duševných porúch

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Medzi typické duševné poruchy patria: stresové poruchy, poruchy prispôsobenia, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsedantno-kompulzívne syndrómy, depresia, manické stavy, bipolárna porucha, schizofrénia, bludové poruchy, demencia, poruchy vyvolávané somatickými ochoreniami a organickým poškodením alebo chorobou mozgu, poruchy spojené s alkoholom alebo psychoaktívnymi látkami, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, poruchy libida a psychosexuálne dysfunkcie, poruchy osobnosti, narušenie duševného vývoja. 

Zapamätajte si !

Identifikácia typických príznakov duševných porúch je zásadná pre správnu diagnostiku.

Tabuľka nižšie obsahuje najčastejšie príznaky duševných porúch.

Duševné poruchy a ochorenia Príznaky
stresové poruchy a poruchy prispôsobenia napätie, podráždenosť, zhoršená nálada, úzkosť a strach, spolu s prepojením skúseností so stresovou situáciou, konfliktom alebo traumatickou udalosťou
úzkostné poruchy nejasný, pomaly miznúci, bezdôvodný strach, úzkosť, ktorá sa neočakávane vyskytla v kontakte s určitými situáciami/okolnosťami (fóbie)
obsedantno-kompulzívny syndróm (obsedantno-kompulzívna porucha) rušivé, trvalo opakujúce sa myšlienky, obavy, nutkanie robiť nepotrebné činnosti, rituály
depresia dlhodobý pokles nálady a znížená schopnosť vnímať príjemné zážitky, neustále obavy, náchylnosť na pocity viny, negatívne hodnotenia, pesimizmus, neochota konať a hovoriť, pokles funkčnej kapacity, energie, iniciatívy, spomalenie, obmedzená koncentrácia, strata chuti na život, samovražedné myšlienky
manické stavy stavy zvýšenej, nadmerne rozjarenej nálady, zvýšená energia a nadmerná aktivita, nafúknuté sebavedomie, výraznejšia zhovorčivosť ako zvyčajne, rýchly tok myšlienok a zvýšená pohybová aktivita, neadekvátne zvýšené sebavedomie a nesprávne posúdenie situácie, neoprávnený optimizmus, sklon k rýchlym ľahkomyseľným rozhodnutiam
bipolárna afektívna porucha (maniodepresívna porucha BAP) striedajúce sa, niekoľko dní, niekoľko týždňov alebo dokonca niekoľko mesiacov trvajúce obdobia mánie a depresie, ktoré bezprostredne nasledujú alebo sú oddelené kratším alebo dlhším obdobím s normálnym duševným stavom
schizofrénia zmeny vo vnímaní a vyhodnotení vnútorných a vonkajších javov; falošné zvukové, zrakové, dotykové, chuťové a čuchové vnemy (halucinácie a ilúzie) javov a objektov, ktoré buď v reálnom svete neexistujú, alebo existujú iným spôsobom, ako pacient vníma, tiež nesprávne posúdenia, nesprávne vyhodnotenia udalostí, ktoré postihnutá osoba nie je schopná upraviť napriek zjavným dôkazom ich nesprávnosti (bludy); zhoršená spolupráca duševných funkcií – vnímanie, myslenie, citová a pohybová oblasť, čo vedie k poruche duševnej organizácie a problémom pri konaní a prijímaní rozhodnutí, k zvláštnemu správaniu, nejasnému vyjadrovaniu; slabý elán a motivácia a nedostatok záujmu sa môžu vyskytnúť spolu s tendenciou k nedostatočnej činnosti a spoločenskému stiahnutiu
bludové poruchy pretrvávajúce, falošné závery a nesprávne vyhodnotenia (bludy), činnosti, ktoré z nich vyplývajú, bez dezorganizácie psychiky a osobnosti
poruchy príjmu potravy strata chuti do jedla alebo zdržanie sa jedenia (anorexia), nadmerná chuť do jedla a prejedanie sa (bulímia)
poruchy spánku problémy so zaspávaním, prebúdzanie sa v nočných hodinách, prebúdzanie sa príliš skoro ráno, skrátenie spánku, nadmerná ospalosť
mentálne postihnutie zhoršenie pamäti, myslenia (spracovanie informácií) a schopnosti sa vzdelávať (získavanie nových informácií) v porovnaní s počiatočným obdobím vývoja
demencia sekundárna progresívna strata pamäti, najmä krátkodobej pamäte, poruchy pozornosti a narušené intelektuálne funkcie, zhoršujúca sa strata zručností pri plnení každodenných úloh, duševná zmätenosť, zmätené správanie (nadmerná pohyblivosť, rozrušenie, agresia alebo pasivita, apatia, strata záujmu, niekedy epizódy bludov, halucinácií, porúch vedomia); zvyčajne u starších ľudí (najčastejšie v senilite)
závislosti, poruchy spojené s nadmerným užívaním alkoholu a psychoaktívnych látok (lieky, drogy) opakované stavy intoxikácie, prevažujúca potreba užívania látok, zhoršená schopnosť kontrolovať príjem látok, užívanie látok napriek dlhodobým poškodeniam a za cenu ukončenia iných životných činností, zvýšená tolerancia a potreba zvýšiť dávky látky, výskyt duševných a telesných negatívnych príznakov po vysadení látky (abstinenčné príznaky); chronicky opakované otravy môžu mať za následok rôzne duševné poruchy - napr. depresie, úzkosť, bludy, poruchy správania a demenciu
poruchy osobnosti trvajúce od puberty, permanentné vzorce vnútorného prežívania a správania s poruchou prispôsobenia (dysfunkčné), prejavujúce sa v oblasti duševnej výkonnosti (spôsob, akým sú vnemy vnímané a vysvetľované), nadmerná citlivosť, emočné reakcie a kontrola duševných impulzov vo vzťahoch s inými ľuďmi; podozrievavosť, stiahnutie sa do seba, sústredenie sa na vlastné potreby. Nízka tolerancia frustrácie, pocitová nestabilita, impulzívne správanie, sugestivita, teatrálnosť, sústredenie sa na najmenšie detaily, snaha o dokonalosť, plachosť, závislosť (od hlavných vzorcov prežívania a správania); osobné utrpenie alebo nežiaduci vplyv na prostredie, deformované spoločenské vzťahy

Zapamätajte si!

V mnohých prípadoch nie je diagnóza jednoduchá a väčšina príznakov nemá špecifický charakter a môžu tak svedčiť o rôznych poruchách.

CEE_SCHIZO_disease_01_G
Stock photo. Posed by model.

Napr.: poruchy príjmu potravy môžu byť izolované alebo spojené s inými duševnými poruchami. Takisto napr.:

  • strata chuti do jedla sa môže objaviť pri depresii a úzkostných poruchách,
  • nadmerná chuť do jedla – u mánie,
  • prejedanie sa alebo strata chuti do jedla – u porúch spojených so stresom,
  • vyhýbanie sa jedlu alebo zmeny zvyklostí pri jedle sú typické pre schizofréniu a poruchy s bludmi

 

Poruchy spánku môžu byť podobne spontánne, t.j. bez spojitosti s inými duševnými poruchami, alebo môže ísť o nešpecifické príznaky súbežne prítomné s inými duševnými poruchami, napr. spojené so stresom, depresiou, úzkosťou, mániou, bludmi, schizofréniou a demenciou.

Podobne ako vyššie uvedené poruchy sa takisto zmeny chuti na sex a sexuálne dysfunkcie môžu vyskytovať spolu s inými duševnými a telesnými poruchami, ale môžu sa takisto objaviť ako nežiaduce účinky liekov pôsobiacich na psychiku alebo ako primárne poruchy (psychosexuálne poruchy).

Je dôležité vedieť, že...

Všetky dosiaľ rozoberané poruchy môžu byť druhotné – v dôsledku poškodenia mozgu alebo ochorenia či v dôsledku systémovej choroby postihujúcej centrálny nervový systém.

Takéto poruchy sa môžu mimo iné objaviť v dôsledku neurodegeneratívnych ochorení, tumorov, traumatických poranení mozgu, ako aj u infekčných, autoimunitných, systémových metabolických, endokrinných alebo kardiovaskulárnych chorôb.

Zapamätajte si!

Z toho dôvodu je pred identifikáciou duševnej poruchy potrebné vylúčiť systémové ochorenie (ochorenie celého tela) alebo poškodenie či ochorenie mozgu ako základnú príčinu porúch.

Viete, že...

Dôležitou diagnostickou známkou môže byť potvrdená genetická náchylnosť (iné prípady v rodine), ako aj analýza faktorov vyvolávajúcich stres, v súčasnosti i minulosti, ktoré môžu byť významnými spúšťačmi duševných odchýlok.

Zobraziť viac