Každodenný život s pacientom trpiacim schizofréniou

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Každodenný život členov rodiny a iných blízkych osôb pacientov trpiacich schizofréniou môže byť naplnený neustálou obavou z opätovného rozvoja psychózy a narušenou funkciou postihnutej osoby v dôsledku chronických príznakov.

Obavy, úzkosť a zvláštny typ ostražitosti a vnímanie rušivých signálov môžu byť každodennou súčasťou života príbuzných pacienta.

Je dôležité vedieť, že...

Dlhodobý život v chronickom strese, úzkosti a neustálej ostražitosti bez akejkoľvek šance na zlepšenie je skúsenosť poškodzujúca členov rodiny pacienta a významne ovplyvňujúca ich vzťah s daným členom rodiny.

Tieto obavy sa môžu týkať recidívy príznakov akútnej psychózy, pri ktorých slová, správanie, agresivita a celková zmena duševného stavu pacienta môžu predstavovať psychologickú traumu príbuzných. Takáto trauma sa uloží do citovej pamäte a prejaví sa ako strach z recidívy psychózy, prežitia rovnakej desivej alebo hrozivej epizódy.

To všetko spôsobuje vyššie uvedenú ostražitosť a zvýšenú citlivosť na rôzne signály v slovách a správaní pacienta, ktoré môžu svedčiť o opakovanej psychóze so spojenými traumatickými udalosťami. Takáto zvýšená citlivosť nie je prekvapivá. Má svoje pochopiteľné psychologické pozadie a je takisto založená na neurobiológii citovej pamäte a strachu z opakovanej traumy.

Po druhé, každodenný život s pacientom môže byť takisto spojený s mnohými problémami v jednoduchých činnostiach ako osobná hygiena, príjem potravy, trávenie času a každodenné činnosti. V tejto situácii môže akékoľvek funkčné zhoršenie alebo zlepšenie stavu pacienta a jeho spolupráce s danou osobou zmenšiť alebo zväčšiť úroveň stresu členov rodiny.

„Lieková polícia“

V tomto kontexte môže byť významná časť ich pozornosti a komunikácie s pacientom zameraná na dodržiavanie liekového režimu. Ako bolo uvedené vyššie, všetko toto sa môže stretnúť s porozumením, minimálne v spojitosti so snahou zabrániť opakovaniu traumatických udalostí z predchádzajúcej psychózy, môže to ale viesť k situácii, kedy bude hlavným predmetom vzťahu medzi pacientom a jeho blízkou rodinou užívanie alebo neochota užívať lieky, kontrola dodržiavania liečebného režimu a vydávanie liekov.

Viete, že...

Táto situácia je bežne označovaná ako „lieková polícia“, prirovnávaná k skutočnej polícii, kde členovia rodiny, ako policajti, dohliadajú, riadia, sledujú a hľadajú „prehrešky“ proti režimu farmakoterapie. 

Na základe pojmu „lieková polícia“ je možné si uvedomiť, aké náročné a obmedzené sú vzťahy, v ktorých jedna strana (rodina) hrá nepríjemnú úlohu v dohľade, kontrole, hľadaní, ostražitosti a nedôvere, kým druhá strana (pacient) je iba predmetom týchto činností. U pacientov môže takýto prístup viesť k odporu a nedodržiavaniu liečebných odporúčaní, keďže lieky sú jediným predmetom rozhovoru doma.

Je dôležité vedieť, že...

Toto všetko významne obmedzuje psychologický priestor oboch strán pre naviazanie bližších vzťahov alebo aj pre jednoduchý ľudský kontakt a určité spoločné aktivity, ktoré nie sú spojené s úzkosťou, obavami alebo liečbou (liekmi).

Zapamätajte si!

Riešenie môže predstaviť použitie injekčných prípravkov s predĺženým uvoľňovaním, ktoré by mohli zabrániť problémom s nedodržiavaním, a členovia rodiny i pacient by sa mohli vyhnúť nepríjemnej otázke „Užil/a si už svoje lieky?“.

V takejto situácii by bolo jasné, že pacient je správne liečený, keďže podaný liek udržiava hladinu po dlhú dobu a nie je potrebné denne kontrolovať jeho užívanie. Môže to významne zlepšiť vzťahy s členmi rodiny a znížiť ich obavy z opakovaných psychotických epizód.

Pacient môže vykazovať miernejšie kolísanie nálady a celkového stavu, čo opäť znižuje úroveň stresu, ostražitosti, úzkosti a čakania na negatívne epizódy zo strany členov rodiny. Dôležité je, že to môže otvoriť viac priestoru pre ich vlastné činnosti (keďže už nie je potrebné prísne kontrolovať a dohliadať na pacienta, členovia rodiny sa môžu venovať iným činnostiam) aj pre vzájomné vzťahy, bez stresovej záťaže.

Zapamätajte si!

Pre úspech liečby je dôležitý nielen prístup pacienta liečeného pre schizofréniu. Prístup členov rodiny a priateľov je takisto zásadný.

Zobraziť viac